در هر صورت چه ببریم چه ببازیم سرور تمتم تیم هاییم
ما همیشه اول بودیم بهترینم باقی میمونیم.فقط استقلال