شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
  • Apple
  • :a1:
    A1
    A1
  • :a44:
    A44
    A44
  • :a12:
    A12
    A12
  • :a2:
    A2
    A2
  • :a7:
    A7
    A7
  • :a19:
    A19
    A19
  • :a8:
    A8
    A8
  • :a91:
    A91
    A91
  • :a17:
    A17
    A17
  • :a10:
    A10
    A10
  • :a90:
    A90
    A90
  • :a92:
    A92
    A92
  • :a29:
    A29
    A29
  • :a66:
    A66
    A66
  • :a65:
    A65
    A65
  • :a67:
    A67
    A67
  • :a84:
    A84
    A84
  • :a85:
    A85
    A85
  • :a9:
    A9
    A9
  • :a57:
    A57
    A57
  • :a27:
    A27
    A27
  • :a26:
    A26
    A26
  • :a24:
    A24
    A24
  • :a3:
    A3
    A3
  • :a102:
    A102
    A102
  • :a55:
    A55
    A55
  • :a62:
    A62
    A62
  • :a48:
    A48
    A48
  • :a33:
    A33
    A33
  • :a22:
    A22
    A22
  • :a34:
    A34
    A34
  • :a21:
    A21
    A21
  • :a42:
    A42
    A42
  • :a94:
    A94
    A94
  • :a93:
    A93
    A93
  • :a95:
    A95
    A95
  • :a96:
    A96
    A96
  • :a76:
    A76
    A76
  • :a97:
    A97
    A97
  • :a54:
    A54
    A54
  • :a75:
    A75
    A75
  • :a43:
    A43
    A43
  • :a32:
    A32
    A32
  • :a64:
    A64
    A64
  • :a53:
    A53
    A53
  • :a74:
    A74
    A74
  • :a31:
    A31
    A31
  • :a63:
    A63
    A63
  • :a20:
    A20
    A20
  • :a52:
    A52
    A52
  • :a73:
    A73
    A73
  • :a41:
    A41
    A41
  • :a30:
    A30
    A30
  • :a51:
    A51
    A51
  • :a72:
    A72
    A72
  • :a104:
    A104
    A104
  • :a6:
    A6
    A6
  • :a40:
    A40
    A40
  • :a61:
    A61
    A61
  • :a50:
    A50
    A50
  • :a71:
    A71
    A71
  • :a103:
    A103
    A103
  • :a5:
    A5
    A5
  • :a39:
    A39
    A39
  • :a28:
    A28
    A28
  • :a60:
    A60
    A60
  • :a49:
    A49
    A49
  • :a4:
    A4
    A4
  • :a38:
    A38
    A38
  • :a70:
    A70
    A70
  • :a59:
    A59
    A59
  • :a16:
    A16
    A16
  • :a37:
    A37
    A37
  • :a69:
    A69
    A69
  • :a58:
    A58
    A58
  • :a15:
    A15
    A15
  • :a47:
    A47
    A47
  • :a100:
    A100
    A100
  • :a36:
    A36
    A36
  • :a68:
    A68
    A68
  • :a25:
    A25
    A25
  • :a14:
    A14
    A14
  • :a46:
    A46
    A46
  • :a99:
    A99
    A99
  • :a35:
    A35
    A35
  • :a56:
    A56
    A56
  • :a77:
    A77
    A77
  • :a109:
    A109
    A109
  • :a45:
    A45
    A45
  • :a98:
    A98
    A98
  • :a87:
    A87
    A87
  • :a23:
    A23
    A23
  • :a88:
    A88
    A88
  • :a89:
    A89
    A89
  • :a86:
    A86
    A86
  • :a82:
    A82
    A82
  • :a83:
    A83
    A83
  • :a80:
    A80
    A80
  • :a81:
    A81
    A81
  • :a79:
    A79
    A79
  • :a78:
    A78
    A78
  • :a18:
    A18
    A18
  • :a106:
    A106
    A106
  • :a105:
    A105
    A105
  • :a101:
    A101
    A101
  • :a108:
    A108
    A108
  • :a107:
    A107
    A107
  • Yahoo
  • :1:
    1
    1
  • :2:
    2
    2
  • :3:
    3
    3
  • :4:
    4
    4
  • :5:
    5
    5
  • :6:
    6
    6
  • :-/
    7
    7
  • :8:
    8
    8
  • :9:
    9
    9
  • :10:
    10
    10
  • :11:
    11
    11
  • :12:
    12
    12
  • :13:
    13
    13
  • :14:
    14
    14
  • :15:
    15
    15
  • :16:
    16
    16
  • :17:
    17
    17
  • :46:
    46
    46
  • :19:
    19
    19
  • :20:
    20
    20
  • :21:
    21
    21
  • :22:
    22
    22
  • :23:
    23
    23
  • :24:
    24
    24
  • :62:
    62
    62
  • :53:
    53
    53
  • :2722:
    27
    27
  • |-)
    28
    28
  • :29:
    29
    29
  • :39:
    39
    39
  • :3221:
    31
    31
  • :3222:
    32
    32
  • :33:
    33
    33
  • :o)
    34
    34
  • :33335:
    35
    35
  • :3336:
    36
    36
  • :37:
    37
    37
  • :38333:
    38
    38
  • :3330:
    30
    30
  • :40:
    40
    40
  • :3341:
    41
    41
  • :4332:
    42
    42
  • :43:
    43
    43
  • :^o
    44
    44
  • :45:
    45
    45
  • :1118:
    18
    18
  • :47:
    47
    47
  • <):)
    48
    48
  • :@)
    49
    49
  • :530:
    50
    50
  • :(|)
    51
    51
  • ~:>
    52
    52
  • :26:
    26
    26
  • %%-
    54
    54
  • **==
    55
    55
  • (~~)
    56
    56
  • ~o)
    57
    57
  • *-:)
    58
    58
  • 8-x
    59
    59
  • =:)
    60
    60
  • >-)
    61
    61
  • :25:
    25
    25
  • :633:
    63
    63
  • $-)
    64
    64
  • :65:
    65
    65
  • :-"
    65
    65
  • :636:
    66
    66
  • :)>-
    67
    67
  • [-x
    68
    68
  • :3363:
    69
    69
  • >:/
    70
    70
  • :71:
    71
    71
  • o->
    72
    72
  • o=>
    73
    73
  • o-+
    74
    74
  • (%)
    75
    75
  • :-@
    76
    76
  • ^:)^
    77
    77
  • :-j
    78
    78
  • (*)
    79
    79
  • :13janelle:
    13janelle
    13janelle
  • :16gaya:
    16gaya
    16gaya
  • :)
    1
    1
  • :1005:
    100
    100
  • :-c
    101
    101
  • :1052:
    102
    102
  • :-h
    103
    103
  • :15504:
    104
    104
  • :1505:
    105
    105
  • :1056:
    106
    106
  • :1057:
    107
    107
  • :o3
    108
    108
  • x_x
    109
    109
  • :!!
    110
    110
  • \m/
    111
    111
  • :-q
    112
    112
  • :-bd
    113
    113
  • ^#(^
    114
    114
  • :bz
    115
    115
  • :116:
    116
    116
  • :117:
    117
    117
  • :120:
    120
    120
  • :12551:
    121
    121
  • :122:
    122
    122
  • :12553:
    123
    123
  • :124:
    124
    124
  • :125:
    125
    125
  • :126:
    126
    126
  • :127:
    127
    127
  • :128:
    128
    128
  • :129:
    129
    129
  • :130:
    130
    130
  • :131:
    131
    131
  • :132:
    132
    132
  • :133:
    133
    133
  • :134:
    134
    134
  • :135:
    135
    135
  • :136:
    136
    136
  • :137:
    137
    137
  • :138:
    138
    138
  • :139:
    139
    139
  • :140:
    140
    140
  • :141:
    141
    141
  • :142:
    142
    142
  • :143:
    143
    143
  • :144:
    144
    144
  • :145:
    145
    145
  • :146:
    146
    146
  • :147:
    147
    147
  • :148:
    148
    148
  • :barareh:
    149
    149
  • :150:
    150
    150
  • :1512:
    151
    151
  • :152:
    152
    152
  • :153:
    153
    153
  • :154:
    154
    154
  • :155:
    155
    155
  • :156:
    156
    156
  • :157:
    157
    157
  • :158:
    158
    158
  • :Smilebb (67):
    159
    159
  • :160:
    160
    160
  • :161:
    161
    161
  • :162:
    162
    162
  • :163:
    163
    163
  • :164:
    164
    164
  • :165:
    165
    165
  • :166:
    166
    166
  • :-(
    2
    2
  • ;)
    3
    3
  • :دی
    4
    4
  • ;;)
    5
    5
  • :6555:
    6
    6
  • :ایکس
    x
    x
  • :p
    10
    10
  • :*
    11
    11
  • :1112:
    12
    12
  • :1113:
    13
    13
  • :1411:
    14
    14
  • :11116:
    16
    16
  • :-s
    17
    17
  • :1911:
    19
    19
  • :((
    20
    20
  • :))
    21
    21
  • :|
    22
    22
  • /:)
    23
    23
  • =))
    24
    24
  • :2339:
    29
    29
  • :23232:
    33
    33
  • :337:
    37
    37
  • :3933:
    39
    39
  • :4330:
    40
    40
  • :4333:
    43
    43
  • :3345:
    45
    45
  • :436:
    46
    46
  • @};-
    53
    53
  • :437:
    47
    47
  • Smiley
  • :happy4:
    Happy
    Happy
  • :ducks:
    Ducks
    Ducks
  • :sneezing:
    Sneezing
    Sneezing
  • :Smilebb (34):
    Rotate
    Rotate
  • :fot0:
    Fot0
    Fot0
  • :trapper:
    Trapper
    Trapper
  • :sonsofa:
    Sonsofa
    Sonsofa
  • :hopa:
    Hopa
    Hopa
  • :balloons:
    Balloons
    Balloons
  • :looky:
    Looky
    Looky
  • :clay2:
    Clay2
    Clay2
  • :no1:
    No1
    No1
  • :zereshk:
    Zereshk
    Zereshk
  • :Smilebb (59):
    Giggle
    Giggle
  • :puppykisses:
    Puppykisses
    Puppykisses
  • :finge:
    Finge
    Finge
  • :lollipop:
    Lollipop
    Lollipop
  • :Smilebb (116):
    Smilebb (116)
    Smilebb (116)
  • :sigh:
    Sigh
    Sigh
  • :hearted:
    Hearted
    Hearted
  • :welcome:
    Welcome
    Welcome
  • :kickme:
    Kickme
    Kickme
  • :cathug:
    Cathug
    Cathug
  • :consoling:
    Consoling
    Consoling
  • :pinkglasses:
    Pinkglasses
    Pinkglasses
  • :jelf:
    Jelf
    Jelf
  • :splumfairy:
    Splumfairy
    Splumfairy
  • :score:
    Score
    Score
  • :goodluck:
    Goodluck
    Goodluck
  • :warrior:
    Warrior
    Warrior
  • :madmirror:
    Madmirror
    Madmirror
  • :imok:
    Imok
    Imok
  • :madm:
    Madm
    Madm
  • :2mo5pow:
    Angry
    Angry
  • :memymonky:
    Memymonky
    Memymonky
  • :painting:
    Painting
    Painting
  • :drunkkk:
    Drunkkk
    Drunkkk
  • :sneaking:
    Sneaking
    Sneaking
  • :Smilebb (73):
    LoL
    LoL
  • :roseg:
    Roseg
    Roseg
  • :foof:
    Foof
    Foof
  • :towelf:
    Towelf
    Towelf
  • :bdblowing:
    Bdblowing
    Bdblowing
  • :holycow:
    Holycow
    Holycow
  • :thepriest:
    Thepriest
    Thepriest
  • :baby2:
    Baby2
    Baby2
  • :lollipop1:
    Lollipop1
    Lollipop1
  • :clappp:
    Clappp
    Clappp
  • :nitemare:
    Nitemare
    Nitemare
  • :deadthread:
    Deadthread
    Deadthread
  • :Smilebb (58):
    Smilebb (58)
    Smilebb (58)
  • :puppet:
    Puppet
    Puppet
  • :figure:
    Figure
    Figure
  • :syellow1:
    Syellow1
    Syellow1
  • :Smilebb (32):
    Brokenteeth
    Brokenteeth
  • :watermelon:
    Watermelon
    Watermelon
  • :heartbreaking:
    Heartbreaking
    Heartbreaking
  • :youarecute:
    Youarecute
    Youarecute
  • :khaaak:
    Khaaak
    Khaaak
  • :kickedout:
    Kickedout
    Kickedout
  • :cancers:
    Cancers
    Cancers
  • :congratualtions:
    Congratualtions
    Congratualtions
  • :cow:
    Cow
    Cow
  • :donno:
    Donno
    Donno
  • :evil:
    Evil
    Evil
  • :spin2:
    Spin2
    Spin2
  • :scolding:
    Scolding
    Scolding
  • :goldstar:
    Goldstar
    Goldstar
  • :walkplank:
    Walkplank
    Walkplank
  • :bacheporroo:
    Bacheporroo
    Bacheporroo
  • :ignore:
    Ignore
    Ignore
  • :hello:
    Hello
    Hello
  • :mechbull:
    Mechbull
    Mechbull
  • :upsideddeli:
    Upsideddeli
    Upsideddeli
  • :drummer:
    Drummer
    Drummer
  • :snapout:
    Snapout
    Snapout
  • :rose:
    Rose
    Rose
  • :flyin:
    Flyin
    Flyin
  • :viz:
    Viz
    Viz
  • :injured:
    Injured
    Injured
  • :hithere:
    Hithere
    Hithere
  • :scaredeyes:
    Scaredeyes
    Scaredeyes
  • :babies:
    Babies
    Babies
  • :upsidedf:
    Upsidedf
    Upsidedf
  • :choir:
    Choir
    Choir
  • :newyear:
    Newyear
    Newyear
  • :dancing3d:
    Dancing3d
    Dancing3d
  • :prispall:
    Prispall
    Prispall
  • :fight1:
    Fight1
    Fight1
  • :sword:
    Sword
    Sword
  • :Smilebb (112):
    Leftwink
    Leftwink
  • :happys:
    Happys
    Happys
  • :khodeshe:
    Khodeshe
    Khodeshe
  • :jumpearth:
    Jumpearth
    Jumpearth
  • :camel:
    Camel
    Camel
  • :computertired:
    Computertired
    Computertired
  • :Smilebb (35):
    Boredd
    Boredd
  • :pillowfight:
    Pillowfight
    Pillowfight
  • :encore:
    Encore
    Encore
  • :Smilebb (104):
    Speechless
    Speechless
  • :school:
    School
    School
  • :goldmedalist:
    Goldmedalist
    Goldmedalist
  • :waiting3:
    Waiting3
    Waiting3
  • :gisgwhey:
    Gisgwhey
    Gisgwhey
  • :icecube:
    Icecube
    Icecube
  • :blackwings:
    Blackwings
    Blackwings
  • :mc:
    Mc
    Mc
  • :oh:
    Oh
    Oh
  • :drool:
    Drool
    Drool
  • :bunnyear:
    Bunnyear
    Bunnyear
  • :blah:
    Blah
    Blah
  • :fly2:
    Fly2
    Fly2
  • :0453:
    Toalite
    Toalite
  • :happyheart:
    Happyheart
    Happyheart
  • :hippie4:
    Hippie4
    Hippie4
  • :omycrying:
    Omycrying
    Omycrying
  • :aquarium2:
    Aquarium2
    Aquarium2
  • :Smilebb (9):
    Laugh333
    Laugh333
  • :chillpill:
    Chillpill
    Chillpill
  • :Smilebb (17):
    Smilebb (17)
    Smilebb (17)
  • :nerdylaff:
    Nerdylaff
    Nerdylaff
  • :danceveild:
    Danceveild
    Danceveild
  • :blood:
    Blood
    Blood
  • :fight:
    Fight
    Fight
  • :Smilebb (61):
    Hola
    Hola
  • :Smilebb (5):
    Smilebb (5)
    Smilebb (5)
  • :shopping:
    Shopping
    Shopping
  • :hangin:
    Hangin
    Hangin
  • :yesw:
    Yesw
    Yesw
  • :batrevenge:
    Batrevenge
    Batrevenge
  • :judge:
    Judge
    Judge
  • :cakeee:
    Cakeee
    Cakeee
  • :computerfight:
    Computerfight
    Computerfight
  • :pick:
    Pick
    Pick
  • :embarrassed:
    Embarrassed
    Embarrassed
  • :sorryyy:
    Sorryyy
    Sorryyy
  • :girlpower:
    Girlpower
    Girlpower
  • :wagfinger1:
    Wagfinger1
    Wagfinger1
  • :kass:
    Kass
    Kass
  • :huhhh:
    Huhhh
    Huhhh
  • :blackeye2:
    Blackeye2
    Blackeye2
  • :offtobed:
    Offtobed
    Offtobed
  • :down:
    Down
    Down
  • :punker:
    Punker
    Punker
  • :rolling:
    Rolling
    Rolling
  • :flowerrr:
    Flowerrr
    Flowerrr
  • :thickhai:
    Thickhai
    Thickhai
  • :f4u2:
    F4u2
    F4u2
  • :kidseyes:
    Kidseyes
    Kidseyes
  • :hippie1:
    Hippie1
    Hippie1
  • :handyhello:
    Handyhello
    Handyhello
  • :30gar:
    30gar
    30gar
  • :Smilebb (71):
    Laugh222
    Laugh222
  • :cheerleader:
    Cheerleader
    Cheerleader
  • :multistars:
    Multistars
    Multistars
  • :dancehula:
    Dancehula
    Dancehula
  • :pregn:
    Pregn
    Pregn
  • :fiesta:
    Fiesta
    Fiesta
  • :sunnn:
    Sunnn
    Sunnn
  • :Smilebb (108):
    Smilebb (108)
    Smilebb (108)
  • :sherlock:
    Sherlock
    Sherlock
  • :hamburgers:
    Hamburgers
    Hamburgers
  • :yaya:
    Yaya
    Yaya
  • :maltdance:
    Maltdance
    Maltdance
  • :jazzysax:
    Jazzysax
    Jazzysax
  • :byeee:
    Byeee
    Byeee
  • :computeraww:
    Computeraww
    Computeraww
  • :Smilebb (29):
    Facepalm
    Facepalm
  • :pfft2:
    Pfft2
    Pfft2
  • :electric:
    Electric
    Electric
  • :sorrow:
    Sorrow
    Sorrow
  • :hurray:
    Hurray
    Hurray
  • :giraffe:
    Giraffe
    Giraffe
  • :umbrella:
    Umbrella
    Umbrella
  • :madtongue:
    Madtongue
    Madtongue
  • :hug222:
    Hug222
    Hug222
  • :bigmile2:
    Bigmile2
    Bigmile2
  • :shyf:
    Shyf
    Shyf
  • :hupsideddeli:
    Hupsideddeli
    Hupsideddeli
  • :dontno:
    Dontno
    Dontno
  • :rockingchair:
    Rockingchair
    Rockingchair
  • :flirty6:
    Flirty6
    Flirty6
  • :thankyou:
    Thankyou
    Thankyou
  • :skullll:
    Skullll
    Skullll
  • :hi5:
    Hi5
    Hi5
  • :aroundtfire:
    Aroundtfire
    Aroundtfire
  • :starwar:
    Starwar
    Starwar
  • :chat:
    Chat
    Chat
  • :question:
    Question
    Question
  • :gholmorad:
    Gholmorad
    Gholmorad
  • :cupid:
    Cupid
    Cupid
  • :Smilebb (49):
    Valishte
    Valishte
  • :potter:
    Potter
    Potter
  • :feedplanet:
    Feedplanet
    Feedplanet
  • :papillond:
    Papillond
    Papillond
  • :Smilebb (106):
    Smilebb (106)
    Smilebb (106)
  • :sheep3:
    Sheep3
    Sheep3
  • :hallcandy1:
    Hallcandy1
    Hallcandy1
  • :writing1:
    Writing1
    Writing1
  • :urmbfriend:
    Urmbfriend
    Urmbfriend
  • :jazzy:
    Jazzy
    Jazzy
  • :bunny:
    Bunny
    Bunny
  • :Smilebb (28):
    Elder
    Elder
  • :blackdeli:
    Blackdeli
    Blackdeli
  • :workingwpc:
    Workingwpc
    Workingwpc
  • :songs:
    Songs
    Songs
  • :samvete:
    Samvete
    Samvete
  • :getwell:
    Getwell
    Getwell
  • :umbrela:
    Umbrela
    Umbrela
  • :starsup:
    Starsup
    Starsup
  • :hug2m:
    Hug2m
    Hug2m
  • :bigbed:
    Bigbed
    Bigbed
  • :marshmallow:
    Marshmallow
    Marshmallow
  • :comeandgetit:
    Comeandgetit
    Comeandgetit
  • :nuts:
    Nuts
    Nuts
  • :dontgo:
    Dontgo
    Dontgo
  • :rock:
    Rock
    Rock
  • :flirty3:
    Flirty3
    Flirty3
  • :terrorist:
    Terrorist
    Terrorist
  • :leaff:
    Leaff
    Leaff
  • :octoberfest1:
    Octoberfest1
    Octoberfest1
  • :hexer:
    Hexer
    Hexer
  • :hfishing:
    Hfishing
    Hfishing
  • :kumbaya:
    Kumbaya
    Kumbaya
  • :Smilebb (13):
    Chase2
    Chase2
  • :rightwink:
    Rightwink
    Rightwink
  • :morning:
    Morning
    Morning
  • :cuckoo:
    Cuckoo
    Cuckoo
  • :Smilebb (48):
    Smilebb (48)
    Smilebb (48)
  • :chick:
    Chick
    Chick
  • :salam:
    Salam
    Salam
  • :stopsign:
    Stopsign
    Stopsign
  • :Smilebb (105):
    Thankyou
    Thankyou
  • :sheep1:
    Sheep1
    Sheep1
  • :hahaaa:
    Hahaaa
    Hahaaa
  • :sheep2:
    Sheep2
    Sheep2
  • :jaw:
    Jaw
    Jaw
  • :bubble:
    Bubble
    Bubble
  • :peaceflag:
    Peaceflag
    Peaceflag
  • :einstein2:
    Einstein2
    Einstein2
  • :angdev:
    Angdev
    Angdev
  • :saddd:
    Saddd
    Saddd
  • :gatu:
    Gatu
    Gatu
  • :sad:
    Sad
    Sad
  • :hdvictory:
    Hdvictory
    Hdvictory
  • :hug1s:
    Hug1s
    Hug1s
  • :bee:
    Bee
    Bee
  • :coloreyes:
    Coloreyes
    Coloreyes
  • :number1:
    Number1
    Number1
  • :dog:
    Dog
    Dog
  • :2khtarbazi:
    2khtarbazi
    2khtarbazi
  • :reading:
    Reading
    Reading
  • :flirty2:
    Flirty2
    Flirty2
  • :khodaaa:
    Khodaaa
    Khodaaa
  • :goldstars:
    Goldstars
    Goldstars
  • :hello2:
    Hello2
    Hello2
  • :gisgcake:
    Gisgcake
    Gisgcake
  • :kneel:
    Kneel
    Kneel
  • :chase:
    Chase1
    Chase1
  • :moodswing:
    Moodswing
    Moodswing
  • :crocodile:
    Crocodile
    Crocodile
  • :pizza:
    Pizza
    Pizza
  • :innocent:
    Innocent
    Innocent
  • :fan:
    Fan
    Fan
  • :starplucker:
    Starplucker
    Starplucker
  • :bitarb:
    Bitarb
    Bitarb
  • :guntoot:
    Guntoot
    Guntoot
  • :wetkiss:
    Wetkiss
    Wetkiss
  • :vaaay:
    Vaaay
    Vaaay
  • :invisible:
    Invisible
    Invisible
  • :bubba:
    Bubba
    Bubba
  • :f4u:
    F4u
    F4u
  • :eating1:
    Eating1
    Eating1
  • :soccerrr:
    Soccerrr
    Soccerrr
  • :running:
    Running
    Running
  • :gargle:
    Gargle
    Gargle
  • :tumble:
    Tumble
    Tumble
  • :bathtime:
    Bathtime
    Bathtime
  • :hug1:
    Hug1
    Hug1
  • :batsmiley:
    Batsmiley
    Batsmiley
  • :omygosh:
    Omygosh
    Omygosh
  • :magik:
    Magik
    Magik
  • :clownhi:
    Clownhi
    Clownhi
  • :Smilebb (26):
    Cowhi
    Cowhi
  • :nocomment:
    Nocomment
    Nocomment
  • :doden:
    Doden
    Doden
  • :Smilebb (62):
    Hug
    Hug
  • :queen:
    Queen
    Queen
  • :121fs725372:
    Flirty1
    Flirty1
  • :teehee2:
    Teehee2
    Teehee2
  • :sissyfigh:
    Sissyfigh
    Sissyfigh
  • :hehaha:
    Hehaha
    Hehaha
  • :Smilebb (10):
    Yess
    Yess
  • :angelhug:
    Angelhug
    Angelhug
  • :stoneage:
    Stoneage:
    Stoneage:
  • :cell:
    Cell
    Cell
  • :money2:
    Money2
    Money2
  • :vips:
    Vips
    Vips
  • :Coldo:
    Coldo
    Coldo
  • :fall:
    Fall
    Fall
  • :frusw:
    Frusw
    Frusw
  • :greenhat:
    Greenhat
    Greenhat
  • :offtopic2:
    Offtopic
    Offtopic
  • :studying:
    Studying
    Studying
  • :interview:
    Interview
    Interview
  • :brodkavelarg:
    Brodkavelarg
    Brodkavelarg
  • :party1:
    Party1
    Party1
  • :earthhug:
    Earthhug
    Earthhug
  • :snowing:
    Snowing
    Snowing
  • :runaround:
    Runaround
    Runaround
  • :furious:
    Furious
    Furious
  • :trenchcoat:
    Trenchcoat
    Trenchcoat
  • :superhero:
    Superhero
    Superhero
  • :ohyeah:
    Ohyeah
    Ohyeah
  • :baseballcap:
    Baseballcap
    Baseballcap
  • :loveshower:
    Loveshower
    Loveshower
  • :climbing:
    Climbing
    Climbing
  • :nobrain:
    Nobrain
    Nobrain
  • :dislike:
    Dislike
    Dislike
  • :quasimodo:
    Quasimodo
    Quasimodo
  • :flexibel:
    Flexibel
    Flexibel
  • :teaparty:
    Teaparty
    Teaparty
  • :singoalla:
    Singoalla
    Singoalla
  • :hearttt:
    Hearttt
    Hearttt
  • :roll2eye:
    Rolleye
    Rolleye
  • :goddit:
    Goddit
    Goddit
  • :tmflower:
    Tmflower
    Tmflower
  • :cavitysearch:
    Cavitysearch
    Cavitysearch
  • :money1:
    Money1
    Money1
  • :countsheep:
    Countsheep
    Countsheep
  • :devil:
    Devil
    Devil
  • :fairy:
    Fairy
    Fairy
  • :square:
    Square
    Square
  • :selfscared:
    Selfscared
    Selfscared
  • :goodsigh1:
    Goodsigh1
    Goodsigh1
  • :wall:
    Wall
    Wall
  • :iatgift:
    Iatgift
    Iatgift
  • :inloveee:
    Inloveee
    Inloveee
  • :fff:
    Fff
    Fff
  • :partu3:
    Partu3
    Partu3
  • :earth:
    Earth
    Earth
  • :snoshovelf:
    Snoshovelf
    Snoshovelf
  • :Smilebb (77):
    Smilebb (77)
    Smilebb (77)
  • :cool1:
    Cool1
    Cool1
  • :frommetoyou:
    Frommetoyou
    Frommetoyou
  • :Smilebb (56):
    2fingers
    2fingers
  • :hballoons:
    Hballoons
    Hballoons
  • :hostlove1:
    Hostlove1
    Hostlove1
  • :balloony:
    Balloony
    Balloony
  • :loosingit:
    Loosingit
    Loosingit
  • :cleaning:
    Cleaning
    Cleaning
  • :no2:
    No2
    No2
  • :disco:
    Disco
    Disco
  • :didisaythat:
    Didisaythat
    Didisaythat
  • :flabbergasted:
    Flabbergasted
    Flabbergasted
  • :tauruss:
    Tauruss
    Tauruss
  • :Smilebb (117):
    Smilebb (117)
    Smilebb (117)
  • :singing1:
    Singing1
    Singing1
  • :heartshape2:
    Heartshape2
    Heartshape2
  • :zombi:
    Zombi
    Zombi
  • :glassnews:
    Glassnews
    Glassnews
  • :kissfrog:
    Kissfrog
    Kissfrog
  • :cauldron:
    Cauldron
    Cauldron
  • :copyright:
    Copyright
    Copyright
  • :hemade:
    Hemade
    Hemade
  • :pinocchio:
    Pinocchio
    Pinocchio
  • :explanation:
    Explanation
    Explanation
  • :Smilebb (72):
    Whitecow
    Whitecow
  • :screaming:
    Screaming
    Screaming
  • :goodnight:
    Goodnight
    Goodnight
  • :wc1:
    Wc1
    Wc1
  • :huh2:
    Huh2
    Huh2
  • :jkhod:
    Jkhod
    Jkhod
  • :sweep:
    Sweep
    Sweep
  • :bow:
    Bow
    Bow
  • :missing:
    Missing
    Missing
  • Troll
  • :matri:
    Matri
    Matri
  • :cerealguy:
    Cerealguy
    Cerealguy
  • :why:
    Why
    Why
  • :ohgodwhy:
    Ohgodwhy
    Ohgodwhy
  • :pokerfxavi:
    Pokerfxavi
    Pokerfxavi
  • :yellowj:
    Yellowj
    Yellowj
  • :megusta:
    Megusta
    Megusta
  • :notonmywatch:
    Notonmywatch
    Notonmywatch
  • :okay:
    Okay
    Okay
  • :insanetroll:
    Insanetroll
    Insanetroll
  • :meh:
    Meh
    Meh
  • :cerealspitting:
    Cerealspitting
    Cerealspitting
  • :femaletrollface:
    Femaletrollface
    Femaletrollface
  • :iseewhatudid:
    iseewhatudid
    iseewhatudid
  • :trolldad:
    Trolldad
    Trolldad
  • :sadtrollface:
    Sadtrollface
    Sadtrollface
  • :ogodeeshh:
    Ogodeeshh
    Ogodeeshh
  • :watchingyou:
    Watchingyou
    Watchingyou
  • :trolldance:
    Trolldance
    Trolldance
  • :karbalayi:
    Karbalayi
    Karbalayi
  • :seriouslychan:
    Seriouslychan
    Seriouslychan
  • :challengeaccepted:
    Challengeaccepted
    Challengeaccepted
  • :fffuuu:
    Fffuuu
    Fffuuu
  • :thoughtful:
    Thoughtful
    Thoughtful
  • :problemo:
    Problemo
    Problemo
  • :spiderman:
    Spiderman
    Spiderman
  • :cutenessoverload:
    Cutenessoverload
    Cutenessoverload
  • :yaoming:
    Yaoming
    Yaoming
  • :foreveralone:
    Foreveralone
    Foreveralone
  • :stopityou:
    Stopityou
    Stopityou
  • :letsdothis:
    Letsdothis
    Letsdothis
  • :suspicious:
    Suspicious
    Suspicious
  • :babayi:
    Babayi
    Babayi
  • :derp:
    Derp
    Derp
  • :unhappy:
    Unhappy
    Unhappy
  • :fyeah:
    Fyeah
    Fyeah
  • :lol2:
    LoL
    LoL
  • :motherofgod:
    Motherofgod
    Motherofgod
  • :derpina:
    Derpina
    Derpina
  • :pfbth:
    Pfbth
    Pfbth
  • :sweetjesus:
    Sweetjesus
    Sweetjesus
  • :qua:
    Qua
    Qua
  • :babytroll:
    Babytroll
    Babytroll
  • :excitedtroll:
    Excitedtroll
    Excitedtroll
  • :pokerface:
    Pokerface
    Pokerface
  • :yuno:
    Yuno
    Yuno
  • :marotta:
    Marotta
    Marotta
  • :no:
    No
    No
  • :facepalm:
    Facepalm
    Facepalm
  • :trollface:
    Trollface
    Trollface
  • :happyforeveralone:
    Happyforeveralone
    Happyforeveralone
  • :rage:
    Rage
    Rage
  • :blackexcitedtears:
    Blackexcitedtears
    Blackexcitedtears
  • :wtfisthat:
    Wtfisthat
    Wtfisthat
  • :mrhamsade:
    Mrhamsade
    Mrhamsade
  • :happytears:
    Happytears
    Happytears
  • Football
  • :jsventoladg5:
    Jsventoladg5
    Jsventoladg5
  • :German:
    German
    German
  • :Spain:
    Spain
    Spain
  • :iran:
    Iran
    Iran
  • :italy:
    Italy
    Italy
  • :France:
    France
    France
  • :ir:
    ir
    ir
  • :Italy:
    Italy
    Italy
  • :06:
    06
    06
  • :Ned:
    Ned
    Ned
  • :006:
    006
    006
  • :Italia:
    Italia
    Italia
  • :Smilebb (51):
    Smilebb (51)
    Smilebb (51)
  • :04:
    04
    04
  • :Hoo2raa:
    Hooraa
    Hooraa
  • :ital:
    Ital
    Ital
  • :itf:
    Itf
    Itf
  • :englandcheering:
    Englandcheering
    Englandcheering
  • :Smilebb (82):
    Smilebb (82)
    Smilebb (82)
  • :Ita:
    Ita
    Ita
  • :England:
    England
    England
  • :Zidane:
    Zidane
    Zidane
  • :Deutschland:
    Deutschland
    Deutschland
  • :animaatjes-supporte
    Animaatjes Supporters 09971
    Animaatjes Supporters 09971
  • :worldcup:
    Worldcup
    Worldcup
  • :hollanda:
    Hollanda
    Hollanda
  • :holland:
    Holland
    Holland
  • :201:
    20
    20
  • :Romaa:
    Romaa
    Romaa
  • :Napoli:
    Napoli
    Napoli
  • :Lazio:
    Lazio
    Lazio
  • :Palermo:
    Palermo
    Palermo
  • :004:
    004
    004
  • :005:
    005
    005
  • :003:
    003
    003
  • :juveflag:
    Juveflag
    Juveflag
  • :Juventus:
    Juventus
    Juventus
  • :flag2:
    Flag2
    Flag2
  • :flag3l:
    Flag3l
    Flag3l
  • :jfiatflag:
    Jfiatflag
    Jfiatflag
  • :ASRoma:
    ASRoma
    ASRoma
  • :Catania:
    Catania
    Catania
  • :halamadrid:
    Halamadrid
    Halamadrid
  • :Genoa:
    Genoa
    Genoa
  • :Fiorentina:
    Fiorentina
    Fiorentina
  • :Blogna:
    Blogna
    Blogna
  • :Milan:
    Milan
    Milan
  • :Juventuss:
    Juventuss
    Juventuss
  • :RealMadrid:
    RealMadrid
    RealMadrid
  • :jscarflong:
    Jscarflong
    Jscarflong
  • :092:
    09
    09
  • :udinese:
    Udinese
    Udinese
  • :008 (1):
    008 (1)
    008 (1)
  • :010:
    010
    010
  • :007 (2):
    007 (2)
    007 (2)
  • :09:
    09
    09
  • :inter:
    Inter
    Inter
  • :08:
    08
    08
  • :Fior:
    Fior
    Fior
  • :Rome:
    Rome
    Rome
  • :SSlazio:
    SSlazio
    SSlazio
  • :nmanutd:
    Nmanutd
    Nmanutd
  • :PSG:
    PSG
    PSG
  • :nbarca:
    Nbarca
    Nbarca
  • :ultraj:
    Ultraj
    Ultraj
  • :Interna:
    Interna
    Interna
  • :Juveee:
    Juveee
    Juveee
  • :arsenal:
    Arsenal
    Arsenal
  • :arsenal3:
    Arsenal3
    Arsenal3
  • :celtic:
    Celtic
    Celtic
  • :Barca:
    Barca
    Barca
  • :Roma:
    Roma
    Roma
  • :jscarf:
    Jscarf
    Jscarf
  • :redyel:
    Redyel
    Redyel
  • :362:
    36
    36
  • :372:
    37
    37
  • :ManUtd:
    ManUtd
    ManUtd
  • :Chelsea:
    Chelsea
    Chelsea
  • :anim:
    Anim
    Anim
  • :AC-Milan:
    AC Milan
    AC Milan
  • :Barcelona:
    Barcelona
    Barcelona
  • :perspolis:
    Perspolis
    Perspolis
  • :esteghlal:
    Esteghlal
    Esteghlal
  • :Paris:
    Paris
    Paris
  • :Psg2:
    Psg2
    Psg2
  • :roso:
    Roso
    Roso
  • :007:
    007
    007
  • :juve:
    Juve
    Juve
  • :naughtyjfan:
    Naughtyjfan
    Naughtyjfan
  • :juvefan:
    Juvefan
    Juvefan
  • :Wberm:
    Wberm
    Wberm
  • :juvefan2:
    Juvefan2
    Juvefan2
  • :br:
    Br
    Br
  • Standard
  • :mad16:
    Mad16
    Mad16
  • :cry9:
    Cry9
    Cry9
  • :bye:
    Bye
    Bye
  • :punch:
    Punch
    Punch
  • :give_rose:
    Give Rose
    Give Rose
  • :biggrin5:
    Biggrin5
    Biggrin5
  • :img-lazy:
    Img Lazy
    Img Lazy
  • :huh:
    Huh
    Huh
  • :chair:
    Chair
    Chair
  • :Smilebb (21):
    Smilebb (21)
    Smilebb (21)
  • :Pirate:
    Pirate
    Pirate
  • :split:
    Split
    Split
  • :N_aggressive:
    N Aggressive
    N Aggressive
  • :blink:
    Blink
    Blink
  • :brucelee:
    Brucelee
    Brucelee
  • :ban2:
    Ban2
    Ban2
  • :cool2:
    Cool2
    Cool2
  • :ninja3:
    Ninja3
    Ninja3
  • :secret:
    Secret
    Secret
  • :sad2:
    Sad
    Sad
  • :boff:
    Boff
    Boff
  • :argue:
    Argue
    Argue
  • :closed:
    Closed
    Closed
  • :cry8:
    Cry8
    Cry8
  • :barret:
    Barret
    Barret
  • :pullup:
    Pullup
    Pullup
  • :diablo:
    Diablo
    Diablo
  • :biggrin4:
    Biggrin4
    Biggrin4
  • :img-gun:
    Img Gun
    Img Gun
  • :happy:
    Happy
    Happy
  • :chained:
    Chained
    Chained
  • :mad15:
    Mad15
    Mad15
  • :pinch:
    Pinch
    Pinch
  • :smoke5:
    Smoke5
    Smoke5
  • :yahoo:
    Yahoo
    Yahoo
  • :N_aggressive (41):
    N Aggressive (41)
    N Aggressive (41)
  • :angry:
    Angry
    Angry
  • :ban:
    Ban
    Ban
  • :console:
    Console
    Console
  • :ninja2:
    Ninja2
    Ninja2
  • :happy2:
    Happy2
    Happy2
  • :Smilebb (89):
    Smilebb (89)
    Smilebb (89)
  • :scotsman:
    Scotsman
    Scotsman
  • :boat:
    Boat
    Boat
  • :arab:
    Arab
    Arab
  • :rambo:
    Rambo
    Rambo
  • :cleopatra:
    Cleopatra
    Cleopatra
  • :cry7:
    Cry7
    Cry7
  • :ban4:
    Ban4
    Ban4
  • :puk:
    Puk
    Puk
  • :aggressive:
    Aggressive
    Aggressive
  • :bigeye:
    Bigeye
    Bigeye
  • :hair:
    Hair
    Hair
  • :censored:
    Censored
    Censored
  • :beer:
    Beer
    Beer
  • :mad14:
    Mad14
    Mad14
  • :picknose:
    Picknose
    Picknose
  • :smoke:
    Smoke
    Smoke
  • :hi:
    Hi
    Hi
  • :N_aggressive (34):
    N Aggressive (34)
    N Aggressive (34)
  • :box:
    Box
    Box
  • :balloon:
    Balloon
    Balloon
  • :confused3:
    Confused3
    Confused3
  • :ninja:
    Ninja
    Ninja
  • :eyer:
    Eyer
    Eyer
  • :scenic:
    Scenic
    Scenic
  • :bluesbrother:
    Bluesbrother
    Bluesbrother
  • :apple:
    Apple
    Apple
  • :ph34r:
    Ph34r
    Ph34r
  • :clap2:
    Clap2
    Clap2
  • :cry6:
    Cry6
    Cry6
  • :ala:
    Ala
    Ala
  • :princess:
    Princess
    Princess
  • :pleasantry:
    Pleasantry
    Pleasantry
  • :cartman:
    Cartman
    Cartman
  • :batman2:
    Batman2
    Batman2
  • :mad13:
    Mad13
    Mad13
  • :facepalm2:
    Facepalm2
    Facepalm2
  • :photo:
    Photo
    Photo
  • :wacko:
    Wacko
    Wacko
  • :N_aggressive (31):
    N Aggressive (31)
    N Aggressive (31)
  • :bowdown:
    Bowdown
    Bowdown
  • :axe:
    Axe
    Axe
  • :whoow:
    Whoow
    Whoow
  • :compress:
    Compress
    Compress
  • :nea3:
    Nea3
    Nea3
  • :dev:
    Dev
    Dev
  • :sad7:
    Sad7
    Sad7
  • :rtfm:
    Rtfm
    Rtfm
  • :gathering:
    Gathering
    Gathering
  • :blowup:
    Blowup
    Blowup
  • :angel3:
    Angel3
    Angel3
  • :ohno:
    Ohno
    Ohno
  • :cigar2:
    Cigar2
    Cigar2
  • :cry5:
    Cry5
    Cry5
  • :Smilebb (70):
    Smilebb (70)
    Smilebb (70)
  • :l&rcry:
    L&rcry
    L&rcry
  • :spiteful:
    Spiteful
    Spiteful
  • :goatee:
    Goatee
    Goatee
  • :captain:
    Captain
    Captain
  • :batman:
    Batman
    Batman
  • :Smilebb (16):
    Smilebb (16)
    Smilebb (16)
  • :mad12:
    Mad12
    Mad12
  • :pf2:
    Pf2
    Pf2
  • :shy5:
    Shy5
    Shy5
  • :sorry:
    Sorry
    Sorry
  • :N_aggressive (14):
    N Aggressive (14)
    N Aggressive (14)
  • :bored2:
    Bored2
    Bored2
  • :aussie:
    Aussie
    Aussie
  • :whistle:
    Whistle
    Whistle
  • :comando:
    Comando
    Comando
  • :nea2:
    Nea2
    Nea2
  • :dance9:
    Dance9
    Dance9
  • :sad6:
    Sad6
    Sad6
  • :clapping:
    Clapping
    Clapping
  • :victory2:
    Victory2
    Victory2
  • :f015:
    F015
    F015
  • :blow:
    Blow
    Blow
  • :angel2:
    Angel2
    Angel2
  • :ohmy:
    Ohmy
    Ohmy
  • :chieftain:
    Chieftain
    Chieftain
  • :cry4:
    Cry4
    Cry4
  • :popcorn:
    Popcorn
    Popcorn
  • :drinks:
    Drinks
    Drinks
  • :dry:
    Dry
    Dry
  • :cap2:
    Cap2
    Cap2
  • :basket2:
    Basket2
    Basket2
  • :mad11:
    Mad11
    Mad11
  • :shy4:
    Shy4
    Shy4
  • :shok:
    Shok
    Shok
  • :N_aggressive (3):
    N Aggressive (3)
    N Aggressive (3)
  • :bored:
    Bored
    Bored
  • :astro:
    Astro
    Astro
  • :jt5o21:
    Jt5o21
    Jt5o21
  • :cold2:
    Cold2
    Cold2
  • :music3:
    Music3
    Music3
  • :dance7:
    Dance7
    Dance7
  • :sad5:
    Sad5
    Sad5
  • :nea:
    Nea
    Nea
  • :vertag:
    Vertag
    Vertag
  • :bleh2:
    Bleh2
    Bleh2
  • :ahah:
    Ahah
    Ahah
  • :nervous:
    Nervous
    Nervous
  • :chef:
    Chef
    Chef
  • :cry2:
    Cry2
    Cry2
  • :justcuz:
    Justcuz
    Justcuz
  • :police3:
    Police3
    Police3
  • :smile:
    Smile
    Smile
  • :wink3:
    Wink3
    Wink3
  • :288:
    288
    288
  • :camberman:
    Camberman
    Camberman
  • :basket:
    Basket
    Basket
  • :mad10:
    Mad10
    Mad10
  • :brightv:
    Brightv
    Brightv
  • :pepsi:
    Pepsi
    Pepsi
  • :cray:
    Cray
    Cray
  • :ghelioon:
    Ghelioon
    Ghelioon
  • :book4:
    Book4
    Book4
  • :arrow4:
    Arrow4
    Arrow4
  • :music2:
    Music2
    Music2
  • :cry3:
    Cry3
    Cry3
  • :really:
    Really
    Really
  • :sad4:
    Sad4
    Sad4
  • :friends:
    Friends
    Friends
  • :vava4:
    Vava4
    Vava4
  • :drag:
    Drag
    Drag
  • :bleh:
    Bleh
    Bleh
  • :afro:
    Afro
    Afro
  • :love05:
    Love05
    Love05
  • :mellow:
    Mellow
    Mellow
  • :char2:
    Char2
    Char2
  • :police2:
    Police2
    Police2
  • :good:
    Good
    Good
  • :victory3:
    Victory3
    Victory3
  • :Smilebb:
    Smilebb
    Smilebb
  • :crazy:
    Crazy
    Crazy
  • :bye4:
    Bye4
    Bye4
  • :bash2:
    Bash2
    Bash2
  • :Smilebb (7):
    Pf
    Pf
  • :mad9:
    Mad9
    Mad9
  • :crutch:
    Crutch
    Crutch
  • :Smilebb (46):
    Smilebb (46)
    Smilebb (46)
  • :omg:
    Omg
    Omg
  • :shy2:
    Shy2
    Shy2
  • :wavetowel2:
    Wavetowel2
    Wavetowel2
  • :book3:
    Book3
    Book3
  • :arrow3:
    Arrow3
    Arrow3
  • :snitch:
    Snitch
    Snitch
  • :coffee:
    Coffee
    Coffee
  • :music:
    Music
    Music
  • :confused2:
    Confused2
    Confused2
  • :sad3:
    Sad3
    Sad3
  • :victory:
    Victory
    Victory
  • :vava3:
    Vava3
    Vava3
  • :dadoom:
    Dadoom
    Dadoom
  • :bike2:
    Bike2
    Bike2
  • :advice:
    Advice
    Advice
  • :love01:
    Love01
    Love01
  • :love:
    Love
    Love
  • :char:
    Char
    Char
  • :iknown:
    Iknown
    Iknown
  • :police:
    Police
    Police
  • :vava2:
    Vava2
    Vava2
  • :181:
    181
    181
  • :cigar:
    Cigar
    Cigar
  • :bye3:
    Bye3
    Bye3
  • :bash:
    Bash
    Bash
  • :mad8:
    Mad8
    Mad8
  • :crazyeyes:
    Crazyeyes
    Crazyeyes
  • :birgitssnill:
    Birgitssnill
    Birgitssnill
  • :OK:
    OK
    OK
  • :laurelandhardy:
    Laurelandhardy
    Laurelandhardy
  • :Smilebb (97):
    Smilebb (97)
    Smilebb (97)
  • :shutup:
    Shutup
    Shutup
  • :yes:
    Yes
    Yes
  • :wallbash:
    Wallbash
    Wallbash
  • :book2:
    Book2
    Book2
  • :arrow2:
    Arrow2
    Arrow2
  • :rolleye:
    Rolleyes
    Rolleyes
  • :cocktail:
    Cocktail
    Cocktail
  • :mis:
    Mis
    Mis
  • :oyeahala:
    Oyeahala
    Oyeahala
  • :rip:
    Rip
    Rip
  • :ok:
    Ok
    Ok
  • :unknown:
    Unknown
    Unknown
  • :clap:
    Clap
    Clap
  • :bike:
    Bike
    Bike
  • :adminpower:
    Adminpower
    Adminpower
  • :laugh:
    Laugh
    Laugh
  • :chaplin2:
    Chaplin2
    Chaplin2
  • :hehehe:
    Hehehe
    Hehehe
  • :poke:
    Poke
    Poke
  • :rofl:
    Rofl
    Rofl
  • :thumb2:
    Thumb2
    Thumb2
  • :Smilebb (119):
    Smilebb (119)
    Smilebb (119)
  • :cap:
    Cap
    Cap
  • :bye2:
    Bye2
    Bye2
  • :band:
    Band
    Band
  • :mad7:
    Mad7
    Mad7
  • :crash:
    Crash
    Crash
  • :Smilebb (41):
    Smilebb (41)
    Smilebb (41)
  • :biggrin3:
    Biggrin3
    Biggrin3
  • :office:
    Office
    Office
  • :kiss3:
    Kiss3
    Kiss3
  • :show:
    Show
    Show
  • :Punk:
    Punk
    Punk
  • :book:
    Book
    Book
  • :arrow:
    Arrow
    Arrow
  • :sleepy:
    Sleepy
    Sleepy
  • :clown2:
    Clown2
    Clown2
  • :military:
    Military
    Military
  • :cry10:
    Cry10
    Cry10
  • :cheguevara:
    Cheguevara
    Cheguevara
  • :punk:
    Punk
    Punk
  • :bad:
    Bad
    Bad
  • :tv2:
    Tv2
    Tv2
  • :buba:
    Buba
    Buba
  • :biggrin6:
    Biggrin6
    Biggrin6
  • :acid:
    Acid
    Acid
  • :img-tomato:
    Img Tomato
    Img Tomato
  • :king:
    King
    King
  • :chaplin:
    Chaplin
    Chaplin
  • :pirate2:
    Pirate2
    Pirate2
  • :heart:
    Heart
    Heart
  • :think2:
    Think2
    Think2
  • :butcher:
    butcher
    butcher
  • :zip:
    Zip
    Zip
  • :blush:
    Blush
    Blush
  • :business:
    Business
    Business
  • :ban3:
    Ban3
    Ban3
  • :Smilebb (2):
    Laugh5
    Laugh5
  • :cowboy:
    Cowboy
    Cowboy
  • :ninja4:
    Ninja4
    Ninja4
  • :kiss2:
    Kiss2
    Kiss2
  • :shiny:
    Shiny
    Shiny
  • :bomb:
    Bomb
    Bomb
  • :argue2:
    Argue2
    Argue2
  • :sleep:
    Sleep
    Sleep
  • :clown:
    Clown
    Clown
  • :sadd:
    sadd
    sadd
  • :wink2:
    Wink
