شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :school:
  School
  School
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :question:
  Question
  Question
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :square:
  Square
  Square
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :score:
  Score
  Score
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • Troll
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :why:
  Why
  Why
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • Football
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :04:
  04
  04
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :201:
  20
  20
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :06:
  06
  06
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :console:
  Console
  Console
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :really:
  Really
  Really
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :288:
  288
  288
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :box:
  Box
  Box
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :good:
  Good
  Good
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :band:
  Band
  Band
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :split:
  Split
  Split
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :police:
  Police
  Police
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :business:
  Business
  Business
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :X:
  X
  X
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • Generic
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :308:
  308
  308
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :299:
  299
  299
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان