شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :square:
  Square
  Square
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :question:
  Question
  Question
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :why:
  Why
  Why
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :201:
  20
  20
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :char:
  Char
  Char
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :music:
  Music
  Music
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :really:
  Really
  Really
 • :police:
  Police
  Police
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :book:
  Book
  Book
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :office:
  Office
  Office
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :show:
  Show
  Show
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :military:
  Military
  Military
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :business:
  Business
  Business
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :band:
  Band
  Band
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :f015:
  F015
  F015
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :split:
  Split
  Split
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :288:
  288
  288
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :box:
  Box
  Box
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :good:
  Good
  Good
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :king:
  King
  King
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :star:
  Star
  Star
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :299:
  299
  299
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان