شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :square:
  Square
  Square
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :question:
  Question
  Question
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :why:
  Why
  Why
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • Football
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :201:
  20
  20
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :band:
  Band
  Band
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :console:
  Console
  Console
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :king:
  King
  King
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :box:
  Box
  Box
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :split:
  Split
  Split
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :f015:
  F015
  F015
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :music:
  Music
  Music
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :police:
  Police
  Police
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :288:
  288
  288
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :really:
  Really
  Really
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :book:
  Book
  Book
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :military:
  Military
  Military
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :good:
  Good
  Good
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :business:
  Business
  Business
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love:
  Love
  Love
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :181:
  181
  181
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :X:
  X
  X
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • Mafia
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • Cartoon
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • Generic
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :299:
  299
  299
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :star2:
  Star
  Star
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان