شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :down:
  Down
  Down
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :question:
  Question
  Question
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :square:
  Square
  Square
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :why:
  Why
  Why
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :06:
  06
  06
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :04:
  04
  04
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ir:
  ir
  ir
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :band:
  Band
  Band
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :f015:
  F015
  F015
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :288:
  288
  288
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :char:
  Char
  Char
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :good:
  Good
  Good
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :OK:
  OK
  OK
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :office:
  Office
  Office
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :split:
  Split
  Split
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :business:
  Business
  Business
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :console:
  Console
  Console
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :box:
  Box
  Box
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :really:
  Really
  Really
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :X:
  X
  X
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • Generic
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :star:
  Star
  Star
 • :308:
  308
  308
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :299:
  299
  299
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :star2:
  Star
  Star
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان