شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
  • Apple
  • :a1:
    A1
    A1
  • :a44:
    A44
    A44
  • :a12:
    A12
    A12
  • :a2:
    A2
    A2
  • :a7:
    A7
    A7
  • :a19:
    A19
    A19
  • :a8:
    A8
    A8
  • :a91:
    A91
    A91
  • :a17:
    A17
    A17
  • :a10:
    A10
    A10
  • :a90:
    A90
    A90
  • :a92:
    A92
    A92
  • :a29:
    A29
    A29
  • :a66:
    A66
    A66
  • :a65:
    A65
    A65
  • :a67:
    A67
    A67
  • :a84:
    A84
    A84
  • :a85:
    A85
    A85
  • :a9:
    A9
    A9
  • :a57:
    A57
    A57
  • :a27:
    A27
    A27
  • :a26:
    A26
    A26
  • :a24:
    A24
    A24
  • :a3:
    A3
    A3
  • :a102:
    A102
    A102
  • :a55:
    A55
    A55
  • :a48:
    A48
    A48
  • :a62:
    A62
    A62
  • :a33:
    A33
    A33
  • :a22:
    A22
    A22
  • :a34:
    A34
    A34
  • :a21:
    A21
    A21
  • :a42:
    A42
    A42
  • :a94:
    A94
    A94
  • :a93:
    A93
    A93
  • :a95:
    A95
    A95
  • :a96:
    A96
    A96
  • :a104:
    A104
    A104
  • :a6:
    A6
    A6
  • :a40:
    A40
    A40
  • :a72:
    A72
    A72
  • :a61:
    A61
    A61
  • :a50:
    A50
    A50
  • :a103:
    A103
    A103
  • :a5:
    A5
    A5
  • :a39:
    A39
    A39
  • :a71:
    A71
    A71
  • :a28:
    A28
    A28
  • :a60:
    A60
    A60
  • :a49:
    A49
    A49
  • :a4:
    A4
    A4
  • :a38:
    A38
    A38
  • :a70:
    A70
    A70
  • :a59:
    A59
    A59
  • :a16:
    A16
    A16
  • :a37:
    A37
    A37
  • :a69:
    A69
    A69
  • :a58:
    A58
    A58
  • :a15:
    A15
    A15
  • :a47:
    A47
    A47
  • :a100:
    A100
    A100
  • :a36:
    A36
    A36
  • :a68:
    A68
    A68
  • :a25:
    A25
    A25
  • :a14:
    A14
    A14
  • :a46:
    A46
    A46
  • :a99:
    A99
    A99
  • :a35:
    A35
    A35
  • :a56:
    A56
    A56
  • :a109:
    A109
    A109
  • :a45:
    A45
    A45
  • :a77:
    A77
    A77
  • :a98:
    A98
    A98
  • :a23:
    A23
    A23
  • :a87:
    A87
    A87
  • :a76:
    A76
    A76
  • :a97:
    A97
    A97
  • :a54:
    A54
    A54
  • :a43:
    A43
    A43
  • :a75:
    A75
    A75
  • :a32:
    A32
    A32
  • :a64:
    A64
    A64
  • :a53:
    A53
    A53
  • :a74:
    A74
    A74
  • :a31:
    A31
    A31
  • :a63:
    A63
    A63
  • :a20:
    A20
    A20
  • :a52:
    A52
    A52
  • :a41:
    A41
    A41
  • :a73:
    A73
    A73
  • :a30:
    A30
    A30
  • :a51:
    A51
    A51
  • :a88:
    A88
    A88
  • :a89:
    A89
    A89
  • :a86:
    A86
    A86
  • :a82:
    A82
    A82
  • :a83:
    A83
    A83
  • :a80:
    A80
    A80
  • :a81:
    A81
    A81
  • :a79:
    A79
    A79
  • :a78:
    A78
    A78
  • :a18:
    A18
    A18
  • :a101:
    A101
    A101
  • :a106:
    A106
    A106
  • :a105:
    A105
    A105
  • :a108:
    A108
    A108
  • :a107:
    A107
    A107
  • Yahoo
  • :1:
    1
    1
  • :2:
    2
    2
  • :3:
    3
    3
  • :4:
    4
    4
  • :5:
    5
    5
  • :6:
    6
    6
  • :-/
    7
    7
  • :8:
    8
    8
  • :9:
    9
    9
  • :10:
    10
    10
  • :11:
    11
    11
  • :12:
    12
    12
  • :13:
    13
    13
  • :14:
    14
    14
  • :15:
    15
    15
  • :16:
    16
    16
  • :17:
    17
    17
  • :46:
    46
    46
  • :19:
    19
    19
  • :20:
    20
    20
  • :21:
    21
    21
  • :22:
    22
    22
  • :23:
    23
    23
  • :24:
    24
    24
  • :62:
    62
    62
  • :53:
    53
    53
  • :2722:
    27
    27
  • |-)
    28
    28
  • :29:
    29
    29
  • :39:
    39
    39
  • :3221:
    31
    31
  • :3222:
    32
    32
  • :33:
    33
    33
  • :o)
    34
    34
  • :33335:
    35
    35
  • :3336:
    36
    36
  • :37:
    37
    37
  • :38333:
    38
    38
  • :3330:
    30
    30
  • :40:
    40
    40
  • :3341:
    41
    41
  • :4332:
    42
    42
  • :43:
    43
    43
  • :^o
    44
    44
  • :45:
    45
    45
  • :1118:
    18
    18
  • :47:
    47
    47
  • <):)
    48
    48
  • :@)
    49
    49
  • :530:
    50
    50
  • :(|)
    51
    51
  • ~:>
    52
    52
  • :26:
    26
    26
  • %%-
    54
    54
  • **==
    55
    55
  • (~~)
    56
    56
  • ~o)
    57
    57
  • *-:)
    58
    58
  • 8-x
    59
    59
  • =:)
    60
    60
  • >-)
    61
    61
  • :25:
    25
    25
  • :633:
    63
    63
  • $-)
    64
    64
  • :65:
    65
    65
  • :-"
    65
    65
  • :636:
    66
    66
  • :)>-
    67
    67
  • [-x
    68
    68
  • :3363:
    69
    69
  • >:/
    70
    70
  • :71:
    71
    71
  • o->
    72
    72
  • o=>
    73
    73
  • o-+
    74
    74
  • (%)
    75
    75
  • :-@
    76
    76
  • ^:)^
    77
    77
  • :-j
    78
    78
  • (*)
    79
    79
  • :13janelle:
    13janelle
    13janelle
  • :16gaya:
    16gaya
    16gaya
  • :)
    1
    1
  • :1005:
    100
    100
  • :-c
    101
    101
  • :1052:
    102
    102
  • :-h
    103
    103
  • :15504:
    104
    104
  • :1505:
    105
    105
  • :1056:
    106
    106
  • :1057:
    107
    107
  • :o3
    108
    108
  • x_x
    109
    109
  • :!!
    110
    110
  • \m/
    111
    111
  • :-q
    112
    112
  • :-bd
    113
    113
  • ^#(^
    114
    114
  • :bz
    115
    115
  • :116:
    116
    116
  • :117:
    117
    117
  • :120:
    120
    120
  • :12551:
    121
    121
  • :122:
    122
    122
  • :12553:
    123
    123
  • :124:
    124
    124
  • :125:
    125
    125
  • :126:
    126
    126
  • :127:
    127
    127
  • :128:
    128
    128
  • :129:
    129
    129
  • :130:
    130
    130
  • :131:
    131
    131
  • :132:
    132
    132
  • :133:
    133
    133
  • :134:
    134
    134
  • :135:
    135
    135
  • :136:
    136
    136
  • :137:
    137
    137
  • :138:
    138
    138
  • :139:
    139
    139
  • :140:
    140
    140
  • :141:
    141
    141
  • :142:
    142
    142
  • :143:
    143
    143
  • :144:
    144
    144
  • :145:
    145
    145
  • :146:
    146
    146
  • :147:
    147
    147
  • :148:
    148
    148
  • :barareh:
    149
    149
  • :150:
    150
    150
  • :1512:
    151
    151
  • :152:
    152
    152
  • :153:
    153
    153
  • :154:
    154
    154
  • :155:
    155
    155
  • :156:
    156
    156
  • :157:
    157
    157
  • :158:
    158
    158
  • :Smilebb (67):
    159
    159
  • :160:
    160
    160
  • :161:
    161
    161
  • :162:
    162
    162
  • :163:
    163
    163
  • :164:
    164
    164
  • :165:
    165
    165
  • :166:
    166
    166
  • :-(
    2
    2
  • ;)
    3
    3
  • :دی
    4
    4
  • ;;)
    5
    5
  • :6555:
    6
    6
  • :ایکس
    x
    x
  • :p
    10
    10
  • :*
    11
    11
  • :1112:
    12
    12
  • :1113:
    13
    13
  • :1411:
    14
    14
  • :11116:
    16
    16
  • :-s
    17
    17
  • :1911:
    19
    19
  • :((
    20
    20
  • :))
    21
    21
  • :|
    22
    22
  • /:)
    23
    23
  • =))
    24
    24
  • :2339:
    29
    29
  • :23232:
    33
    33
  • :337:
    37
    37
  • :3933:
    39
    39
  • :4330:
    40
    40
  • :4333:
    43
    43
  • :3345:
    45
    45
  • :436:
    46
    46
  • @};-
    53
    53
  • :437:
    47
    47
  • Smiley
  • :rose:
    Rose
    Rose
  • :flyin:
    Flyin
    Flyin
  • :Smilebb (32):
    Brokenteeth
    Brokenteeth
  • :scaredeyes:
    Scaredeyes
    Scaredeyes
  • :hithere:
    Hithere
    Hithere
  • :babies:
    Babies
    Babies
  • :upsidedf:
    Upsidedf
    Upsidedf
  • :choir:
    Choir
    Choir
  • :snapout:
    Snapout
    Snapout
  • :upsideddeli:
    Upsideddeli
    Upsideddeli
  • :drummer:
    Drummer
    Drummer
  • :Smilebb (58):
    Smilebb (58)
    Smilebb (58)
  • :injured:
    Injured
    Injured
  • :viz:
    Viz
    Viz
  • :fight1:
    Fight1
    Fight1
  • :khodeshe:
    Khodeshe
    Khodeshe
  • :happys:
    Happys
    Happys
  • :jumpearth:
    Jumpearth
    Jumpearth
  • :camel:
    Camel
    Camel
  • :newyear:
    Newyear
    Newyear
  • :dancing3d:
    Dancing3d
    Dancing3d
  • :cow:
    Cow
    Cow
  • :sword:
    Sword
    Sword
  • :prispall:
    Prispall
    Prispall
  • :gisgwhey:
    Gisgwhey
    Gisgwhey
  • :waiting3:
    Waiting3
    Waiting3
  • :school:
    School
    School
  • :goldmedalist:
    Goldmedalist
    Goldmedalist
  • :icecube:
    Icecube
    Icecube
  • :blackwings:
    Blackwings
    Blackwings
  • :mc:
    Mc
    Mc
  • :computertired:
    Computertired
    Computertired
  • :Smilebb (104):
    Speechless
    Speechless
  • :pillowfight:
    Pillowfight
    Pillowfight
  • :encore:
    Encore
    Encore
  • :blah:
    Blah
    Blah
  • :fly2:
    Fly2
    Fly2
  • :Smilebb (112):
    Leftwink
    Leftwink
  • :omycrying:
    Omycrying
    Omycrying
  • :hippie4:
    Hippie4
    Hippie4
  • :aquarium2:
    Aquarium2
    Aquarium2
  • :Smilebb (9):
    Laugh333
    Laugh333
  • :chillpill:
    Chillpill
    Chillpill
  • :oh:
    Oh
    Oh
  • :drool:
    Drool
    Drool
  • :happyheart:
    Happyheart
    Happyheart
  • :0453:
    Toalite
    Toalite
  • :fight:
    Fight
    Fight
  • :batrevenge:
    Batrevenge
    Batrevenge
  • :yesw:
    Yesw
    Yesw
  • :shopping:
    Shopping
    Shopping
  • :hangin:
    Hangin
    Hangin
  • :judge:
    Judge
    Judge
  • :cakeee:
    Cakeee
    Cakeee
  • :nerdylaff:
    Nerdylaff
    Nerdylaff
  • :danceveild:
    Danceveild
    Danceveild
  • :Smilebb (35):
    Boredd
    Boredd
  • :Smilebb (61):
    Hola
    Hola
  • :blood:
    Blood
    Blood
  • :bunnyear:
    Bunnyear
    Bunnyear
  • :kass:
    Kass
    Kass
  • :wagfinger1:
    Wagfinger1
    Wagfinger1
  • :girlpower:
    Girlpower
    Girlpower
  • :huhhh:
    Huhhh
    Huhhh
  • :blackeye2:
    Blackeye2
    Blackeye2
  • :computerfight:
    Computerfight
    Computerfight
  • :Smilebb (17):
    Smilebb (17)
    Smilebb (17)
  • :sorryyy:
    Sorryyy
    Sorryyy
  • :pick:
    Pick
    Pick
  • :embarrassed:
    Embarrassed
    Embarrassed
  • :rolling:
    Rolling
    Rolling
  • :flowerrr:
    Flowerrr
    Flowerrr
  • :Smilebb (5):
    Smilebb (5)
    Smilebb (5)
  • :handyhello:
    Handyhello
    Handyhello
  • :kidseyes:
    Kidseyes
    Kidseyes
  • :hippie1:
    Hippie1
    Hippie1
  • :30gar:
    30gar
    30gar
  • :Smilebb (71):
    Laugh222
    Laugh222
  • :cheerleader:
    Cheerleader
    Cheerleader
  • :punker:
    Punker
    Punker
  • :offtobed:
    Offtobed
    Offtobed
  • :down:
    Down
    Down
  • :f4u2:
    F4u2
    F4u2
  • :thickhai:
    Thickhai
    Thickhai
  • :fiesta:
    Fiesta
    Fiesta
  • :maltdance:
    Maltdance
    Maltdance
  • :yaya:
    Yaya
    Yaya
  • :sherlock:
    Sherlock
    Sherlock
  • :hamburgers:
    Hamburgers
    Hamburgers
  • :jazzysax:
    Jazzysax
    Jazzysax
  • :byeee:
    Byeee
    Byeee
  • :multistars:
    Multistars
    Multistars
  • :dancehula:
    Dancehula
    Dancehula
  • :sunnn:
    Sunnn
    Sunnn
  • :pregn:
    Pregn
    Pregn
  • :madtongue:
    Madtongue
    Madtongue
  • :umbrella:
    Umbrella
    Umbrella
  • :hurray:
    Hurray
    Hurray
  • :giraffe:
    Giraffe
    Giraffe
  • :hug222:
    Hug222
    Hug222
  • :bigmile2:
    Bigmile2
    Bigmile2
  • :shyf:
    Shyf
    Shyf
  • :computeraww:
    Computeraww
    Computeraww
  • :sorrow:
    Sorrow
    Sorrow
  • :pfft2:
    Pfft2
    Pfft2
  • :electric:
    Electric
    Electric
  • :rockingchair:
    Rockingchair
    Rockingchair
  • :flirty6:
    Flirty6
    Flirty6
  • :Smilebb (108):
    Smilebb (108)
    Smilebb (108)
  • :aroundtfire:
    Aroundtfire
    Aroundtfire
  • :skullll:
    Skullll
    Skullll
  • :hi5:
    Hi5
    Hi5
  • :starwar:
    Starwar
    Starwar
  • :chat:
    Chat
    Chat
  • :hupsideddeli:
    Hupsideddeli
    Hupsideddeli
  • :dontno:
    Dontno
    Dontno
  • :thankyou:
    Thankyou
    Thankyou
  • :feedplanet:
    Feedplanet
    Feedplanet
  • :urmbfriend:
    Urmbfriend
    Urmbfriend
  • :writing1:
    Writing1
    Writing1
  • :sheep3:
    Sheep3
    Sheep3
  • :hallcandy1:
    Hallcandy1
    Hallcandy1
  • :jazzy:
    Jazzy
    Jazzy
  • :bunny:
    Bunny
    Bunny
  • :gholmorad:
    Gholmorad
    Gholmorad
  • :cupid:
    Cupid
    Cupid
  • :Smilebb (29):
    Facepalm
    Facepalm
  • :papillond:
    Papillond
    Papillond
  • :potter:
    Potter
    Potter
  • :starsup:
    Starsup
    Starsup
  • :umbrela:
    Umbrela
    Umbrela
  • :samvete:
    Samvete
    Samvete
  • :getwell:
    Getwell
    Getwell
  • :hug2m:
    Hug2m
    Hug2m
  • :bigbed:
    Bigbed
    Bigbed
  • :marshmallow:
    Marshmallow
    Marshmallow
  • :comeandgetit:
    Comeandgetit
    Comeandgetit
  • :question:
    Question
    Question
  • :songs:
    Songs
    Songs
  • :blackdeli:
    Blackdeli
    Blackdeli
  • :workingwpc:
    Workingwpc
    Workingwpc
  • :rock:
    Rock
    Rock
  • :flirty3:
    Flirty3
    Flirty3
  • :Smilebb (106):
    Smilebb (106)
    Smilebb (106)
  • :hfishing:
    Hfishing
    Hfishing
  • :octoberfest1:
    Octoberfest1
    Octoberfest1
  • :hexer:
    Hexer
    Hexer
  • :kumbaya:
    Kumbaya
    Kumbaya
  • :Smilebb (13):
    Chase2
    Chase2
  • :nuts:
    Nuts
    Nuts
  • :dontgo:
    Dontgo
    Dontgo
  • :Smilebb (49):
    Valishte
    Valishte
  • :leaff:
    Leaff
    Leaff
  • :terrorist:
    Terrorist
    Terrorist
  • :salam:
    Salam
    Salam
  • :sheep2:
    Sheep2
    Sheep2
  • :sheep1:
    Sheep1
    Sheep1
  • :hahaaa:
    Hahaaa
    Hahaaa
  • :jaw:
    Jaw
    Jaw
  • :bubble:
    Bubble
    Bubble
  • :morning:
    Morning
    Morning
  • :cuckoo:
    Cuckoo
    Cuckoo
  • :Smilebb (28):
    Elder
    Elder
  • :stopsign:
    Stopsign
    Stopsign
  • :chick:
    Chick
    Chick
  • :hdvictory:
    Hdvictory
    Hdvictory
  • :sad:
    Sad
    Sad
  • :saddd:
    Saddd
    Saddd
  • :gatu:
    Gatu
    Gatu
  • :hug1s:
    Hug1s
    Hug1s
  • :bee:
    Bee
    Bee
  • :coloreyes:
    Coloreyes
    Coloreyes
  • :rightwink:
    Rightwink
    Rightwink
  • :angdev:
    Angdev
    Angdev
  • :peaceflag:
    Peaceflag
    Peaceflag
  • :einstein2:
    Einstein2
    Einstein2
  • :reading:
    Reading
    Reading
  • :flirty2:
    Flirty2
    Flirty2
  • :Smilebb (105):
    Thankyou
    Thankyou
  • :gisgcake:
    Gisgcake
    Gisgcake
  • :goldstars:
    Goldstars
    Goldstars
  • :hello2:
    Hello2
    Hello2
  • :kneel:
    Kneel
    Kneel
  • :chase:
    Chase1
    Chase1
  • :number1:
    Number1
    Number1
  • :dog:
    Dog
    Dog
  • :Smilebb (48):
    Smilebb (48)
    Smilebb (48)
  • :khodaaa:
    Khodaaa
    Khodaaa
  • :vaaay:
    Vaaay
    Vaaay
  • :wetkiss:
    Wetkiss
    Wetkiss
  • :bitarb:
    Bitarb
    Bitarb
  • :guntoot:
    Guntoot
    Guntoot
  • :invisible:
    Invisible
    Invisible
  • :bubba:
    Bubba
    Bubba
  • :moodswing:
    Moodswing
    Moodswing
  • :crocodile:
    Crocodile
    Crocodile
  • :innocent:
    Innocent
    Innocent
  • :starplucker:
    Starplucker
    Starplucker
  • :pizza:
    Pizza
    Pizza
  • :fan:
    Fan
    Fan
  • :bathtime:
    Bathtime
    Bathtime
  • :tumble:
    Tumble
    Tumble
  • :running:
    Running
    Running
  • :gargle:
    Gargle
    Gargle
  • :omygosh:
    Omygosh
    Omygosh
  • :hug1:
    Hug1
    Hug1
  • :batsmiley:
    Batsmiley
    Batsmiley
  • :magik:
    Magik
    Magik
  • :clownhi:
    Clownhi
    Clownhi
  • :soccerrr:
    Soccerrr
    Soccerrr
  • :f4u:
    F4u
    F4u
  • :eating1:
    Eating1
    Eating1
  • :2khtarbazi:
    2khtarbazi
    2khtarbazi
  • :queen:
    Queen
    Queen
  • :121fs725372:
    Flirty1
    Flirty1
  • :angelhug:
    Angelhug
    Angelhug
  • :Smilebb (10):
    Yess
    Yess
  • :sissyfigh:
    Sissyfigh
    Sissyfigh
  • :hehaha:
    Hehaha
    Hehaha
  • :stoneage:
    Stoneage:
    Stoneage:
  • :cell:
    Cell
    Cell
  • :nocomment:
    Nocomment
    Nocomment
  • :doden:
    Doden
    Doden
  • :teehee2:
    Teehee2
    Teehee2
  • :studying:
    Studying
    Studying
  • :offtopic2:
    Offtopic
    Offtopic
  • :greenhat:
    Greenhat
    Greenhat
  • :interview:
    Interview
    Interview
  • :brodkavelarg:
    Brodkavelarg
    Brodkavelarg
  • :money2:
    Money2
    Money2
  • :vips:
    Vips
    Vips
  • :Smilebb (26):
    Cowhi
    Cowhi
  • :frusw:
    Frusw
    Frusw
  • :Coldo:
    Coldo
    Coldo
  • :fall:
    Fall
    Fall
  • :superhero:
    Superhero
    Superhero
  • :trenchcoat:
    Trenchcoat
    Trenchcoat
  • :runaround:
    Runaround
    Runaround
  • :furious:
    Furious
    Furious
  • :ohyeah:
    Ohyeah
    Ohyeah
  • :baseballcap:
    Baseballcap
    Baseballcap
  • :loveshower:
    Loveshower
    Loveshower
  • :climbing:
    Climbing
    Climbing
  • :snowing:
    Snowing
    Snowing
  • :party1:
    Party1
    Party1
  • :earthhug:
    Earthhug
    Earthhug
  • :Smilebb (62):
    Hug
    Hug
  • :quasimodo:
    Quasimodo
    Quasimodo
  • :flexibel:
    Flexibel
    Flexibel
  • :goddit:
    Goddit
    Goddit
  • :roll2eye:
    Rolleye
    Rolleye
  • :singoalla:
    Singoalla
    Singoalla
  • :hearttt:
    Hearttt
    Hearttt
  • :tmflower:
    Tmflower
    Tmflower
  • :cavitysearch:
    Cavitysearch
    Cavitysearch
  • :nobrain:
    Nobrain
    Nobrain
  • :dislike:
    Dislike
    Dislike
  • :teaparty:
    Teaparty
    Teaparty
  • :iatgift:
    Iatgift
    Iatgift
  • :wall:
    Wall
    Wall
  • :selfscared:
    Selfscared
    Selfscared
  • :goodsigh1:
    Goodsigh1
    Goodsigh1
  • :inloveee:
    Inloveee
    Inloveee
  • :fff:
    Fff
    Fff
  • :money1:
    Money1
    Money1
  • :countsheep:
    Countsheep
    Countsheep
  • :square:
    Square
    Square
  • :devil:
    Devil
    Devil
  • :fairy:
    Fairy
    Fairy
  • :Smilebb (56):
    2fingers
    2fingers
  • :cool1:
    Cool1
    Cool1
  • :frommetoyou:
    Frommetoyou
    Frommetoyou
  • :hostlove1:
    Hostlove1
    Hostlove1
  • :balloony:
    Balloony
    Balloony
  • :loosingit:
    Loosingit
    Loosingit
  • :cleaning:
    Cleaning
    Cleaning
  • :snoshovelf:
    Snoshovelf
    Snoshovelf
  • :partu3:
    Partu3
    Partu3
  • :earth:
    Earth
    Earth
  • :hballoons:
    Hballoons
    Hballoons
  • :didisaythat:
    Didisaythat
    Didisaythat
  • :flabbergasted:
    Flabbergasted
    Flabbergasted
  • :glassnews:
    Glassnews
    Glassnews
  • :zombi:
    Zombi
    Zombi
  • :singing1:
    Singing1
    Singing1
  • :heartshape2:
    Heartshape2
    Heartshape2
  • :kissfrog:
    Kissfrog
    Kissfrog
  • :cauldron:
    Cauldron
    Cauldron
  • :no2:
    No2
    No2
  • :disco:
    Disco
    Disco
  • :tauruss:
    Tauruss
    Tauruss
  • :Smilebb (77):
    Smilebb (77)
    Smilebb (77)
  • :huh2:
    Huh2
    Huh2
  • :wc1:
    Wc1
    Wc1
  • :jkhod:
    Jkhod
    Jkhod
  • :screaming:
    Screaming
    Screaming
  • :goodnight:
    Goodnight
    Goodnight
  • :sweep:
    Sweep
    Sweep
  • :bow:
    Bow
    Bow
  • :missing:
    Missing
    Missing
  • :copyright:
    Copyright
    Copyright
  • :Smilebb (72):
    Whitecow
    Whitecow
  • :pinocchio:
    Pinocchio
    Pinocchio
  • :explanation:
    Explanation
    Explanation
  • :Smilebb (34):
    Rotate
    Rotate
  • :fot0:
    Fot0
    Fot0
  • :Smilebb (117):
    Smilebb (117)
    Smilebb (117)
  • :hopa:
    Hopa
    Hopa
  • :balloons:
    Balloons
    Balloons
  • :looky:
    Looky
    Looky
  • :clay2:
    Clay2
    Clay2
  • :sneezing:
    Sneezing
    Sneezing
  • :happy4:
    Happy
    Happy
  • :ducks:
    Ducks
    Ducks
  • :sonsofa:
    Sonsofa
    Sonsofa
  • :trapper:
    Trapper
    Trapper
  • :puppykisses:
    Puppykisses
    Puppykisses
  • :finge:
    Finge
    Finge
  • :welcome:
    Welcome
    Welcome
  • :sigh:
    Sigh
    Sigh
  • :hearted:
    Hearted
    Hearted
  • :kickme:
    Kickme
    Kickme
  • :cathug:
    Cathug
    Cathug
  • :no1:
    No1
    No1
  • :zereshk:
    Zereshk
    Zereshk
  • :hemade:
    Hemade
    Hemade
  • :lollipop:
    Lollipop
    Lollipop
  • :madmirror:
    Madmirror
    Madmirror
  • :warrior:
    Warrior
    Warrior
  • :score:
    Score
    Score
  • :goodluck:
    Goodluck
    Goodluck
  • :imok:
    Imok
    Imok
  • :madm:
    Madm
    Madm
  • :memymonky:
    Memymonky
    Memymonky
  • :consoling:
    Consoling
    Consoling
  • :splumfairy:
    Splumfairy
    Splumfairy
  • :pinkglasses:
    Pinkglasses
    Pinkglasses
  • :jelf:
    Jelf
    Jelf
  • :roseg:
    Roseg
    Roseg
  • :foof:
    Foof
    Foof
  • :Smilebb (116):
    Smilebb (116)
    Smilebb (116)
  • :thepriest:
    Thepriest
    Thepriest
  • :holycow:
    Holycow
    Holycow
  • :baby2:
    Baby2
    Baby2
  • :lollipop1:
    Lollipop1
    Lollipop1
  • :clappp:
    Clappp
    Clappp
  • :sneaking:
    Sneaking
    Sneaking
  • :painting:
    Painting
    Painting
  • :drunkkk:
    Drunkkk
    Drunkkk
  • :Smilebb (59):
    Giggle
    Giggle
  • :bdblowing:
    Bdblowing
    Bdblowing
  • :towelf:
    Towelf
    Towelf
  • :figure:
    Figure
    Figure
  • :khaaak:
    Khaaak
    Khaaak
  • :youarecute:
    Youarecute
    Youarecute
  • :watermelon:
    Watermelon
    Watermelon
  • :heartbreaking:
    Heartbreaking
    Heartbreaking
  • :kickedout:
    Kickedout
    Kickedout
  • :cancers:
    Cancers
    Cancers
  • :2mo5pow:
    Angry
    Angry
  • :nitemare:
    Nitemare
    Nitemare
  • :deadthread:
    Deadthread
    Deadthread
  • :syellow1:
    Syellow1
    Syellow1
  • :puppet:
    Puppet
    Puppet
  • :Smilebb (73):
    LoL
    LoL
  • :bacheporroo:
    Bacheporroo
    Bacheporroo
  • :walkplank:
    Walkplank
    Walkplank
  • :scolding:
    Scolding
    Scolding
  • :goldstar:
    Goldstar
    Goldstar
  • :ignore:
    Ignore
    Ignore
  • :hello:
    Hello
    Hello
  • :mechbull:
    Mechbull
    Mechbull
  • :congratualtions:
    Congratualtions
    Congratualtions
  • :spin2:
    Spin2
    Spin2
  • :donno:
    Donno
    Donno
  • :evil:
    Evil
    Evil
  • Troll
  • :cerealspitting:
    Cerealspitting
    Cerealspitting
  • :meh:
    Meh
    Meh
  • :femaletrollface:
    Femaletrollface
    Femaletrollface
  • :iseewhatudid:
    iseewhatudid
    iseewhatudid
  • :trolldad:
    Trolldad
    Trolldad
  • :ogodeeshh:
    Ogodeeshh
    Ogodeeshh
  • :watchingyou:
    Watchingyou
    Watchingyou
  • :sadtrollface:
    Sadtrollface
    Sadtrollface
  • :trolldance:
    Trolldance
    Trolldance
  • :karbalayi:
    Karbalayi
    Karbalayi
  • :challengeaccepted:
    Challengeaccepted
    Challengeaccepted
  • :seriouslychan:
    Seriouslychan
    Seriouslychan
  • :fffuuu:
    Fffuuu
    Fffuuu
  • :thoughtful:
    Thoughtful
    Thoughtful
  • :problemo:
    Problemo
    Problemo
  • :cutenessoverload:
    Cutenessoverload
    Cutenessoverload
  • :yaoming:
    Yaoming
    Yaoming
  • :spiderman:
    Spiderman
    Spiderman
  • :foreveralone:
    Foreveralone
    Foreveralone
  • :stopityou:
    Stopityou
    Stopityou
  • :suspicious:
    Suspicious
    Suspicious
  • :babayi:
    Babayi
    Babayi
  • :letsdothis:
    Letsdothis
    Letsdothis
  • :derp:
    Derp
    Derp
  • :unhappy:
    Unhappy
    Unhappy
  • :fyeah:
    Fyeah
    Fyeah
  • :motherofgod:
    Motherofgod
    Motherofgod
  • :lol2:
    LoL
    LoL
  • :derpina:
    Derpina
    Derpina
  • :pfbth:
    Pfbth
    Pfbth
  • :sweetjesus:
    Sweetjesus
    Sweetjesus
  • :babytroll:
    Babytroll
    Babytroll
  • :qua:
    Qua
    Qua
  • :excitedtroll:
    Excitedtroll
    Excitedtroll
  • :pokerface:
    Pokerface
    Pokerface
  • :yuno:
    Yuno
    Yuno
  • :no:
    No
    No
  • :marotta:
    Marotta
    Marotta
  • :facepalm:
    Facepalm
    Facepalm
  • :trollface:
    Trollface
    Trollface
  • :happyforeveralone:
    Happyforeveralone
    Happyforeveralone
  • :blackexcitedtears:
    Blackexcitedtears
    Blackexcitedtears
  • :wtfisthat:
    Wtfisthat
    Wtfisthat
  • :rage:
    Rage
    Rage
  • :mrhamsade:
    Mrhamsade
    Mrhamsade
  • :happytears:
    Happytears
    Happytears
  • :cerealguy:
    Cerealguy
    Cerealguy
  • :why:
    Why
    Why
  • :matri:
    Matri
    Matri
  • :ohgodwhy:
    Ohgodwhy
    Ohgodwhy
  • :pokerfxavi:
    Pokerfxavi
    Pokerfxavi
  • :yellowj:
    Yellowj
    Yellowj
  • :notonmywatch:
    Notonmywatch
    Notonmywatch
  • :megusta:
    Megusta
    Megusta
  • :okay:
    Okay
    Okay
  • :insanetroll:
    Insanetroll
    Insanetroll
  • Football
  • :italy:
    Italy
    Italy
  • :France:
    France
    France
  • :iran:
    Iran
    Iran
  • :Italy:
    Italy
    Italy
  • :ir:
    ir
    ir
  • :Ned:
    Ned
    Ned
  • :006:
    006
    006
  • :Italia:
    Italia
    Italia
  • :06:
    06
    06
  • :ital:
    Ital
    Ital
  • :Hoo2raa:
    Hooraa
    Hooraa
  • :Smilebb (51):
    Smilebb (51)
    Smilebb (51)
  • :englandcheering:
    Englandcheering
    Englandcheering
  • :04:
    04
    04
  • :itf:
    Itf
    Itf
  • :Ita:
    Ita
    Ita
  • :Smilebb (82):
    Smilebb (82)
    Smilebb (82)
  • :England:
    England
    England
  • :Zidane:
    Zidane
    Zidane
  • :Deutschland:
    Deutschland
    Deutschland
  • :animaatjes-supporte
    Animaatjes Supporters 09971
    Animaatjes Supporters 09971
  • :hollanda:
    Hollanda
    Hollanda
  • :worldcup:
    Worldcup
    Worldcup
  • :holland:
    Holland
    Holland
  • :201:
    20
    20
  • :jsventoladg5:
    Jsventoladg5
    Jsventoladg5
  • :German:
    German
    German
  • :Spain:
    Spain
    Spain
  • :Romaa:
    Romaa
    Romaa
  • :Napoli:
    Napoli
    Napoli
  • :Lazio:
    Lazio
    Lazio
  • :Palermo:
    Palermo
    Palermo
  • :004:
    004
    004
  • :005:
    005
    005
  • :003:
    003
    003
  • :juveflag:
    Juveflag
    Juveflag
  • :Juventus:
    Juventus
    Juventus
  • :flag2:
    Flag2
    Flag2
  • :flag3l:
    Flag3l
    Flag3l
  • :jfiatflag:
    Jfiatflag
    Jfiatflag
  • :ASRoma:
    ASRoma
    ASRoma
  • :Catania:
    Catania
    Catania
  • :halamadrid:
    Halamadrid
    Halamadrid
  • :Genoa:
    Genoa
    Genoa
  • :Fiorentina:
    Fiorentina
    Fiorentina
  • :Blogna:
    Blogna
    Blogna
  • :Milan:
    Milan
    Milan
  • :Juventuss:
    Juventuss
    Juventuss
  • :RealMadrid:
    RealMadrid
    RealMadrid
  • :jscarflong:
    Jscarflong
    Jscarflong
  • :092:
    09
    09
  • :udinese:
    Udinese
    Udinese
  • :008 (1):
    008 (1)
    008 (1)
  • :010:
    010
    010
  • :007 (2):
    007 (2)
    007 (2)
  • :09:
    09
    09
  • :inter:
    Inter
    Inter
  • :08:
    08
    08
  • :Fior:
    Fior
    Fior
  • :Rome:
    Rome
    Rome
  • :SSlazio:
    SSlazio
    SSlazio
  • :nmanutd:
    Nmanutd
    Nmanutd
  • :PSG:
    PSG
    PSG
  • :nbarca:
    Nbarca
    Nbarca
  • :ultraj:
    Ultraj
    Ultraj
  • :Interna:
    Interna
    Interna
  • :Juveee:
    Juveee
    Juveee
  • :arsenal:
    Arsenal
    Arsenal
  • :arsenal3:
    Arsenal3
    Arsenal3
  • :celtic:
    Celtic
    Celtic
  • :Barca:
    Barca
    Barca
  • :Roma:
    Roma
    Roma
  • :jscarf:
    Jscarf
    Jscarf
  • :redyel:
    Redyel
    Redyel
  • :362:
    36
    36
  • :372:
    37
    37
  • :ManUtd:
    ManUtd
    ManUtd
  • :Chelsea:
    Chelsea
    Chelsea
  • :anim:
    Anim
    Anim
  • :AC-Milan:
    AC Milan
    AC Milan
  • :Barcelona:
    Barcelona
    Barcelona
  • :perspolis:
    Perspolis
    Perspolis
  • :esteghlal:
    Esteghlal
    Esteghlal
  • :Paris:
    Paris
    Paris
  • :Psg2:
    Psg2
    Psg2
  • :roso:
    Roso
    Roso
  • :007:
    007
    007
  • :juve:
    Juve
    Juve
  • :naughtyjfan:
    Naughtyjfan
    Naughtyjfan
  • :juvefan:
    Juvefan
    Juvefan
  • :Wberm:
    Wberm
    Wberm
  • :juvefan2:
    Juvefan2
    Juvefan2
  • :br:
    Br
    Br
  • Standard
  • :chieftain:
    Chieftain
    Chieftain
  • :yahoo:
    Yahoo
    Yahoo
  • :nea2:
    Nea2
    Nea2
  • :beer:
    Beer
    Beer
  • :N_aggressive (41):
    N Aggressive (41)
    N Aggressive (41)
  • :angry:
    Angry
    Angry
  • :sad6:
    Sad6
    Sad6
  • :ban4:
    Ban4
    Ban4
  • :blow:
    Blow
    Blow
  • :cap2:
    Cap2
    Cap2
  • :Smilebb (89):
    Smilebb (89)
    Smilebb (89)
  • :mad11:
    Mad11
    Mad11
  • :cry4:
    Cry4
    Cry4
  • :balloon:
    Balloon
    Balloon
  • :popcorn:
    Popcorn
    Popcorn
  • :rambo:
    Rambo
    Rambo
  • :smoke:
    Smoke
    Smoke
  • :bored:
    Bored
    Bored
  • :aggressive:
    Aggressive
    Aggressive
  • :victory2:
    Victory2
    Victory2
  • :cold2:
    Cold2
    Cold2
  • :apple:
    Apple
    Apple
  • :hair:
    Hair
    Hair
  • :shy4:
    Shy4
    Shy4
  • :eyer:
    Eyer
    Eyer
  • :chef:
    Chef
    Chef
  • :hi:
    Hi
    Hi
  • :music3:
    Music3
    Music3
  • :batman2:
    Batman2
    Batman2
  • :N_aggressive (34):
    N Aggressive (34)
    N Aggressive (34)
  • :sad5:
    Sad5
    Sad5
  • :ala:
    Ala
    Ala
  • :bleh2:
    Bleh2
    Bleh2
  • :camberman:
    Camberman
    Camberman
  • :mad10:
    Mad10
    Mad10
  • :cry2:
    Cry2
    Cry2
  • :axe:
    Axe
    Axe
  • :police3:
    Police3
    Police3
  • :facepalm2:
    Facepalm2
    Facepalm2
  • :ph34r:
    Ph34r
    Ph34r
  • :book4:
    Book4
    Book4
  • :pleasantry:
    Pleasantry
    Pleasantry
  • :vertag:
    Vertag
    Vertag
  • :angel3:
    Angel3
    Angel3
  • :pepsi:
    Pepsi
    Pepsi
  • :dev:
    Dev
    Dev
  • :char2:
    Char2
    Char2
  • :wacko:
    Wacko
    Wacko
  • :music2:
    Music2
    Music2
  • :batman:
    Batman
    Batman
  • :N_aggressive (31):
    N Aggressive (31)
    N Aggressive (31)
  • :sad4:
    Sad4
    Sad4
  • :l&rcry:
    L&rcry
    L&rcry
  • :whoow:
    Whoow
    Whoow
  • :bleh:
    Bleh
    Bleh
  • :bye4:
    Bye4
    Bye4
  • :rtfm:
    Rtfm
    Rtfm
  • :mad9:
    Mad9
    Mad9
  • :crutch:
    Crutch
    Crutch
  • :aussie:
    Aussie
    Aussie
  • :gathering:
    Gathering
    Gathering
  • :police2:
    Police2
    Police2
  • :ohno:
    Ohno
    Ohno
  • :Smilebb (70):
    Smilebb (70)
    Smilebb (70)
  • :spiteful:
    Spiteful
    Spiteful
  • :vava4:
    Vava4
    Vava4
  • :coffee:
    Coffee
    Coffee
  • :angel2:
    Angel2
    Angel2
  • :omg:
    Omg
    Omg
  • :goatee:
    Goatee
    Goatee
  • :shy2:
    Shy2
    Shy2
  • :dance9:
    Dance9
    Dance9
  • :Smilebb (16):
    Smilebb (16)
    Smilebb (16)
  • :book3:
    Book3
    Book3
  • :char:
    Char
    Char
  • :sorry:
    Sorry
    Sorry
  • :music:
    Music
    Music
  • :basket2:
    Basket2
    Basket2
  • :N_aggressive (14):
    N Aggressive (14)
    N Aggressive (14)
  • :sad3:
    Sad3
    Sad3
  • :whistle:
    Whistle
    Whistle
  • :bike2:
    Bike2
    Bike2
  • :bye3:
    Bye3
    Bye3
  • :clapping:
    Clapping
    Clapping
  • :mad8:
    Mad8
    Mad8
  • :crazyeyes:
    Crazyeyes
    Crazyeyes
  • :astro:
    Astro
    Astro
  • :f015:
    F015
    F015
  • :police:
    Police
    Police
  • :ohmy:
    Ohmy
    Ohmy
  • :drinks:
    Drinks
    Drinks
  • :vava3:
    Vava3
    Vava3
  • :cocktail:
    Cocktail
    Cocktail
  • :ahah:
    Ahah
    Ahah
  • :OK:
    OK
    OK
  • :dry:
    Dry
    Dry
  • :shutup:
    Shutup
    Shutup
  • :dance7:
    Dance7
    Dance7
  • :book2:
    Book2
    Book2
  • :chaplin2:
    Chaplin2
    Chaplin2
  • :shok:
    Shok
    Shok
  • :mis:
    Mis
    Mis
  • :basket:
    Basket
    Basket
  • :N_aggressive (3):
    N Aggressive (3)
    N Aggressive (3)
  • :rip:
    Rip
    Rip
  • :jt5o21:
    Jt5o21
    Jt5o21
  • :justcuz:
    Justcuz
    Justcuz
  • :bike:
    Bike
    Bike
  • :wink3:
    Wink3
    Wink3
  • :bye2:
    Bye2
    Bye2
  • :nea:
    Nea
    Nea
  • :mad7:
    Mad7
    Mad7
  • :crash:
    Crash
    Crash
  • :arrow4:
    Arrow4
    Arrow4
  • :poke:
    Poke
    Poke
  • :brightv:
    Brightv
    Brightv
  • :nervous:
    Nervous
    Nervous
  • :smile:
    Smile
    Smile
  • :unknown:
    Unknown
    Unknown
  • :clown2:
    Clown2
    Clown2
  • :afro:
    Afro
    Afro
  • :office:
    Office
    Office
  • :288:
    288
    288
  • :show:
    Show
    Show
  • :cry3:
    Cry3
    Cry3
  • :really:
    Really
    Really
  • :book:
    Book
    Book
  • :chaplin:
    Chaplin
    Chaplin
  • :cray:
    Cray
    Cray
  • :military:
    Military
    Military
  • :cry10:
    Cry10
    Cry10
  • :bash2:
    Bash2
    Bash2
  • :ghelioon:
    Ghelioon
    Ghelioon
  • :punk:
    Punk
    Punk
  • :biggrin6:
    Biggrin6
    Biggrin6
  • :victory3:
    Victory3
    Victory3
  • :business:
    Business
    Business
  • :friends:
    Friends
    Friends
  • :cowboy:
    Cowboy
    Cowboy
  • :arrow3:
    Arrow3
    Arrow3
  • :drag:
    Drag
    Drag
  • :pirate2:
    Pirate2
    Pirate2
  • :love05:
    Love05
    Love05
  • :mellow:
    Mellow
    Mellow
  • :good:
    Good
    Good
  • :tv2:
    Tv2
    Tv2
  • :clown:
    Clown
    Clown
  • :Smilebb:
    Smilebb
    Smilebb
  • :advice:
    Advice
    Advice
  • :ninja4:
    Ninja4
    Ninja4
  • :crazy:
    Crazy
    Crazy
  • :shiny:
    Shiny
    Shiny
  • :confused2:
    Confused2
    Confused2
  • :Smilebb (7):
    Pf
    Pf
  • :bomb:
    Bomb
    Bomb
  • :chair:
    Chair
    Chair
  • :mad16:
    Mad16
    Mad16
  • :zip:
    Zip
    Zip
  • :cry9:
    Cry9
    Cry9
  • :bash:
    Bash
    Bash
  • :wavetowel2:
    Wavetowel2
    Wavetowel2
  • :punch:
    Punch
    Punch
  • :iknown:
    Iknown
    Iknown
  • :snitch:
    Snitch
    Snitch
  • :biggrin5:
    Biggrin5
    Biggrin5
  • :vava2:
    Vava2
    Vava2
  • :Smilebb (46):
    Smilebb (46)
    Smilebb (46)
  • :brucelee:
    Brucelee
    Brucelee
  • :victory:
    Victory
    Victory
  • :cool2:
    Cool2
    Cool2
  • :arrow2:
    Arrow2
    Arrow2
  • :dadoom:
    Dadoom
    Dadoom
  • :Pirate:
    Pirate
    Pirate
  • :love01:
    Love01
    Love01
  • :birgitssnill:
    Birgitssnill
    Birgitssnill
  • :love:
    Love
    Love
  • :laurelandhardy:
    Laurelandhardy
    Laurelandhardy
  • :closed:
    Closed
    Closed
  • :adminpower:
    Adminpower
    Adminpower
  • :ninja3:
    Ninja3
    Ninja3
  • :181:
    181
    181
  • :cigar:
    Cigar
    Cigar
  • :secret:
    Secret
    Secret
  • :oyeahala:
    Oyeahala
    Oyeahala
  • :boff:
    Boff
    Boff
  • :chained:
    Chained
    Chained
  • :Smilebb (97):
    Smilebb (97)
    Smilebb (97)
  • :yes:
    Yes
    Yes
  • :mad15:
    Mad15
    Mad15
  • :cry8:
    Cry8
    Cry8
  • :band:
    Band
    Band
  • :wallbash:
    Wallbash
    Wallbash
  • :pullup:
    Pullup
    Pullup
  • :hehehe:
    Hehehe
    Hehehe
  • :rolleye:
    Rolleyes
    Rolleyes
  • :biggrin4:
    Biggrin4
    Biggrin4
  • :thumb2:
    Thumb2
    Thumb2
  • :ok:
    Ok
    Ok
  • :console:
    Console
    Console
  • :arrow:
    Arrow
    Arrow
  • :clap:
    Clap
    Clap
  • :pinch:
    Pinch
    Pinch
  • :biggrin3:
    Biggrin3
    Biggrin3
  • :laugh:
    Laugh
    Laugh
  • :kiss3:
    Kiss3
    Kiss3
  • :rofl:
    Rofl
    Rofl
  • :cleopatra:
    Cleopatra
    Cleopatra
  • :Smilebb (119):
    Smilebb (119)
    Smilebb (119)
  • :acid:
    Acid
    Acid
  • :ninja2:
    Ninja2
    Ninja2
  • :cap:
    Cap
    Cap
  • :scotsman:
    Scotsman
    Scotsman
  • :cheguevara:
    Cheguevara
    Cheguevara
  • :boat:
    Boat
    Boat
  • :censored:
    Censored
    Censored
  • :mad14:
    Mad14
    Mad14
  • :cry7:
    Cry7
    Cry7
  • :ban3:
    Ban3
    Ban3
  • :Punk:
    Punk
    Punk
  • :puk:
    Puk
    Puk
  • :sleepy:
    Sleepy
    Sleepy
  • :bigeye:
    Bigeye
    Bigeye
  • :think2:
    Think2
    Think2
  • :Smilebb (41):
    Smilebb (41)
    Smilebb (41)
  • :box:
    Box
    Box
  • :bad:
    Bad
    Bad
  • :confused3:
    Confused3
    Confused3
  • :argue2:
    Argue2
    Argue2
  • :buba:
    Buba
    Buba
  • :picknose:
    Picknose
    Picknose
  • :img-tomato:
    Img Tomato
    Img Tomato
  • :king:
    King
    King
  • :kiss2:
    Kiss2
    Kiss2
  • :heart:
    Heart
    Heart
  • :clap2:
    Clap2
    Clap2
  • :butcher:
    butcher
    butcher
  • :ninja:
    Ninja
    Ninja
  • :blush:
    Blush
    Blush
  • :scenic:
    Scenic
    Scenic
  • :bye:
    Bye
    Bye
  • :Smilebb (2):
    Laugh5
    Laugh5
  • :bluesbrother:
    Bluesbrother
    Bluesbrother
  • :cartman:
    Cartman
    Cartman
  • :mad13:
    Mad13
    Mad13
  • :cry6:
    Cry6
    Cry6
  • :ban2:
    Ban2
    Ban2
  • :princess:
    Princess
    Princess
  • :sleep:
    Sleep
    Sleep
  • :split:
    Split
    Split
  • :bowdown:
    Bowdown
    Bowdown
  • :give_rose:
    Give Rose
    Give Rose
  • :compress:
    Compress
    Compress
  • :argue:
    Argue
    Argue
  • :photo:
    Photo
    Photo
  • :img-lazy:
    Img Lazy
    Img Lazy
  • :huh:
    Huh
    Huh
  • :Smilebb (21):
    Smilebb (21)
    Smilebb (21)
  • :cigar2:
    Cigar2
    Cigar2
  • :nea3:
    Nea3
    Nea3
  • :N_aggressive:
    N Aggressive
    N Aggressive
  • :blink:
    Blink
    Blink
  • :sad7:
    Sad7
    Sad7
  • :barret:
    Barret
    Barret
  • :blowup:
    Blowup
    Blowup
  • :captain:
    Captain
    Captain
  • :sad2:
    Sad
    Sad
  • :mad12:
    Mad12
    Mad12
  • :cry5:
    Cry5
    Cry5
  • :ban:
    Ban
    Ban
  • :smoke5:
    Smoke5
    Smoke5
  • :bored2:
    Bored2
    Bored2
  • :diablo:
    Diablo
    Diablo
  • :comando:
    Comando
    Comando
  • :arab:
    Arab
    Arab
  • :pf2:
    Pf2
    Pf2
  • :img-gun:
    Img Gun
    Img Gun
  • :happy:
    Happy
    Happy
  • :shy5:
    Shy5
    Shy5
  • :happy2:
    Happy2
    Happy2
  • :sadd:
    sadd
    sadd
  • :wink2:
    Wink
    Wink
  • :biggrin2:
    Biggrin2
    Biggrin2
  • :mad4:
    Mad4
    Mad4
  • :lol:
    Lol
    Lol
  • :shy3:
    Shy3
    Shy3
  • :cry:
    Cry
    Cry
  • :277:
    277
    277
  • :tongue:
    Tongue
    Tongue
  • :kiss:
    Kiss
    Kiss
  • :brow:
    Brow
    Brow
  • :dirol:
    Dirol
    Dirol
  • :pf:
    Pf
    Pf
  • :sick:
    Sick
    Sick
  • :pray:
    Pray
    Pray
  • :hug:
    Hug
    Hug
  • :scratch:
    Scratch
    Scratch
  • :think:
    Think
    Think
  • :unknw:
    Unknw
    Unknw
  • :tired:
    Tired
    Tired
  • :vava:
    Vava
    Vava
  • :lazy:
    Lazy
    Lazy
  • :jump3:
    Jump3
    Jump3
  • :sad53:
    Sad53
    Sad53
  • :cold:
    Cold
    Cold
  • :sweatdrop:
    Sweatdrop
    Sweatdrop
  • :worthy:
    Worthy
    Worthy
  • :confused:
    Confused
    Confused
  • :happybd:
    Happybd
    Happybd
  • :Olympic:
    Olympic
    Olympic
  • :love8:
    Love8
    Love8
  • :laugh6:
    Laugh6
    Laugh6
  • :thumb:
    Thumb
    Thumb
  • :dance4:
    Dance4
    Dance4
  • :fol:
    Fol
    Fol
  • :Hookah:
    Hookah
    Hookah
  • :kick:
    Kick
    Kick
  • :stretcher:
    Stretcher
    Stretcher
  • :eyer2:
    Eyer2
    Eyer2
  • :smile5:
    Smile5
    Smile5
  • :hang:
    Hang
    Hang
  • :love5:
    Love5
    Love5
  • :dizzy:
    Dizzy
    Dizzy
  • :giveup2:
    Giveup2
    Giveup2
  • :Indian:
    Indian
    Indian
  • :laugh5:
    Laugh5
    Laugh5
  • :think3:
    Think3
    Think3
  • :dance3:
    Dance3
    Dance3
  • :flower2:
    Flower2
    Flower2
  • :hmmm:
    Hmmm
    Hmmm
  • :stress:
    Stress
    Stress
  • :wish:
    Wish
    Wish
  • :euro:
    Euro
    Euro
  • :smile4:
    Smile4
    Smile4
  • :gun5:
    Gun5
    Gun5
  • :love4:
    Love4
    Love4
  • :director:
    Director
    Director
  • :giveup:
    Giveup
    Giveup
  • :iloveu:
    Iloveu
    Iloveu
  • :Laugh4:
    Laugh4
    Laugh4
  • :dance2:
    Dance2
    Dance2
  • :flower:
    Flower
    Flower
  • :hide:
    Hide
    Hide
  • :jump2:
    Jump2
    Jump2
  • :stop:
    Stop
    Stop
  • :winner3:
    Winner3
    Winner3
  • :electricchair:
    Electricchair
    Electricchair
  • :smile3:
    Smile3
    Smile3
  • :gun4:
    Gun4
    Gun4
  • :love3:
    Love3
    Love3
  • :dev2:
    Dev2
    Dev2
  • :girlfeminist:
    Girlfeminist
    Girlfeminist
  • :idea:
    Idea
    Idea
  • :laugh3:
    Laugh3
    Laugh3
  • :the rock:
    The Rock
    The Rock
  • :dance:
    Dance
    Dance
  • :flex:
    Flex
    Flex
  • :help:
    Help
    Help
  • :jump:
    Jump
    Jump
  • :spam2:
    Spam2
    Spam2
  • :winner2:
    Winner2
    Winner2
  • :ek2:
    Ek2
    Ek2
  • :sleepy2:
    Sleepy2
    Sleepy2
  • :gun3:
    Gun3
    Gun3
  • :love2:
    Love2
    Love2
  • :death:
    Death
    Death
  • :gil:
    Gil
    Gil
  • :hung:
    Hung
    Hung
  • :lamo:
    Lamo
    Lamo
  • :tee:
    Tee
    Tee
  • :cry11:
    Cry11
    Cry11
  • :fis:
    Fis
    Fis
  • :spam:
    Spam
    Spam
  • :harhar:
    Harhar
    Harhar
  • :jesus:
    Jesus
    Jesus
  • :winner1:
    Winner1
    Winner1
  • :ek:
    Ek
    Ek
  • :sleep5:
    Sleep5
    Sleep5
  • :gun2:
    Gun2
    Gun2
  • :lol7:
    Lol7
    Lol7
  • :dead:
    Dead
    Dead
  • :giggle:
    Giggle
    Giggle
  • :huh3:
    Huh3
    Huh3
  • :kiss8:
    Kiss8
    Kiss8
  • :tease:
    Tease
    Tease
  • :fear:
    Fear
    Fear
  • :sofa:
    Sofa
    Sofa
  • :happy9:
    Happy9
    Happy9
  • :jawdrop:
    Jawdrop
    Jawdrop
  • :mad6:
    Mad6
    Mad6
  • :wink4:
    Wink4
    Wink4
  • :drunk:
    Drunk
    Drunk
  • :sleep4:
    Sleep4
    Sleep4
  • :gun:
    Gun
    Gun
  • :lol6:
    Lol6
    Lol6
  • :date:
    Date
    Date
  • :ghost:
    Ghost
    Ghost
  • :hug4:
    Hug4
    Hug4
  • :kiss7:
    Kiss7
    Kiss7
  • :taz:
    Taz
    Taz
  • :fart2:
    Fart2
    Fart2
  • :soccer:
    Soccer
    Soccer
  • :happy8:
    Happy8
    Happy8
  • :iron:
    Iron
    Iron
  • :mad3:
    Mad3
    Mad3
  • :wild:
    Wild
    Wild
  • :dribble:
    Dribble
    Dribble
  • :sleep3:
    Sleep3
    Sleep3
  • :grenade:
    Grenade
    Grenade
  • :lol5:
    Lol5
    Lol5
  • :tv:
    Tv
    Tv
  • :dance10:
    Dance10
    Dance10
  • :ghomeishi:
    Ghomeishi
    Ghomeishi
  • :hug3:
    Hug3
    Hug3
  • :kiss6:
    Kiss6
    Kiss6
  • :tango:
    Tango
    Tango
  • :ym:
    Ym
    Ym
  • :fart:
    Fart
    Fart
  • :smoke4:
    Smoke4
    Smoke4
  • :happy7:
    Happy7
    Happy7
  • :mad2:
    Mad2
    Mad2
  • :wheelchair:
    Wheelchair
    Wheelchair
  • :dreams:
    Dreams
    Dreams
  • :sleep2:
    Sleep2
    Sleep2
  • :greeting:
    Greeting
    Greeting
  • :inlove:
    Inlove
    Inlove
  • :lol4:
    Lol4
    Lol4
  • :tooth:
    Tooth
    Tooth
  • :dance8:
    Dance8
    Dance8
  • :gamer:
    Gamer
    Gamer
  • :hug2:
    Hug2
    Hug2
  • :kiss5:
    Kiss5
    Kiss5
  • :talk:
    Talk
    Talk
  • :X:
    X
    X
  • :farmer:
    Farmer
    Farmer
  • :smoke3:
    Smoke3
    Smoke3
  • :happy6:
    Happy6
    Happy6
  • :wha:
    Wha
    Wha
  • :dontnow:
    Dontnow
    Dontnow
  • :slap:
    Slap
    Slap
  • :graduate2:
    Graduate2
    Graduate2
  • :indifferent3:
    Indifferent3
    Indifferent3
  • :lol3:
    Lol3
    Lol3
  • :tongue2:
    Tongue2
    Tongue2
  • :dance6:
    Dance6
    Dance6
  • :fry:
    Fry
    Fry
  • :kiss4:
    Kiss4
    Kiss4
  • :wow:
    Wow
    Wow
  • :eyer4:
    Eyer4
    Eyer4
  • :smoke2:
    Smoke2
    Smoke2
  • :happy5:
    Happy5
    Happy5
  • :love7:
    Love7
    Love7
  • :watsup:
    Watsup
    Watsup
  • :doh:
    Doh
    Doh
  • :graduate:
    Graduate
    Graduate
  • :indifferent2:
    Indifferent2
    Indifferent2
  • :locked:
    Locked
    Locked
  • :thumb3:
    Thumb3
    Thumb3
  • :dance5:
    Dance5
    Dance5
  • :friends2:
    Friends2
    Friends2
  • :horse:
    Horse
    Horse
  • :sun:
    Sun
    Sun
  • :worthy2:
    Worthy2
    Worthy2
  • :eyer3:
    Eyer3
    Eyer3
  • :smile6:
    Smile6
    Smile6
  • :happy3:
    Happy3
    Happy3
  • :love6:
    Love6
    Love6
  • :wacko2:
    Wacko2
    Wacko2
  • :doc:
    Doc
    Doc
  • :glasses:
    Glasses
    Glasses
  • :indifferent:
    Indifferent
    Indifferent
  • Mafia
  • :sigar:
    Sigar
    Sigar
  • :ogh:
    Ogh
    Ogh
  • :nish:
    Nish
    Nish
  • :hey:
    Hey
    Hey
  • :soosoo:
    Soosoo
    Soosoo
  • :damagh:
    Damagh
    Damagh
  • :haha:
    Haha
    Haha
  • :cheshmak:
    Cheshmak
    Cheshmak
  • :asab:
    Asab
    Asab
  • Cartoon
  • :pickle:
    Pickle
    Pickle
  • :huey:
    Huey
    Huey
  • :bugs:
    Bugs
    Bugs
  • :cartuning:
    Cartuning
    Cartuning
  • :penguin:
    Penguin
    Penguin
  • :goof:
    Goof
    Goof
  • :buddy:
    Buddy
    Buddy
  • :scapegoat:
    Scapegoat
    Scapegoat
  • :parrot:
    Parrot
    Parrot
  • :ghost2:
    Ghost
    Ghost
  • :alien:
    Alien
    Alien
  • :betty:
    Betty
    Betty
  • :gunner:
    Gunner
    Gunner
  • :ozzie:
    Ozzie
    Ozzie
  • :garfield:
    Garfield
    Garfield
  • :bart:
    Bart
    Bart
  • :mutley:
    Mutley
    Mutley
  • :gandygoose:
    Gandygoose
    Gandygoose
  • :bambi:
    Bambi
    Bambi
  • :ysam:
    Ysam
    Ysam
  • :mini:
    Mini
    Mini
  • :foghorn:
    Foghorn
    Foghorn
  • :tomcat:
    Tomcat
    Tomcat
  • :mighty:
    Mighty
    Mighty
  • :felix:
    Felix
    Felix
  • :Smilebb (128):
    Taz
    Taz
  • :sheep:
    Sheep
    Sheep
  • :mickey:
    Mickey
    Mickey
  • :eyebsnake:
    Eyebsnake
    Eyebsnake
  • :sailor:
    Sailor
    Sailor
  • :marvinmad:
    Marvinmad
    Marvinmad
  • :engine:
    Engine
    Engine
  • :roadrunner:
    Roadrunner
    Roadrunner
  • :kettle:
    Kettle
    Kettle
  • :coyote:
    Coyote
    Coyote
  • :Smilebb (30):
    Smilebb (30)
    Smilebb (30)
  • :porky:
    Porky
    Porky
  • :jerry:
    Jerry
    Jerry
  • :african:
    African
    African
  • :buzzy:
    Buzzy
    Buzzy
  • Generic
  • :single_eye:
    Single Eye
    Single Eye
  • :gfat:
    Gfat
    Gfat
  • :frown:
    Frown
    Frown
  • :littlecry:
    Littlecry
    Littlecry
  • :encouragement:
    Encouragement
    Encouragement
  • :eno:
    eno
    eno
  • :bjumping:
    Bjumping
    Bjumping
  • :femalebg:
    Femalebg
    Femalebg
  • :upsidedbg:
    Upsidedbg
    Upsidedbg
  • smil106
    smil106
    smil106
  • :lightbulb:
    Lightbulb
    Lightbulb
  • :Smilebb (18):
    Smilebb (18)
    Smilebb (18)
  • :sflower:
    Sflower
    Sflower
  • :Smilebb (14):
    Gconf
    Gconf
  • :mad:
    Mad
    Mad
  • :eek:
    Eek
    Eek
  • :laugh2:
    Laugh
    Laugh
  • :balaro:
    balaro
    balaro
  • :grey:
    Grey
    Grey
  • :biasses:
    Biasses
    Biasses
  • :Hooraa:
    Hooraa
    Hooraa
  • :touched:
    Touched
    Touched
  • :black_eyed:
    Black Eyed
    Black Eyed
  • :pinkh:
    Pinkh
    Pinkh
  • smil1000
    smil1000
    smil1000
  • :cake:
    Cake
    Cake
  • :madgrin:
    Madgrin
    Madgrin
  • :riaa:
    Riaa
    Riaa
  • :saturn:
    Saturn
    Saturn
  • :Smilebb (38):
    Chojinfc
    Chojinfc
  • :o
    Embarrassment
    Embarrassment
  • :cool:
    Cool
    Cool
  • :Smilebb (54):
    Smilebb (54)
    Smilebb (54)
  • :72:
    72
    72
  • :Smilebb (84):
    Smilebb (84)
    Smilebb (84)
  • :drink:
    Drink
    Drink
  • :Smilebb (31):
    Smilebb (31)
    Smilebb (31)
  • :thumbs:
    Thumbs
    Thumbs
  • bl_cry
    bl_cry
    bl_cry
  • :308:
    308
    308
  • :redbye:
    Redbye
    Redbye
  • :Smile2bb (122):
    Smilebb (122)
    Smilebb (122)
  • :bweightLifting:
    BweightLifting
    BweightLifting
  • :vahidrk1:
    Vahidrk1
    Vahidrk1
  • :kurby:
    Kurby
    Kurby
  • :tiredlook:
    Tiredlook
    Tiredlook
  • :Smilebb (83):
    Smilebb (83)
    Smilebb (83)
  • :bguitar:
    Bguitar
    Bguitar
  • :champagne:
    Champagne
    Champagne
  • :strong:
    Strong
    Strong
  • :Smilebb (69):
    Smilebb (69)
    Smilebb (69)
  • :299:
    299
    299
  • :yeaaah:
    Yeaaah
    Yeaaah
  • :redfrog:
    Redfrog
    Redfrog
  • :gwi:
    Gwi
    Gwi
  • :bupside:
    Bupside
    Bupside
  • :friendly_wink:
    Friendly Wink
    Friendly Wink
  • :bdreadlock:
    Bdreadlock
    Bdreadlock
  • :star2:
    Star
    Star
  • :wink:
    Wink
    Wink
  • :makeupup:
    Makeupup
    Makeupup
  • :positive:
    Positive
    Positive
  • :gsmok:
    Gsmok
    Gsmok
  • :immgrin:
    Immgrin
    Immgrin
  • :vidal:
    Vidal
    Vidal
  • :Smilebb (81):
    Smilebb (81)
    Smilebb (81)
  • :bluelittlehs:
    Bluelittlehs
    Bluelittlehs
  • :Smilebb (27):
    Smilebb (27)
    Smilebb (27)
  • :ss:
    Ss
    Ss
  • :peace:
    Peace
    Peace
  • :playful:
    Playful
    Playful
  • :gros:
    Gros
    Gros
  • :brope:
    Brope
    Brope
  • :wubpink:
    Wubpink
    Wubpink
  • :Smilebb (80):
    Smilebb (80)
    Smilebb (80)
  • :blackdevil:
    Blackdevil
    Blackdevil
  • :smile2:
    Smile
    Smile
  • :star:
    Star
    Star
  • :Smilebb (6):
    Smilebb (6)
    Smilebb (6)
  • :bpunk:
    Bpunk
    Bpunk
  • :Smilebb (44):
    Smilebb (44)
    Smilebb (44)
  • :whatsthat:
    Whatsthat
    Whatsthat
  • :Smilebb (79):
    Smilebb (79)
    Smilebb (79)
  • :cupcake:
    Cupcake
    Cupcake
  • smil200
    smil200
    smil200
  • :kahvecy0:
    Kahvecy0
    Kahvecy0
  • :Smilebb (25):
    Smilebb (25)
    Smilebb (25)
  • :smallpapillion:
    Smallpapillion
    Smallpapillion
  • :Smilebb (3):
    Smilebb (3)
    Smilebb (3)
  • :omyheart:
    Omyheart
    Omyheart
  • :Smilebb (95):
    Smilebb (95)
    Smilebb (95)
  • :onthego:
    Onthego
    Onthego
  • :bplayer:
    Bplayer
    Bplayer
  • :grin:
    Grin
    Grin
  • :what:
    What
    What
  • smil117
    smil117
    smil117
  • :baffled:
    Baffled
    Baffled
  • :Smilebb (23):
    Smilebb (23)
    Smilebb (23)
  • :skull:
    Skull
    Skull
  • :biatoobaghalam:
    Biatoobaghalam
    Biatoobaghalam
  • :uglylolmk4:
    Glol
    Glol
  • :salavat:
    Salavat
    Salavat
  • :oath:
    Oath
    Oath
  • :Smilebb (94):
    Smilebb (94)
    Smilebb (94)
  • :moon:
    Moon
    Moon
  • :blove:
    Blove
    Blove
  • :fun:
    Fun
    Fun
  • :verylcry:
    Verylcry
    Verylcry
  • :Smilebb (74):
    Smilebb (74)
    Smilebb (74)
  • smil116
    smil116
    smil116
  • :angel:
    Angel
    Angel
  • :sisi:
    Sisi
    Sisi
  • :gla:
    Gla
    Gla
  • :rolleyes:
    Rolleyes
    Rolleyes
  • :martini:
    Martini
    Martini
  • :hopelessness:
    Hopelessness
    Hopelessness
  • :blocker:
    Blocker
    Blocker
  • :fingerscrossed:
    Fingerscrossed
    Fingerscrossed
  • :Smilebb (37):
    Smilebb (37)
    Smilebb (37)
  • :heartv:
    heartv
    heartv
  • smil115
    smil115
    smil115
  • :biggrin:
    Biggrin
    Biggrin
  • :Smilebb (20):
    Smilebb (20)
    Smilebb (20)
  • :shy:
    Shy
    Shy
  • :persp2olis:
    Perspolis
    Perspolis

خبر خوان