شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :question:
  Question
  Question
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :score:
  Score
  Score
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :square:
  Square
  Square
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • Troll
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :why:
  Why
  Why
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • Football
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :201:
  20
  20
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :split:
  Split
  Split
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :288:
  288
  288
 • :really:
  Really
  Really
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :char:
  Char
  Char
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :music:
  Music
  Music
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :police:
  Police
  Police
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :good:
  Good
  Good
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :love:
  Love
  Love
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :book:
  Book
  Book
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :military:
  Military
  Military
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :band:
  Band
  Band
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :business:
  Business
  Business
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :console:
  Console
  Console
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :help:
  Help
  Help
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • Generic
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :299:
  299
  299
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :star2:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان