شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :square:
  Square
  Square
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :question:
  Question
  Question
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • Troll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :why:
  Why
  Why
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • Football
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :201:
  20
  20
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :06:
  06
  06
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :181:
  181
  181
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :king:
  King
  King
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :really:
  Really
  Really
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :band:
  Band
  Band
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :police:
  Police
  Police
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :288:
  288
  288
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :split:
  Split
  Split
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :book:
  Book
  Book
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :office:
  Office
  Office
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :show:
  Show
  Show
 • :good:
  Good
  Good
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :business:
  Business
  Business
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :love:
  Love
  Love
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :X:
  X
  X
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • Mafia
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • Cartoon
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • Generic
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :eno:
  eno
  eno
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :star2:
  Star
  Star
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :star:
  Star
  Star
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :299:
  299
  299
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان