کارواش نانو بخار به سرعت یکی از راه های مطمئن برای نگهداری از خودروها به شکل مناسب هم برای داخل شویی و هم روشویی شده است
در چند دهه اخیر بخار یک جزء حیاتی از صنعت تمیز کردن شده است. به علت تاثیر...