شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :square:
  Square
  Square
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :running:
  Running
  Running
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :question:
  Question
  Question
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • Troll
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :why:
  Why
  Why
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • Football
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :201:
  20
  20
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :06:
  06
  06
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :288:
  288
  288
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :split:
  Split
  Split
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :good:
  Good
  Good
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :show:
  Show
  Show
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :book:
  Book
  Book
 • :really:
  Really
  Really
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :business:
  Business
  Business
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :band:
  Band
  Band
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :f015:
  F015
  F015
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • Generic
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :star:
  Star
  Star
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :299:
  299
  299
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان