شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :square:
  Square
  Square
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :question:
  Question
  Question
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :why:
  Why
  Why
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :201:
  20
  20
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :really:
  Really
  Really
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :police:
  Police
  Police
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :OK:
  OK
  OK
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :split:
  Split
  Split
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :book:
  Book
  Book
 • :f015:
  F015
  F015
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :office:
  Office
  Office
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :show:
  Show
  Show
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :band:
  Band
  Band
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :business:
  Business
  Business
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :288:
  288
  288
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :good:
  Good
  Good
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :console:
  Console
  Console
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :box:
  Box
  Box
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :X:
  X
  X
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :date:
  Date
  Date
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • Generic
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :star2:
  Star
  Star
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :308:
  308
  308
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :299:
  299
  299
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان