شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :square:
  Square
  Square
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :question:
  Question
  Question
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :why:
  Why
  Why
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :ir:
  ir
  ir
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :201:
  20
  20
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :char:
  Char
  Char
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :music:
  Music
  Music
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :police:
  Police
  Police
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :book:
  Book
  Book
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :really:
  Really
  Really
 • :office:
  Office
  Office
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :show:
  Show
  Show
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :business:
  Business
  Business
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :split:
  Split
  Split
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :288:
  288
  288
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :band:
  Band
  Band
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :console:
  Console
  Console
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :good:
  Good
  Good
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :box:
  Box
  Box
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :X:
  X
  X
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • Generic
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :299:
  299
  299
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :eno:
  eno
  eno
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان