شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :square:
  Square
  Square
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :question:
  Question
  Question
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • Troll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :why:
  Why
  Why
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • Football
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :201:
  20
  20
 • :German:
  German
  German
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :06:
  06
  06
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :England:
  England
  England
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :288:
  288
  288
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :good:
  Good
  Good
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :really:
  Really
  Really
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :love:
  Love
  Love
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :181:
  181
  181
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :char:
  Char
  Char
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :band:
  Band
  Band
 • :king:
  King
  King
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :book:
  Book
  Book
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :office:
  Office
  Office
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :show:
  Show
  Show
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :split:
  Split
  Split
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :business:
  Business
  Business
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :box:
  Box
  Box
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :f015:
  F015
  F015
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :death:
  Death
  Death
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :X:
  X
  X
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :star2:
  Star
  Star
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :what:
  What
  What
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :308:
  308
  308
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :299:
  299
  299
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان