شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :question:
  Question
  Question
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :down:
  Down
  Down
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :square:
  Square
  Square
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • Troll
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :why:
  Why
  Why
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • Football
 • :German:
  German
  German
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :ir:
  ir
  ir
 • :France:
  France
  France
 • :06:
  06
  06
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :201:
  20
  20
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :split:
  Split
  Split
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :book:
  Book
  Book
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :business:
  Business
  Business
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :really:
  Really
  Really
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :f015:
  F015
  F015
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :288:
  288
  288
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :console:
  Console
  Console
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :band:
  Band
  Band
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :box:
  Box
  Box
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :good:
  Good
  Good
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :X:
  X
  X
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • Generic
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :299:
  299
  299
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :eno:
  eno
  eno
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان