ادتونه کلش یه زمانی برو و بیای خودش را داشت.خودم یکی از طرفدارای پر و پا قرصش بودم البته نه مثل دیگران که ساعت گوشیشون را چک کنن تا یه اتک بزنن.ولی خب برای اتک استرس داشتم .مدیر کلن هم حس یک مدیر کل را داشت.
الانم اینطوره یا تموم شد؟
امشب یهو یادش افتادم