[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

در حسابداری منابع انسانی با استفاده از دانش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مفهوم کیفی وذهنی ارزش منابع انسانی به قالب کمی وعینی تبدیل شده است.دوره تفکر خالص صنعتی سپری شده است و می توان رمز موفقیت را در دوره اکنون اقتصاد برپایه دانش دانست و سرمایه های انسانی نقش واهمیت ویژه ای در سازمان های دانش محور پیدا نموده اند .سرمایه انسانی نهادی است که میتواند ضمن تغییر خود سایر نهاد های تولید را تغییر و یا تعدیل دهد و زمینه را برای نوآوری فراهم سازد .در مدیریت نوین , نقش مدیر از نقشهای فرماندهی به نقش مربیگری تغییر یافته ودو موضوع اثر بخشی و کارایی ، مورد توجه مدیران است. و باید توجه داشت ارزش سازمان ها را داراییهای مجازی وناملموس به همراه ا داراییهای ملموس ارزش سازمان را مشخص میکنند.
حسابداری نوین دارای 3مرحله میباشد که شامل :

1)حسابداری سیاه نویسی2)حسابداری مالی3)حسابداری مدیریتو مرحله چهارم که چالش آینده [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به شمار می آید [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] اجتماعی- اقتصادی است که [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] منابع انسانی هم شامل آن میشود .
اهداف حسابداری منابع انسانی :

1) ارائه اطلاعات ارزش اقتصادی منابع انسانی2) محاسبه میزان سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی3) افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی4) شناسایی سود غیرعملیاتی وبهره وری ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی.
نحوه اندازه گیری ارزش منابع انسانی :

1) هزینه یابی منابع انسانی2) ارزشگذاری منابع انسانی
1 هزینه یابی منابع انسانی خود به دودسته تقسیم می شوند:

الف) هزینه های اولیه : کلیه مبالغی است که برای تامین وپرورش نیروی انسانی مصرف میشود.ب)هزینه های جایگزینی : هزینه های جایگزینی کارکنانی که در حال حاضر مشغول به کار هستند
2-ارزشگذاری منابع انسانی:

ارزشگذاری در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] منابع انسانی بسیار با اهمیت است طوری که به ارزشگذاری بیشتر از هزینه یابی نیازمند است .به عبارتی ارزشگذاری به این معنی است که ارزش فعلی فرد که نشان دهنده میزان خدماتی که انتظار میرود در طول دوره فعالیت خود در سازمان انجام دهد بررسی شود .
تعدادی از روشهای ارزشگذاری منابع انسانی:

۱- ارزش اقتصادی (ارزش فعلی)2- ضریب ارزشی3-الگوی ارزشگذاری پاداشهای تصادفی4- نظریه مزایده5-بهای تمام شده تاریخیدلایل اساسی برای ارزیابی داراییهای منابع انسانی وگزارشگری سرمایه گذاری :1) تهیه اطلاعات مربوط به وضعیت مالی که شامل صورتهای مالی میشود به منظور آگاهی سرمایه گذاران کارکنان و وام دهندگان .2) مشخص کردن مشارکت کار و سرمایه درعملکرد سازمان
3) ارائه اصولی با توجه به انگیزه های اقتصادی بیشتربرای اداره سازمان وتهیه اطلاعات کامل برای انجام وظایف کارمندی.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
در حسابداری منابع انسانی با استفاده از دانش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مفهوم کیفی وذهنی ارزش منابع انسانی به قالب کمی وعینی تبدیل شده است.دوره تفکر خالص صنعتی سپری شده است و می توان رمز موفقیت را در دوره اکنون اقتصاد برپایه دانش دانست و سرمایه های انسانی نقش واهمیت ویژه ای در سازمان های دانش محور پیدا نموده اند .سرمایه انسانی نهادی است که میتواند ضمن تغییر خود سایر نهاد های تولید را تغییر و یا تعدیل دهد و زمینه را برای نوآوری فراهم سازد .در مدیریت نوین , نقش مدیر از نقشهای فرماندهی به نقش مربیگری تغییر یافته ودو موضوع اثر بخشی و کارایی ، مورد توجه مدیران است. و باید توجه داشت ارزش سازمان ها را داراییهای مجازی وناملموس به همراه ا داراییهای ملموس ارزش سازمان را مشخص میکنند.
حسابداری نوین دارای 3مرحله میباشد که شامل :

1)حسابداری سیاه نویسی2)حسابداری مالی3)حسابداری مدیریتو مرحله چهارم که چالش آینده [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به شمار می آید [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] اجتماعی- اقتصادی است که [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] منابع انسانی هم شامل آن میشود .
اهداف حسابداری منابع انسانی :

1) ارائه اطلاعات ارزش اقتصادی منابع انسانی2) محاسبه میزان سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی3) افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی4) شناسایی سود غیرعملیاتی وبهره وری ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی.
نحوه اندازه گیری ارزش منابع انسانی :

1) هزینه یابی منابع انسانی2) ارزشگذاری منابع انسانی
1 هزینه یابی منابع انسانی خود به دودسته تقسیم می شوند:

الف) هزینه های اولیه : کلیه مبالغی است که برای تامین وپرورش نیروی انسانی مصرف میشود.ب)هزینه های جایگزینی : هزینه های جایگزینی کارکنانی که در حال حاضر مشغول به کار هستند
2-ارزشگذاری منابع انسانی:

ارزشگذاری در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] منابع انسانی بسیار با اهمیت است طوری که به ارزشگذاری بیشتر از هزینه یابی نیازمند است .به عبارتی ارزشگذاری به این معنی است که ارزش فعلی فرد که نشان دهنده میزان خدماتی که انتظار میرود در طول دوره فعالیت خود در سازمان انجام دهد بررسی شود .
تعدادی از روشهای ارزشگذاری منابع انسانی:

۱- ارزش اقتصادی (ارزش فعلی)2- ضریب ارزشی3-الگوی ارزشگذاری پاداشهای تصادفی4- نظریه مزایده5-بهای تمام شده تاریخیدلایل اساسی برای ارزیابی داراییهای منابع انسانی وگزارشگری سرمایه گذاری :1) تهیه اطلاعات مربوط به وضعیت مالی که شامل صورتهای مالی میشود به منظور آگاهی سرمایه گذاران کارکنان و وام دهندگان .2) مشخص کردن مشارکت کار و سرمایه درعملکرد سازمان3) ارائه اصولی با توجه به انگیزه های اقتصادی بیشتربرای اداره سازمان وتهیه اطلاعات کامل برای انجام وظایف کارمندی.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

در حسابداری منابع انسانی با استفاده از دانش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مفهوم کیفی وذهنی ارزش منابع انسانی به قالب کمی وعینی تبدیل شده است.دوره تفکر خالص صنعتی سپری شده است و می توان رمز موفقیت را در دوره اکنون اقتصاد برپایه دانش دانست و سرمایه های انسانی نقش واهمیت ویژه ای در سازمان های دانش محور پیدا نموده اند .سرمایه انسانی نهادی است که میتواند ضمن تغییر خود سایر نهاد های تولید را تغییر و یا تعدیل دهد و زمینه را برای نوآوری فراهم سازد .در مدیریت نوین , نقش مدیر از نقشهای فرماندهی به نقش مربیگری تغییر یافته ودو موضوع اثر بخشی و کارایی ، مورد توجه مدیران است. و باید توجه داشت ارزش سازمان ها را داراییهای مجازی وناملموس به همراه ا داراییهای ملموس ارزش سازمان را مشخص میکنند.
حسابداری نوین دارای 3مرحله میباشد که شامل :

1)حسابداری سیاه نویسی2)حسابداری مالی3)حسابداری مدیریتو مرحله چهارم که چالش آینده [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به شمار می آید [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] اجتماعی- اقتصادی است که [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] منابع انسانی هم شامل آن میشود .
اهداف حسابداری منابع انسانی :

1) ارائه اطلاعات ارزش اقتصادی منابع انسانی2) محاسبه میزان سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی3) افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی4) شناسایی سود غیرعملیاتی وبهره وری ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی.
نحوه اندازه گیری ارزش منابع انسانی :

1) هزینه یابی منابع انسانی2) ارزشگذاری منابع انسانی
1 هزینه یابی منابع انسانی خود به دودسته تقسیم می شوند:

الف) هزینه های اولیه : کلیه مبالغی است که برای تامین وپرورش نیروی انسانی مصرف میشود.ب)هزینه های جایگزینی : هزینه های جایگزینی کارکنانی که در حال حاضر مشغول به کار هستند
2-ارزشگذاری منابع انسانی:

ارزشگذاری در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] منابع انسانی بسیار با اهمیت است طوری که به ارزشگذاری بیشتر از هزینه یابی نیازمند است .به عبارتی ارزشگذاری به این معنی است که ارزش فعلی فرد که نشان دهنده میزان خدماتی که انتظار میرود در طول دوره فعالیت خود در سازمان انجام دهد بررسی شود .
تعدادی از روشهای ارزشگذاری منابع انسانی:

۱- ارزش اقتصادی (ارزش فعلی)2- ضریب ارزشی3-الگوی ارزشگذاری پاداشهای تصادفی4- نظریه مزایده5-بهای تمام شده تاریخیدلایل اساسی برای ارزیابی داراییهای منابع انسانی وگزارشگری سرمایه گذاری :1) تهیه اطلاعات مربوط به وضعیت مالی که شامل صورتهای مالی میشود به منظور آگاهی سرمایه گذاران کارکنان و وام دهندگان .2) مشخص کردن مشارکت کار و سرمایه درعملکرد سازمان3) ارائه اصولی با توجه به انگیزه های اقتصادی بیشتربرای اداره سازمان وتهیه اطلاعات کامل برای انجام وظایف کارمندی.