شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :square:
  Square
  Square
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :question:
  Question
  Question
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :no2:
  No2
  No2
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :no1:
  No1
  No1
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • Troll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :why:
  Why
  Why
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • Football
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :201:
  20
  20
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :band:
  Band
  Band
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :char:
  Char
  Char
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :split:
  Split
  Split
 • :OK:
  OK
  OK
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :288:
  288
  288
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :book:
  Book
  Book
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :office:
  Office
  Office
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :good:
  Good
  Good
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :business:
  Business
  Business
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :love:
  Love
  Love
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :181:
  181
  181
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :console:
  Console
  Console
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :king:
  King
  King
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :really:
  Really
  Really
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :X:
  X
  X
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • Generic
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :star:
  Star
  Star
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :what:
  What
  What
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :299:
  299
  299
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :star2:
  Star
  Star
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان