به نظرم با ضربه هایی که به بینی بازیکنان وارد میشه نیاز به عمل جراحی بینی پیدا میکنند:a3::a3: