شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :square:
  Square
  Square
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :question:
  Question
  Question
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • Troll
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :why:
  Why
  Why
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • Football
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :201:
  20
  20
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :German:
  German
  German
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :04:
  04
  04
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :split:
  Split
  Split
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :business:
  Business
  Business
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :really:
  Really
  Really
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :f015:
  F015
  F015
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :console:
  Console
  Console
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :band:
  Band
  Band
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :288:
  288
  288
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :box:
  Box
  Box
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :X:
  X
  X
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • Generic
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :299:
  299
  299
 • :star:
  Star
  Star
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان