شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :square:
  Square
  Square
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :question:
  Question
  Question
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :why:
  Why
  Why
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • Football
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :04:
  04
  04
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :201:
  20
  20
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :box:
  Box
  Box
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :really:
  Really
  Really
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :288:
  288
  288
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :split:
  Split
  Split
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :good:
  Good
  Good
 • :char:
  Char
  Char
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :music:
  Music
  Music
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :police:
  Police
  Police
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :love:
  Love
  Love
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :181:
  181
  181
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :band:
  Band
  Band
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :show:
  Show
  Show
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :book:
  Book
  Book
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :office:
  Office
  Office
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :king:
  King
  King
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :X:
  X
  X
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • Generic
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :299:
  299
  299
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :star2:
  Star
  Star
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :eno:
  eno
  eno
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :star:
  Star
  Star
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :what:
  What
  What
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان