شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :square:
  Square
  Square
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :question:
  Question
  Question
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :why:
  Why
  Why
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • Football
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :201:
  20
  20
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :console:
  Console
  Console
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :box:
  Box
  Box
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :split:
  Split
  Split
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :char:
  Char
  Char
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :music:
  Music
  Music
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :police:
  Police
  Police
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :OK:
  OK
  OK
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :really:
  Really
  Really
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :288:
  288
  288
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :book:
  Book
  Book
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :business:
  Business
  Business
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :good:
  Good
  Good
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :band:
  Band
  Band
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :X:
  X
  X
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • Mafia
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • Cartoon
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • Generic
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :299:
  299
  299
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان