تیم عالی بود. فقط طارمی و احمدزاده رو مخ بودن. امیدوارم تو بازی های بعدی بهتر بشن.
این تیم پتانسیل قهرمانی آسیا رو داره.