شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :question:
  Question
  Question
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :square:
  Square
  Square
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • Troll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :why:
  Why
  Why
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :06:
  06
  06
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :04:
  04
  04
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :ir:
  ir
  ir
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :police:
  Police
  Police
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :office:
  Office
  Office
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :show:
  Show
  Show
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :f015:
  F015
  F015
 • :book:
  Book
  Book
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :band:
  Band
  Band
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :business:
  Business
  Business
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :288:
  288
  288
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :good:
  Good
  Good
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :console:
  Console
  Console
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :split:
  Split
  Split
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :box:
  Box
  Box
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :really:
  Really
  Really
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :music:
  Music
  Music
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :char:
  Char
  Char
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :X:
  X
  X
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • Generic
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :308:
  308
  308
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :299:
  299
  299
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :eno:
  eno
  eno
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان