شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :square:
  Square
  Square
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :question:
  Question
  Question
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • Troll
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :why:
  Why
  Why
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • Football
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :ir:
  ir
  ir
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :06:
  06
  06
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :201:
  20
  20
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :business:
  Business
  Business
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :console:
  Console
  Console
 • :really:
  Really
  Really
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :split:
  Split
  Split
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :box:
  Box
  Box
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :band:
  Band
  Band
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :f015:
  F015
  F015
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :288:
  288
  288
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :good:
  Good
  Good
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :char:
  Char
  Char
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :music:
  Music
  Music
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :love:
  Love
  Love
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :181:
  181
  181
 • :police:
  Police
  Police
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :king:
  King
  King
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :X:
  X
  X
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • Generic
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :308:
  308
  308
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :eno:
  eno
  eno
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :299:
  299
  299
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان