شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :no1:
  No1
  No1
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :square:
  Square
  Square
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :question:
  Question
  Question
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :why:
  Why
  Why
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • Football
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :201:
  20
  20
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :console:
  Console
  Console
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :king:
  King
  King
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :band:
  Band
  Band
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :box:
  Box
  Box
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :split:
  Split
  Split
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :f015:
  F015
  F015
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :288:
  288
  288
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :book:
  Book
  Book
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :good:
  Good
  Good
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :business:
  Business
  Business
 • :love:
  Love
  Love
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :really:
  Really
  Really
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :X:
  X
  X
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • Mafia
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • Cartoon
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • Generic
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :star:
  Star
  Star
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :eno:
  eno
  eno
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :299:
  299
  299
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان