به نظر من امیر قلعه نویی چون افتخارات زیادی برای تیم محبوبم کسب کرده