شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :square:
  Square
  Square
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :score:
  Score
  Score
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :school:
  School
  School
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :down:
  Down
  Down
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :question:
  Question
  Question
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • Troll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :why:
  Why
  Why
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • Football
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :201:
  20
  20
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :German:
  German
  German
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :04:
  04
  04
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :police:
  Police
  Police
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :OK:
  OK
  OK
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :office:
  Office
  Office
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :show:
  Show
  Show
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :book:
  Book
  Book
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :band:
  Band
  Band
 • :military:
  Military
  Military
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :business:
  Business
  Business
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :console:
  Console
  Console
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :split:
  Split
  Split
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :box:
  Box
  Box
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :f015:
  F015
  F015
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :288:
  288
  288
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :really:
  Really
  Really
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :char:
  Char
  Char
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :music:
  Music
  Music
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :X:
  X
  X
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • Mafia
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • Cartoon
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • Generic
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :308:
  308
  308
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :299:
  299
  299
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان