پلي اتيلن ماده ای است که از لحاظ شيميايی غير فعال بوده و با مواد ديگر واکنش نمی دهد. اين خصوصيت باعث شده مخزن پلی اتيلن، برای نگهداری موادی نظير آب آشاميدنی که مسائل بهداشتی و زيست محيطی نظير عدم...