شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a107:
  A107
  A107
 • :a108:
  A108
  A108
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :question:
  Question
  Question
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :running:
  Running
  Running
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :square:
  Square
  Square
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :why:
  Why
  Why
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • Football
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :06:
  06
  06
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :England:
  England
  England
 • :04:
  04
  04
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :201:
  20
  20
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ir:
  ir
  ir
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :f015:
  F015
  F015
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :288:
  288
  288
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :char:
  Char
  Char
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :music:
  Music
  Music
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :police:
  Police
  Police
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :good:
  Good
  Good
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :OK:
  OK
  OK
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :love:
  Love
  Love
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :office:
  Office
  Office
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :business:
  Business
  Business
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :really:
  Really
  Really
 • :split:
  Split
  Split
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :king:
  King
  King
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :console:
  Console
  Console
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :band:
  Band
  Band
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :box:
  Box
  Box
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :X:
  X
  X
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • Generic
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :299:
  299
  299
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :star:
  Star
  Star
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :eno:
  eno
  eno
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان