بیشتر پمپ های بالابر مستقیما به وسیله یک محرک اصلی که سرعت دوران آن معلوم است رانده می شوند. در این حالت دبی سیال با سرعت دوران پمپ متناسب است. هر طرحی دارای سرعت حداقل و حداکثر است. هرچه سرعت دوران پمپ بیشتر باشد عمر آن کوتاه تر خواهد بود.
نوع سیال
پمپ های بالابر برای کار در دامنه ویژه ای از ویسکوزیته استفاده می شوند. کار با روغن های مصنوعی یا روغن هایی که مبنای آنها آب است، عمر پمپ بالابرها را کاهش می دهد.
آلودگی سیال
هرگونه آلودگی سیال به پمپ بالابرها، آسیب می رساند. پمپ های دقیق که دارای انطباقات حساس می باشند، بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند. در زمان انتخاب پمپ برای مداری که باید سیال آلوده را پمپ کند( مانند پمپ مدار پاک کننده) باید دقت ویژه ای بکار گرفت.