شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :question:
  Question
  Question
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :square:
  Square
  Square
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :why:
  Why
  Why
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :06:
  06
  06
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :201:
  20
  20
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :really:
  Really
  Really
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :char:
  Char
  Char
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :music:
  Music
  Music
 • :police:
  Police
  Police
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :f015:
  F015
  F015
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :band:
  Band
  Band
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :show:
  Show
  Show
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :288:
  288
  288
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :business:
  Business
  Business
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :good:
  Good
  Good
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :split:
  Split
  Split
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :console:
  Console
  Console
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :box:
  Box
  Box
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :X:
  X
  X
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :star2:
  Star
  Star
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :eno:
  eno
  eno
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :299:
  299
  299
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان