شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :school:
  School
  School
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :square:
  Square
  Square
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :running:
  Running
  Running
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :question:
  Question
  Question
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • Troll
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :why:
  Why
  Why
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • Football
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :201:
  20
  20
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ir:
  ir
  ir
 • :German:
  German
  German
 • :06:
  06
  06
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :char:
  Char
  Char
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :music:
  Music
  Music
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :police:
  Police
  Police
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :OK:
  OK
  OK
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :office:
  Office
  Office
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :show:
  Show
  Show
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :book:
  Book
  Book
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :military:
  Military
  Military
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :really:
  Really
  Really
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :split:
  Split
  Split
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :console:
  Console
  Console
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :f015:
  F015
  F015
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :band:
  Band
  Band
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :box:
  Box
  Box
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :288:
  288
  288
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :good:
  Good
  Good
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :X:
  X
  X
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • Mafia
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • Cartoon
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • Generic
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :star2:
  Star
  Star
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :299:
  299
  299
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :eno:
  eno
  eno
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان