احساس میکنم هر جی میدوم به هیجا نمیرسم.چرا یه سری چیزا شده ارزومون در صورتی زندگی معمولی بقیس؟
میخواستم ببینم نظرات شماها چیه؟
خیلی برام سوال شده؟