شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a107:
  A107
  A107
 • :a108:
  A108
  A108
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :square:
  Square
  Square
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :question:
  Question
  Question
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • Troll
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :why:
  Why
  Why
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • Football
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :201:
  20
  20
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :German:
  German
  German
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :really:
  Really
  Really
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :console:
  Console
  Console
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :box:
  Box
  Box
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :band:
  Band
  Band
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :split:
  Split
  Split
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :char:
  Char
  Char
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :music:
  Music
  Music
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :f015:
  F015
  F015
 • :police:
  Police
  Police
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :book:
  Book
  Book
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :288:
  288
  288
 • :show:
  Show
  Show
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :business:
  Business
  Business
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :good:
  Good
  Good
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • Mafia
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • Cartoon
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • Generic
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :eno:
  eno
  eno
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :299:
  299
  299
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :star2:
  Star
  Star
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان