رحمتیحاج صفی ---------------- حسینی ----------------- منتظری -------------------- ماهینی


دژاگه --------------------- کریمی------------------ تیموریان -------------------- حیدری


انصاریفرد----------------------- خلعتبری