شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :question:
  Question
  Question
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :square:
  Square
  Square
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • Troll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :why:
  Why
  Why
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • Football
 • :04:
  04
  04
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :201:
  20
  20
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ir:
  ir
  ir
 • :German:
  German
  German
 • :06:
  06
  06
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :f015:
  F015
  F015
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :console:
  Console
  Console
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :288:
  288
  288
 • :really:
  Really
  Really
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :box:
  Box
  Box
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :good:
  Good
  Good
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :band:
  Band
  Band
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :music:
  Music
  Music
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :char:
  Char
  Char
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :police:
  Police
  Police
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :OK:
  OK
  OK
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :office:
  Office
  Office
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :show:
  Show
  Show
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :book:
  Book
  Book
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :split:
  Split
  Split
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :business:
  Business
  Business
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :director:
  Director
  Director
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :X:
  X
  X
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • Mafia
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • Cartoon
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :299:
  299
  299
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :star2:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان