شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :-(
  2
  2
 • :166:
  166
  166
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :question:
  Question
  Question
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :square:
  Square
  Square
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • Troll
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :why:
  Why
  Why
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • Football
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :201:
  20
  20
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :German:
  German
  German
 • :06:
  06
  06
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :OK:
  OK
  OK
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :f015:
  F015
  F015
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :office:
  Office
  Office
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :show:
  Show
  Show
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :band:
  Band
  Band
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :business:
  Business
  Business
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :288:
  288
  288
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :good:
  Good
  Good
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :box:
  Box
  Box
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :really:
  Really
  Really
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :split:
  Split
  Split
 • :char:
  Char
  Char
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :music:
  Music
  Music
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :X:
  X
  X
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • Generic
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :299:
  299
  299
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :star2:
  Star
  Star
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :eno:
  eno
  eno
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان