شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :square:
  Square
  Square
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :question:
  Question
  Question
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :running:
  Running
  Running
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • Troll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :why:
  Why
  Why
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • Football
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :201:
  20
  20
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :ir:
  ir
  ir
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :06:
  06
  06
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :288:
  288
  288
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :music:
  Music
  Music
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :char:
  Char
  Char
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :police:
  Police
  Police
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :good:
  Good
  Good
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :office:
  Office
  Office
 • :181:
  181
  181
 • :show:
  Show
  Show
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :book:
  Book
  Book
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :business:
  Business
  Business
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :split:
  Split
  Split
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :really:
  Really
  Really
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :console:
  Console
  Console
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :box:
  Box
  Box
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :band:
  Band
  Band
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :X:
  X
  X
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • Generic
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :eno:
  eno
  eno
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :star:
  Star
  Star
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :308:
  308
  308
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :299:
  299
  299
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان