شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :question:
  Question
  Question
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :square:
  Square
  Square
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • Troll
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :why:
  Why
  Why
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • Football
 • :German:
  German
  German
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :ir:
  ir
  ir
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :04:
  04
  04
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :band:
  Band
  Band
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :split:
  Split
  Split
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :box:
  Box
  Box
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :f015:
  F015
  F015
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :really:
  Really
  Really
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :288:
  288
  288
 • :book:
  Book
  Book
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :business:
  Business
  Business
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :good:
  Good
  Good
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :X:
  X
  X
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • Mafia
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • Cartoon
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • Generic
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :what:
  What
  What
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :eno:
  eno
  eno
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :299:
  299
  299
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان