در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا شرکت ها از زمانی شخصیت حقوقی پیدا می کنند که دارای حقوق و تعهدات می شود که در اداره ثبت شرکت های تجاری ایجاد کرده ببه ثبت می رسد
در قوانین حقوق ایران تاریخ دقیقی برای احراز شخصیت حقوقی توسط شرکت ها پیش بینی نشده و در مورد هر شرکت این موضوع فرق دارد
در ایران شرکت های برای شناسایی شخصیت حقوقی اصلا نیازی به ثبت ندارند
البته باید گفت که در کلیه شرکت ها زمان پایان شخصیت حقوقی شرکت بعد از تصویه امور شرکت و تقسیم کردن دارایی های موجود بین شرکا باشد که توسط مدیر تصفیه صورت می گیرد
مورد دیگر اینکه تبدیل کردن نوع شرکت به شرکت دیگر باعث پایان شخصیت حقوقی شرکت نمی شود


لینک منبع این مقاله
احراز شخصیت حقوقی در ثبت شرکت