شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :-(
  2
  2
 • :166:
  166
  166
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :score:
  Score
  Score
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :square:
  Square
  Square
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :school:
  School
  School
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :question:
  Question
  Question
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • Troll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :why:
  Why
  Why
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • Football
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :006:
  006
  006
 • :201:
  20
  20
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :ir:
  ir
  ir
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :box:
  Box
  Box
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :288:
  288
  288
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :good:
  Good
  Good
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :love:
  Love
  Love
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :181:
  181
  181
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :king:
  King
  King
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :police:
  Police
  Police
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :book:
  Book
  Book
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :show:
  Show
  Show
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :business:
  Business
  Business
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :f015:
  F015
  F015
 • :really:
  Really
  Really
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :console:
  Console
  Console
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :split:
  Split
  Split
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • Generic
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :eno:
  eno
  eno
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :308:
  308
  308
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :star2:
  Star
  Star
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :299:
  299
  299
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان