شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :square:
  Square
  Square
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :running:
  Running
  Running
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :question:
  Question
  Question
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • Troll
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :why:
  Why
  Why
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • Football
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :06:
  06
  06
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :288:
  288
  288
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :char:
  Char
  Char
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :music:
  Music
  Music
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :good:
  Good
  Good
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :police:
  Police
  Police
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :split:
  Split
  Split
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :office:
  Office
  Office
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :show:
  Show
  Show
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :book:
  Book
  Book
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :really:
  Really
  Really
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :console:
  Console
  Console
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :band:
  Band
  Band
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :box:
  Box
  Box
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :X:
  X
  X
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • Generic
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :308:
  308
  308
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :eno:
  eno
  eno
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :299:
  299
  299
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان