شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :-(
  2
  2
 • :166:
  166
  166
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :question:
  Question
  Question
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :square:
  Square
  Square
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • Troll
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :why:
  Why
  Why
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • Football
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :ir:
  ir
  ir
 • :England:
  England
  England
 • :06:
  06
  06
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :really:
  Really
  Really
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :music:
  Music
  Music
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :char:
  Char
  Char
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :office:
  Office
  Office
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :show:
  Show
  Show
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :band:
  Band
  Band
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :f015:
  F015
  F015
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :business:
  Business
  Business
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :288:
  288
  288
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :console:
  Console
  Console
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :good:
  Good
  Good
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :box:
  Box
  Box
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :split:
  Split
  Split
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :X:
  X
  X
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • Mafia
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • Cartoon
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • Generic
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :308:
  308
  308
 • :star:
  Star
  Star
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :299:
  299
  299
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :eno:
  eno
  eno
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان