شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :question:
  Question
  Question
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :square:
  Square
  Square
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • Troll
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :why:
  Why
  Why
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • Football
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :201:
  20
  20
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :police:
  Police
  Police
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :OK:
  OK
  OK
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :split:
  Split
  Split
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :office:
  Office
  Office
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :show:
  Show
  Show
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :book:
  Book
  Book
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :business:
  Business
  Business
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :288:
  288
  288
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :good:
  Good
  Good
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :console:
  Console
  Console
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :box:
  Box
  Box
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :really:
  Really
  Really
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :band:
  Band
  Band
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :X:
  X
  X
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • Generic
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :308:
  308
  308
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :299:
  299
  299
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :eno:
  eno
  eno
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان