شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a107:
  A107
  A107
 • :a108:
  A108
  A108
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :square:
  Square
  Square
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :question:
  Question
  Question
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :no2:
  No2
  No2
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :why:
  Why
  Why
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :ir:
  ir
  ir
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :201:
  20
  20
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :char:
  Char
  Char
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :music:
  Music
  Music
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :police:
  Police
  Police
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :OK:
  OK
  OK
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :really:
  Really
  Really
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :book:
  Book
  Book
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :office:
  Office
  Office
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :show:
  Show
  Show
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :business:
  Business
  Business
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :split:
  Split
  Split
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :288:
  288
  288
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :band:
  Band
  Band
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :good:
  Good
  Good
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :console:
  Console
  Console
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :box:
  Box
  Box
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • Generic
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :eno:
  eno
  eno
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :star2:
  Star
  Star
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :299:
  299
  299
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان