شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :question:
  Question
  Question
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :square:
  Square
  Square
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :down:
  Down
  Down
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • Troll
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :no:
  No
  No
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :why:
  Why
  Why
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • Football
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :06:
  06
  06
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :04:
  04
  04
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :ir:
  ir
  ir
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :England:
  England
  England
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :288:
  288
  288
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :good:
  Good
  Good
 • :char:
  Char
  Char
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :music:
  Music
  Music
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :police:
  Police
  Police
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :split:
  Split
  Split
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :OK:
  OK
  OK
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :book:
  Book
  Book
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :office:
  Office
  Office
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :show:
  Show
  Show
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :business:
  Business
  Business
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :really:
  Really
  Really
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :band:
  Band
  Band
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :box:
  Box
  Box
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :X:
  X
  X
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • Generic
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :308:
  308
  308
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :299:
  299
  299
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :eno:
  eno
  eno
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :what:
  What
  What
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان