شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :square:
  Square
  Square
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :question:
  Question
  Question
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • Troll
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :why:
  Why
  Why
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • Football
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :201:
  20
  20
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :German:
  German
  German
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :04:
  04
  04
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :business:
  Business
  Business
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :288:
  288
  288
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :band:
  Band
  Band
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :good:
  Good
  Good
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :console:
  Console
  Console
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :box:
  Box
  Box
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :split:
  Split
  Split
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :really:
  Really
  Really
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :book:
  Book
  Book
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :show:
  Show
  Show
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • Generic
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :308:
  308
  308
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :299:
  299
  299
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان