شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :no1:
  No1
  No1
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :square:
  Square
  Square
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :question:
  Question
  Question
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • Troll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :why:
  Why
  Why
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • Football
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :ir:
  ir
  ir
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :201:
  20
  20
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :f015:
  F015
  F015
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :split:
  Split
  Split
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :288:
  288
  288
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :good:
  Good
  Good
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :book:
  Book
  Book
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :military:
  Military
  Military
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :business:
  Business
  Business
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :king:
  King
  King
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :really:
  Really
  Really
 • :console:
  Console
  Console
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :box:
  Box
  Box
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :band:
  Band
  Band
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :X:
  X
  X
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :help:
  Help
  Help
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • Generic
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :308:
  308
  308
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :eno:
  eno
  eno
 • :299:
  299
  299
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :star:
  Star
  Star
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان