[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

مهندسی مواد غذایی یک رشته چند رشته ای است که ترکیبی از میکروب شناسی، علوم کاربردی فیزیکی، شیمی و مهندسی برای صنایع غذایی و صنایع وابسته است.
مهندسی مواد غذایی شامل: خواص مهندسی مواد غذایی، فیزیک مواد غذایی و شیمی فیزیکی؛ پردازش، اندازه گیری، کنترل، بسته بندی، ذخیره سازی و توزیع؛ جنبه های مهندسی طراحی و تولید غذاهای رژیمی و خدمات غذا و غذا؛ طراحی و بهره برداری از فرآیندهای غذایی، کارخانه و تجهیزات؛ اقتصاد مهندسی مواد غذایی، از جمله اقتصاد فرایندهای جایگزین.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]