اولی کان و اشمایکل و بوفن از همه بهترن جای بوفنم در لیس خالیه
به اشمایکل رای دادم