شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :question:
  Question
  Question
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :square:
  Square
  Square
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • Troll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :why:
  Why
  Why
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • Football
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :04:
  04
  04
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :201:
  20
  20
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :06:
  06
  06
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :288:
  288
  288
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :split:
  Split
  Split
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :police:
  Police
  Police
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :show:
  Show
  Show
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :book:
  Book
  Book
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :business:
  Business
  Business
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :really:
  Really
  Really
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :box:
  Box
  Box
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :band:
  Band
  Band
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :death:
  Death
  Death
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • Generic
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :308:
  308
  308
 • :what:
  What
  What
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :299:
  299
  299
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :eno:
  eno
  eno
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان