شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :question:
  Question
  Question
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :square:
  Square
  Square
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • Troll
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :why:
  Why
  Why
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • Football
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :ir:
  ir
  ir
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :04:
  04
  04
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :201:
  20
  20
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :show:
  Show
  Show
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :band:
  Band
  Band
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :business:
  Business
  Business
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :f015:
  F015
  F015
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :288:
  288
  288
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :box:
  Box
  Box
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :good:
  Good
  Good
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :really:
  Really
  Really
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :split:
  Split
  Split
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :char:
  Char
  Char
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :X:
  X
  X
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • Generic
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :star:
  Star
  Star
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :308:
  308
  308
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :299:
  299
  299
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :star2:
  Star
  Star
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان