[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مجموعه فرآیندی است که طی آن پساب خروجی از منابع تامین فاضلاب اعم از بهداشتی یا صنعتی و

کشاورزی یا پزشکی توسط باکتری های هوازی یا بی هوازی و یا سایر سیستم های موجود در دنیا تبدیل به پسابی با

هدف استفاده مجدد یا سرریز به چاه فاضلاب قابل جذب درون زمین می گردد.

بمنظور تصفیه فاضلاب از سیستمی باید استفاده نمود تحت عنوان [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] .

دستگاه تصفیه فاضلاب بستگی به نوع درخواست کارفرما , مشاور و خریدار در ایران در حال کلی به دو دسته دستگاه

تصفیه فاضلاب بی هوازی و دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی تقسیم می شود .

-دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی شامل پکیج تصفیه فاضلاب هایی می شود که درون سیستم از باکتری هوازی و سیستم

هوادهی ( بلوئر ) استفاده می شود .

-[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] بی هوازی شامل پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی و سپتیک تانک می باشد که درون این دستگاه

ها باکتری هوازی بدلیل عدم رسیدن اکسیژن طی چند روز ابتدایی راه اندازی دستگاه می میرند و بعداز آن باکتری های

بی هوازی شروع به فعالیت می نمایند .

بارزه اصلی دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی و دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی بویی است که از فرآیند تصفیه فاضلاب

مستصاعد می گردد.

دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی دارای بوی بد و مقادیر زیادی گاز متان می باشد ولی دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی به

هیچ عنوان بویی از تجزیه فاضلاب بوجود نمی آید .

البته بوی بد حاصل از فعالیت باکتری های بی هوازی توسط ونت قابل انتقال به بالاترین نقطه ساختمان می باشد . لذا

نگرانی از این بابت به خریدار دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی وجود نخواهد داشت .
تفاوت دیگر دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی و دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی این است که خروجی دستگاه تصفیه

فاضلاب هوازی کاملا" بیرنگ می باشد ولی خروجی دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی اصولا" کدر می باشد .

یعنی خروجی دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی حتما" می بایست به چاه جذبی هدایت گردد ولی خروجی دستگاه

تصفیه فاضلاب هوازی می تواند بصورت روان آب درون جوی , و زمین های کشاورزی استفاده گردد . [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

هزینه دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی اغلب چند برابر دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی است لذا در جایی که

اداره محیط زیست اجازه حفر چاه جذبی را به خریدار می دهد پیشنهاد به این است بدلیل صرفه اقتصادی در کوتاه

مدت از دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی همچون [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] استفاده شود .

در بلند مدت سود حاصل از برگشت پساب تصفیه شده پکیج تصفیه فاضلاب هوازی , هزینه ابتدایی را توجیه می

نماید .