دستگاه تصفیه فاضلاب با اعمال دانش فنی و تجربه ساخت، انواع سيستم های پکيج تصفيه فاضلاب را ارائه میدهد. دستگاه تصفيه فاضلاب ،پساب حاوی فلزات سنگين در صنايع و واحدهای آبکاری جداسازی میکند. دستگاه تصفيه...