    Wink
  • :biggrin2:
    Biggrin2
    Biggrin2
  • :mad4:
    Mad4
    Mad4
  • :lol:
    Lol
    Lol
  • :shy3:
    Shy3
    Shy3
  • :cry:
    Cry
    Cry
  • :277:
    277
    277
  • :tongue:
    Tongue
    Tongue
  • :kiss:
    Kiss
    Kiss
  • :brow:
    Brow
    Brow
  • :dirol:
    Dirol
    Dirol
  • :pf:
    Pf
    Pf
  • :sick:
    Sick
    Sick
  • :pray:
    Pray
    Pray
  • :hug:
    Hug
    Hug
  • :scratch:
    Scratch
    Scratch
  • :think:
    Think
    Think
  • :unknw:
    Unknw
    Unknw
  • :tired:
    Tired
    Tired
  • :vava:
    Vava
    Vava
  • :lazy:
    Lazy
    Lazy
  • :sad53:
    Sad53
    Sad53
  • :jump3:
    Jump3
    Jump3
  • :sweatdrop:
    Sweatdrop
    Sweatdrop
  • :cold:
    Cold
    Cold
  • :worthy:
    Worthy
    Worthy
  • :confused:
    Confused
    Confused
  • :happybd:
    Happybd
    Happybd
  • :Olympic:
    Olympic
    Olympic
  • :love8:
    Love8
    Love8
  • :fart2:
    Fart2
    Fart2
  • :tv:
    Tv
    Tv
  • :soccer:
    Soccer
    Soccer
  • :happy8:
    Happy8
    Happy8
  • :kiss7:
    Kiss7
    Kiss7
  • :dribble:
    Dribble
    Dribble
  • :tango:
    Tango
    Tango
  • :sleep3:
    Sleep3
    Sleep3
  • :grenade:
    Grenade
    Grenade
  • :ym:
    Ym
    Ym
  • :iron:
    Iron
    Iron
  • :mad3:
    Mad3
    Mad3
  • :dance10:
    Dance10
    Dance10
  • :ghomeishi:
    Ghomeishi
    Ghomeishi
  • :wheelchair:
    Wheelchair
    Wheelchair
  • :hug3:
    Hug3
    Hug3
  • :lol5:
    Lol5
    Lol5
  • :fart:
    Fart
    Fart
  • :tooth:
    Tooth
    Tooth
  • :smoke4:
    Smoke4
    Smoke4
  • :happy7:
    Happy7
    Happy7
  • :kiss6:
    Kiss6
    Kiss6
  • :dreams:
    Dreams
    Dreams
  • :talk:
    Talk
    Talk
  • :sleep2:
    Sleep2
    Sleep2
  • :greeting:
    Greeting
    Greeting
  • :X:
    X
    X
  • :inlove:
    Inlove
    Inlove
  • :mad2:
    Mad2
    Mad2
  • :dance8:
    Dance8
    Dance8
  • :gamer:
    Gamer
    Gamer
  • :wha:
    Wha
    Wha
  • :hug2:
    Hug2
    Hug2
  • :lol4:
    Lol4
    Lol4
  • :farmer:
    Farmer
    Farmer
  • :tongue2:
    Tongue2
    Tongue2
  • :smoke3:
    Smoke3
    Smoke3
  • :happy6:
    Happy6
    Happy6
  • :kiss5:
    Kiss5
    Kiss5
  • :dontnow:
    Dontnow
    Dontnow
  • :slap:
    Slap
    Slap
  • :graduate2:
    Graduate2
    Graduate2
  • :wow:
    Wow
    Wow
  • :indifferent3:
    Indifferent3
    Indifferent3
  • :dance6:
    Dance6
    Dance6
  • :fry:
    Fry
    Fry
  • :watsup:
    Watsup
    Watsup
  • :lol3:
    Lol3
    Lol3
  • :eyer4:
    Eyer4
    Eyer4
  • :thumb3:
    Thumb3
    Thumb3
  • :smoke2:
    Smoke2
    Smoke2
  • :happy5:
    Happy5
    Happy5
  • :kiss4:
    Kiss4
    Kiss4
  • :doh:
    Doh
    Doh
  • :sun:
    Sun
    Sun
  • :graduate:
    Graduate
    Graduate
  • :worthy2:
    Worthy2
    Worthy2
  • :indifferent2:
    Indifferent2
    Indifferent2
  • :love7:
    Love7
    Love7
  • :dance5:
    Dance5
    Dance5
  • :friends2:
    Friends2
    Friends2
  • :wacko2:
    Wacko2
    Wacko2
  • :horse:
    Horse
    Horse
  • :locked:
    Locked
    Locked
  • :eyer3:
    Eyer3
    Eyer3
  • :thumb:
    Thumb
    Thumb
  • :smile6:
    Smile6
    Smile6
  • :happy3:
    Happy3
    Happy3
  • :doc:
    Doc
    Doc
  • :stretcher:
    Stretcher
    Stretcher
  • :glasses:
    Glasses
    Glasses
  • :indifferent:
    Indifferent
    Indifferent
  • :love6:
    Love6
    Love6
  • :dance4:
    Dance4
    Dance4
  • :fol:
    Fol
    Fol
  • :Hookah:
    Hookah
    Hookah
  • :laugh6:
    Laugh6
    Laugh6
  • :eyer2:
    Eyer2
    Eyer2
  • :think3:
    Think3
    Think3
  • :smile5:
    Smile5
    Smile5
  • :hang:
    Hang
    Hang
  • :kick:
    Kick
    Kick
  • :dizzy:
    Dizzy
    Dizzy
  • :stress:
    Stress
    Stress
  • :giveup2:
    Giveup2
    Giveup2
  • :wish:
    Wish
    Wish
  • :Indian:
    Indian
    Indian
  • :love5:
    Love5
    Love5
  • :dance3:
    Dance3
    Dance3
  • :flower2:
    Flower2
    Flower2
  • :hmmm:
    Hmmm
    Hmmm
  • :laugh5:
    Laugh5
    Laugh5
  • :euro:
    Euro
    Euro
  • :smile4:
    Smile4
    Smile4
  • :gun5:
    Gun5
    Gun5
  • :director:
    Director
    Director
  • :stop:
    Stop
    Stop
  • :giveup:
    Giveup
    Giveup
  • :winner3:
    Winner3
    Winner3
  • :iloveu:
    Iloveu
    Iloveu
  • :love4:
    Love4
    Love4
  • :dance2:
    Dance2
    Dance2
  • :flower:
    Flower
    Flower
  • :hide:
    Hide
    Hide
  • :Laugh4:
    Laugh4
    Laugh4
  • :electricchair:
    Electricchair
    Electricchair
  • :the rock:
    The Rock
    The Rock
  • :smile3:
    Smile3
    Smile3
  • :gun4:
    Gun4
    Gun4
  • :jump2:
    Jump2
    Jump2
  • :dev2:
    Dev2
    Dev2
  • :spam2:
    Spam2
    Spam2
  • :girlfeminist:
    Girlfeminist
    Girlfeminist
  • :winner2:
    Winner2
    Winner2
  • :idea:
    Idea
    Idea
  • :love3:
    Love3
    Love3
  • :dance:
    Dance
    Dance
  • :flex:
    Flex
    Flex
  • :help:
    Help
    Help
  • :laugh3:
    Laugh3
    Laugh3
  • :ek2:
    Ek2
    Ek2
  • :tee:
    Tee
    Tee
  • :sleepy2:
    Sleepy2
    Sleepy2
  • :gun3:
    Gun3
    Gun3
  • :jump:
    Jump
    Jump
  • :death:
    Death
    Death
  • :gil:
    Gil
    Gil
  • :winner1:
    Winner1
    Winner1
  • :hung:
    Hung
    Hung
  • :love2:
    Love2
    Love2
  • :cry11:
    Cry11
    Cry11
  • :fis:
    Fis
    Fis
  • :spam:
    Spam
    Spam
  • :harhar:
    Harhar
    Harhar
  • :lamo:
    Lamo
    Lamo
  • :ek:
    Ek
    Ek
  • :tease:
    Tease
    Tease
  • :sleep5:
    Sleep5
    Sleep5
  • :gun2:
    Gun2
    Gun2
  • :jesus:
    Jesus
    Jesus
  • :dead:
    Dead
    Dead
  • :giggle:
    Giggle
    Giggle
  • :wink4:
    Wink4
    Wink4
  • :huh3:
    Huh3
    Huh3
  • :lol7:
    Lol7
    Lol7
  • :fear:
    Fear
    Fear
  • :sofa:
    Sofa
    Sofa
  • :happy9:
    Happy9
    Happy9
  • :kiss8:
    Kiss8
    Kiss8
  • :drunk:
    Drunk
    Drunk
  • :taz:
    Taz
    Taz
  • :sleep4:
    Sleep4
    Sleep4
  • :gun:
    Gun
    Gun
  • :jawdrop:
    Jawdrop
    Jawdrop
  • :mad6:
    Mad6
    Mad6
  • :date:
    Date
    Date
  • :ghost:
    Ghost
    Ghost
  • :wild:
    Wild
    Wild
  • :hug4:
    Hug4
    Hug4
  • :lol6:
    Lol6
    Lol6
  • Mafia
  • :sigar:
    Sigar
    Sigar
  • :ogh:
    Ogh
    Ogh
  • :nish:
    Nish
    Nish
  • :hey:
    Hey
    Hey
  • :soosoo:
    Soosoo
    Soosoo
  • :damagh:
    Damagh
    Damagh
  • :haha:
    Haha
    Haha
  • :cheshmak:
    Cheshmak
    Cheshmak
  • :asab:
    Asab
    Asab
  • Cartoon
  • :roadrunner:
    Roadrunner
    Roadrunner
  • :kettle:
    Kettle
    Kettle
  • :coyote:
    Coyote
    Coyote
  • :Smilebb (30):
    Smilebb (30)
    Smilebb (30)
  • :porky:
    Porky
    Porky
  • :jerry:
    Jerry
    Jerry
  • :african:
    African
    African
  • :buzzy:
    Buzzy
    Buzzy
  • :pickle:
    Pickle
    Pickle
  • :huey:
    Huey
    Huey
  • :cartuning:
    Cartuning
    Cartuning
  • :bugs:
    Bugs
    Bugs
  • :penguin:
    Penguin
    Penguin
  • :goof:
    Goof
    Goof
  • :scapegoat:
    Scapegoat
    Scapegoat
  • :buddy:
    Buddy
    Buddy
  • :parrot:
    Parrot
    Parrot
  • :ghost2:
    Ghost
    Ghost
  • :gunner:
    Gunner
    Gunner
  • :alien:
    Alien
    Alien
  • :betty:
    Betty
    Betty
  • :ozzie:
    Ozzie
    Ozzie
  • :garfield:
    Garfield
    Garfield
  • :bart:
    Bart
    Bart
  • :mutley:
    Mutley
    Mutley
  • :gandygoose:
    Gandygoose
    Gandygoose
  • :ysam:
    Ysam
    Ysam
  • :bambi:
    Bambi
    Bambi
  • :mini:
    Mini
    Mini
  • :foghorn:
    Foghorn
    Foghorn
  • :tomcat:
    Tomcat
    Tomcat
  • :Smilebb (128):
    Taz
    Taz
  • :mighty:
    Mighty
    Mighty
  • :felix:
    Felix
    Felix
  • :sheep:
    Sheep
    Sheep
  • :mickey:
    Mickey
    Mickey
  • :eyebsnake:
    Eyebsnake
    Eyebsnake
  • :sailor:
    Sailor
    Sailor
  • :marvinmad:
    Marvinmad
    Marvinmad
  • :engine:
    Engine
    Engine
  • Generic
  • :Smilebb (74):
    Smilebb (74)
    Smilebb (74)
  • :oath:
    Oath
    Oath
  • smil116
    smil116
    smil116
  • :biatoobaghalam:
    Biatoobaghalam
    Biatoobaghalam
  • :fun:
    Fun
    Fun
  • :verylcry:
    Verylcry
    Verylcry
  • :gla:
    Gla
    Gla
  • :moon:
    Moon
    Moon
  • :rolleyes:
    Rolleyes
    Rolleyes
  • :Smilebb (37):
    Smilebb (37)
    Smilebb (37)
  • :angel:
    Angel
    Angel
  • :sisi:
    Sisi
    Sisi
  • :blocker:
    Blocker
    Blocker
  • :martini:
    Martini
    Martini
  • smil115
    smil115
    smil115
  • :Smilebb (20):
    Smilebb (20)
    Smilebb (20)
  • :fingerscrossed:
    Fingerscrossed
    Fingerscrossed
  • :heartv:
    heartv
    heartv
  • :gfat:
    Gfat
    Gfat
  • :hopelessness:
    Hopelessness
    Hopelessness
  • :frown:
    Frown
    Frown
  • :biggrin:
    Biggrin
    Biggrin
  • :shy:
    Shy
    Shy
  • :bjumping:
    Bjumping
    Bjumping
  • :littlecry:
    Littlecry
    Littlecry
  • smil106
    smil106
    smil106
  • :lightbulb:
    Lightbulb
    Lightbulb
  • :single_eye:
    Single Eye
    Single Eye
  • :Smilebb (18):
    Smilebb (18)
    Smilebb (18)
  • :femalebg:
    Femalebg
    Femalebg
  • :upsidedbg:
    Upsidedbg
    Upsidedbg
  • :eno:
    eno
    eno
  • :Smilebb (14):
    Gconf
    Gconf
  • :encouragement:
    Encouragement
    Encouragement
  • :mad:
    Mad
    Mad
  • :eek:
    Eek
    Eek
  • :sflower:
    Sflower
    Sflower
  • :biasses:
    Biasses
    Biasses
  • :Hooraa:
    Hooraa
    Hooraa
  • :balaro:
    balaro
    balaro
  • :laugh2:
    Laugh
    Laugh
  • smil1000
    smil1000
    smil1000
  • :cake:
    Cake
    Cake
  • :Smilebb (54):
    Smilebb (54)
    Smilebb (54)
  • :72:
    72
    72
  • :touched:
    Touched
    Touched
  • :Smilebb (38):
    Chojinfc
    Chojinfc
  • :grey:
    Grey
    Grey
  • :o
    Embarrassment
    Embarrassment
  • :cool:
    Cool
    Cool
  • :Smilebb (31):
    Smilebb (31)
    Smilebb (31)
  • :Smilebb (84):
    Smilebb (84)
    Smilebb (84)
  • :riaa:
    Riaa
    Riaa
  • :pinkh:
    Pinkh
    Pinkh
  • :black_eyed:
    Black Eyed
    Black Eyed
  • :madgrin:
    Madgrin
    Madgrin
  • bl_cry
    bl_cry
    bl_cry
  • :308:
    308
    308
  • :saturn:
    Saturn
    Saturn
  • :drink:
    Drink
    Drink
  • :thumbs:
    Thumbs
    Thumbs
  • :bweightLifting:
    BweightLifting
    BweightLifting
  • :vahidrk1:
    Vahidrk1
    Vahidrk1
  • :Smilebb (83):
    Smilebb (83)
    Smilebb (83)
  • :redbye:
    Redbye
    Redbye
  • :bguitar:
    Bguitar
    Bguitar
  • :Smilebb (69):
    Smilebb (69)
    Smilebb (69)
  • :kurby:
    Kurby
    Kurby
  • :tiredlook:
    Tiredlook
    Tiredlook
  • :Smile2bb (122):
    Smilebb (122)
    Smilebb (122)
  • :299:
    299
    299
  • :champagne:
    Champagne
    Champagne
  • :strong:
    Strong
    Strong
  • :bupside:
    Bupside
    Bupside
  • :yeaaah:
    Yeaaah
    Yeaaah
  • :redfrog:
    Redfrog
    Redfrog
  • :bdreadlock:
    Bdreadlock
    Bdreadlock
  • :wink:
    Wink
    Wink
  • :gwi:
    Gwi
    Gwi
  • :star2:
    Star
    Star
  • :friendly_wink:
    Friendly Wink
    Friendly Wink
  • :Smilebb (27):
    Smilebb (27)
    Smilebb (27)
  • :Smilebb (81):
    Smilebb (81)
    Smilebb (81)
  • :makeupup:
    Makeupup
    Makeupup
  • :immgrin:
    Immgrin
    Immgrin
  • :vidal:
    Vidal
    Vidal
  • :gsmok:
    Gsmok
    Gsmok
  • :positive:
    Positive
    Positive
  • :bluelittlehs:
    Bluelittlehs
    Bluelittlehs
  • :ss:
    Ss
    Ss
  • :brope:
    Brope
    Brope
  • :Smilebb (80):
    Smilebb (80)
    Smilebb (80)
  • :peace:
    Peace
    Peace
  • :wubpink:
    Wubpink
    Wubpink
  • :gros:
    Gros
    Gros
  • :playful:
    Playful
    Playful
  • :Smilebb (6):
    Smilebb (6)
    Smilebb (6)
  • :Smilebb (44):
    Smilebb (44)
    Smilebb (44)
  • :smile2:
    Smile
    Smile
  • :blackdevil:
    Blackdevil
    Blackdevil
  • :bpunk:
    Bpunk
    Bpunk
  • :Smilebb (79):
    Smilebb (79)
    Smilebb (79)
  • smil200
    smil200
    smil200
  • :kahvecy0:
    Kahvecy0
    Kahvecy0
  • :star:
    Star
    Star
  • :Smilebb (25):
    Smilebb (25)
    Smilebb (25)
  • :whatsthat:
    Whatsthat
    Whatsthat
  • :Smilebb (3):
    Smilebb (3)
    Smilebb (3)
  • :Smilebb (95):
    Smilebb (95)
    Smilebb (95)
  • :smallpapillion:
    Smallpapillion
    Smallpapillion
  • :bplayer:
    Bplayer
    Bplayer
  • :cupcake:
    Cupcake
    Cupcake
  • :omyheart:
    Omyheart
    Omyheart
  • smil117
    smil117
    smil117
  • :Smilebb (23):
    Smilebb (23)
    Smilebb (23)
  • :grin:
    Grin
    Grin
  • :what:
    What
    What
  • :uglylolmk4:
    Glol
    Glol
  • :salavat:
    Salavat
    Salavat
  • :onthego:
    Onthego
    Onthego
  • :baffled:
    Baffled
    Baffled
  • :Smilebb (94):
    Smilebb (94)
    Smilebb (94)
  • :skull:
    Skull
    Skull
  • :blove:
    Blove
    Blove
  • :persp2olis:
    Perspolis
    Perspolis

خبر خوان