شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :question:
  Question
  Question
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :square:
  Square
  Square
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • Troll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :why:
  Why
  Why
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • Football
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :06:
  06
  06
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :04:
  04
  04
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :ir:
  ir
  ir
 • :England:
  England
  England
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :f015:
  F015
  F015
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :band:
  Band
  Band
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :288:
  288
  288
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :good:
  Good
  Good
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :split:
  Split
  Split
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :181:
  181
  181
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :music:
  Music
  Music
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :OK:
  OK
  OK
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :king:
  King
  King
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :book:
  Book
  Book
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :really:
  Really
  Really
 • :console:
  Console
  Console
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :X:
  X
  X
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :date:
  Date
  Date
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • Generic
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :299:
  299
  299
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :eno:
  eno
  eno
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :star2:
  Star
  Star
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان