طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی که در شهر مالاگا اسپانیا قرار دارد که توسط گروه معماری هوگو اجرا گردیده است این پروژه در سال 2011-2012 اجرا شده است.این مرکز مساحت 350متر مربع را پوشش داده است.
تصاویر ذیل مربوط به این پروژه می باشد