شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :question:
  Question
  Question
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :square:
  Square
  Square
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • Troll
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :why:
  Why
  Why
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • Football
 • :German:
  German
  German
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :ir:
  ir
  ir
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :06:
  06
  06
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :201:
  20
  20
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :split:
  Split
  Split
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :box:
  Box
  Box
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :f015:
  F015
  F015
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :really:
  Really
  Really
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :288:
  288
  288
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :good:
  Good
  Good
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :music:
  Music
  Music
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :char:
  Char
  Char
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :police:
  Police
  Police
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :OK:
  OK
  OK
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :band:
  Band
  Band
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :office:
  Office
  Office
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :king:
  King
  King
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :business:
  Business
  Business
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :X:
  X
  X
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :date:
  Date
  Date
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • Generic
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :299:
  299
  299
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :eno:
  eno
  eno
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان