شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :square:
  Square
  Square
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :question:
  Question
  Question
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • Troll
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :why:
  Why
  Why
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • Football
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :201:
  20
  20
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :ir:
  ir
  ir
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :band:
  Band
  Band
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :f015:
  F015
  F015
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :split:
  Split
  Split
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :char:
  Char
  Char
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :music:
  Music
  Music
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :288:
  288
  288
 • :police:
  Police
  Police
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :office:
  Office
  Office
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :show:
  Show
  Show
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :console:
  Console
  Console
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :really:
  Really
  Really
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :X:
  X
  X
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • Generic
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :308:
  308
  308
 • :star:
  Star
  Star
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :299:
  299
  299
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :star2:
  Star
  Star
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان