شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :question:
  Question
  Question
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :square:
  Square
  Square
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :why:
  Why
  Why
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • Football
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :04:
  04
  04
 • :England:
  England
  England
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :201:
  20
  20
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :06:
  06
  06
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :f015:
  F015
  F015
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :char:
  Char
  Char
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :really:
  Really
  Really
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :police:
  Police
  Police
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :288:
  288
  288
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :office:
  Office
  Office
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :show:
  Show
  Show
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :good:
  Good
  Good
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :band:
  Band
  Band
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :console:
  Console
  Console
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :split:
  Split
  Split
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :X:
  X
  X
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :308:
  308
  308
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :299:
  299
  299
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :eno:
  eno
  eno
 • :star:
  Star
  Star
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان