شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :no2:
  No2
  No2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :square:
  Square
  Square
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :question:
  Question
  Question
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • Troll
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :why:
  Why
  Why
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • Football
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :201:
  20
  20
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :German:
  German
  German
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :04:
  04
  04
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :book:
  Book
  Book
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :office:
  Office
  Office
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :show:
  Show
  Show
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :military:
  Military
  Military
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :business:
  Business
  Business
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :king:
  King
  King
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :really:
  Really
  Really
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :console:
  Console
  Console
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :box:
  Box
  Box
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :split:
  Split
  Split
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :band:
  Band
  Band
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :f015:
  F015
  F015
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :288:
  288
  288
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :char:
  Char
  Char
 • :good:
  Good
  Good
 • :music:
  Music
  Music
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :police:
  Police
  Police
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :love:
  Love
  Love
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :OK:
  OK
  OK
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :X:
  X
  X
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • Mafia
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • Cartoon
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • Generic
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :star:
  Star
  Star
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :what:
  What
  What
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :308:
  308
  308
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :299:
  299
  299
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان