شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :square:
  Square
  Square
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :question:
  Question
  Question
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • Troll
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :why:
  Why
  Why
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • Football
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :201:
  20
  20
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :06:
  06
  06
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :band:
  Band
  Band
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :music:
  Music
  Music
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :business:
  Business
  Business
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :f015:
  F015
  F015
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :really:
  Really
  Really
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :console:
  Console
  Console
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :288:
  288
  288
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :box:
  Box
  Box
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :split:
  Split
  Split
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :good:
  Good
  Good
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :help:
  Help
  Help
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :X:
  X
  X
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • Mafia
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • Cartoon
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • Generic
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :what:
  What
  What
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :308:
  308
  308
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :299:
  299
  299
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :eno:
  eno
  eno
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان