شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :no1:
  No1
  No1
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :square:
  Square
  Square
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :question:
  Question
  Question
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • Troll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :why:
  Why
  Why
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • Football
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :ir:
  ir
  ir
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :201:
  20
  20
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :book:
  Book
  Book
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :show:
  Show
  Show
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :console:
  Console
  Console
 • :f015:
  F015
  F015
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :split:
  Split
  Split
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :box:
  Box
  Box
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :288:
  288
  288
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :good:
  Good
  Good
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :really:
  Really
  Really
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :police:
  Police
  Police
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :band:
  Band
  Band
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :X:
  X
  X
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :death:
  Death
  Death
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • Generic
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :308:
  308
  308
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :eno:
  eno
  eno
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :299:
  299
  299
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :star:
  Star
  Star
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان