شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :square:
  Square
  Square
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :question:
  Question
  Question
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • Troll
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :why:
  Why
  Why
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • Football
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :201:
  20
  20
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :console:
  Console
  Console
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :good:
  Good
  Good
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :box:
  Box
  Box
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :really:
  Really
  Really
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :char:
  Char
  Char
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :music:
  Music
  Music
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :band:
  Band
  Band
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :police:
  Police
  Police
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :office:
  Office
  Office
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :show:
  Show
  Show
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :book:
  Book
  Book
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :split:
  Split
  Split
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :f015:
  F015
  F015
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :business:
  Business
  Business
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :288:
  288
  288
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • Mafia
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • Cartoon
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • Generic
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :star2:
  Star
  Star
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :what:
  What
  What
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :72:
  72
  72
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :308:
  308
  308
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :299:
  299
  299
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان