شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :-(
  2
  2
 • :166:
  166
  166
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :down:
  Down
  Down
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :question:
  Question
  Question
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :square:
  Square
  Square
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • Troll
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :why:
  Why
  Why
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • Football
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :201:
  20
  20
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :really:
  Really
  Really
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :f015:
  F015
  F015
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :288:
  288
  288
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :band:
  Band
  Band
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :char:
  Char
  Char
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :good:
  Good
  Good
 • :music:
  Music
  Music
 • :police:
  Police
  Police
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :OK:
  OK
  OK
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :show:
  Show
  Show
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :office:
  Office
  Office
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :business:
  Business
  Business
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :console:
  Console
  Console
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :split:
  Split
  Split
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :X:
  X
  X
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :299:
  299
  299
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :eno:
  eno
  eno
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان