سلام
توضیحات بسیار جامع ای بود لطفا برای بهتر شدن پست ها و جلو گیری از خسته شدن چشم خواننده بعد از هر 7 سطر توضیحات از تصویر مربوط به ان استفاده فرمایید
با سپاسی بیکران آگهی90