فک کنم امسال دیگه نتونیم جز 4 تیم نهایی چمیونز باشیم تو وضع فعلی تیم