شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :no1:
  No1
  No1
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :score:
  Score
  Score
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :school:
  School
  School
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :down:
  Down
  Down
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :square:
  Square
  Square
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :question:
  Question
  Question
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :running:
  Running
  Running
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :no2:
  No2
  No2
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • Troll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :why:
  Why
  Why
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • Football
 • :201:
  20
  20
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :04:
  04
  04
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :box:
  Box
  Box
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :char:
  Char
  Char
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :music:
  Music
  Music
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :really:
  Really
  Really
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :book:
  Book
  Book
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :288:
  288
  288
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :office:
  Office
  Office
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :split:
  Split
  Split
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :business:
  Business
  Business
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :good:
  Good
  Good
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :band:
  Band
  Band
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :console:
  Console
  Console
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :X:
  X
  X
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • Generic
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :eno:
  eno
  eno
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :299:
  299
  299
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :star:
  Star
  Star
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان