شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a107:
  A107
  A107
 • :a108:
  A108
  A108
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :square:
  Square
  Square
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :question:
  Question
  Question
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • Troll
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :why:
  Why
  Why
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • Football
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :ir:
  ir
  ir
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :201:
  20
  20
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :console:
  Console
  Console
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :box:
  Box
  Box
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :really:
  Really
  Really
 • :f015:
  F015
  F015
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :split:
  Split
  Split
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :288:
  288
  288
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :char:
  Char
  Char
 • :band:
  Band
  Band
 • :good:
  Good
  Good
 • :music:
  Music
  Music
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :police:
  Police
  Police
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :OK:
  OK
  OK
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :office:
  Office
  Office
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :show:
  Show
  Show
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :business:
  Business
  Business
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :X:
  X
  X
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • Generic
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :star2:
  Star
  Star
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :eno:
  eno
  eno
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :299:
  299
  299
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان