شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :question:
  Question
  Question
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :square:
  Square
  Square
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • Troll
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :why:
  Why
  Why
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • Football
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :06:
  06
  06
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :04:
  04
  04
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :England:
  England
  England
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :201:
  20
  20
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :police:
  Police
  Police
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :really:
  Really
  Really
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :band:
  Band
  Band
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :f015:
  F015
  F015
 • :console:
  Console
  Console
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :288:
  288
  288
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :good:
  Good
  Good
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :split:
  Split
  Split
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :music:
  Music
  Music
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :X:
  X
  X
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :eno:
  eno
  eno
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :star2:
  Star
  Star
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :299:
  299
  299
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان