شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :square:
  Square
  Square
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :question:
  Question
  Question
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • Troll
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :why:
  Why
  Why
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :no:
  No
  No
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • Football
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :201:
  20
  20
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :good:
  Good
  Good
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :love:
  Love
  Love
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :console:
  Console
  Console
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :king:
  King
  King
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :really:
  Really
  Really
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :split:
  Split
  Split
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :police:
  Police
  Police
 • :f015:
  F015
  F015
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :OK:
  OK
  OK
 • :band:
  Band
  Band
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :book:
  Book
  Book
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :office:
  Office
  Office
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :show:
  Show
  Show
 • :288:
  288
  288
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • Mafia
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • Cartoon
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • Generic
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :star2:
  Star
  Star
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :299:
  299
  299
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان