شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :-(
  2
  2
 • :166:
  166
  166
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :question:
  Question
  Question
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :no2:
  No2
  No2
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :no1:
  No1
  No1
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :square:
  Square
  Square
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • Troll
 • :why:
  Why
  Why
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • Football
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :ir:
  ir
  ir
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :04:
  04
  04
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :201:
  20
  20
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :console:
  Console
  Console
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :f015:
  F015
  F015
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :288:
  288
  288
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :good:
  Good
  Good
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :really:
  Really
  Really
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :181:
  181
  181
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :char:
  Char
  Char
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :police:
  Police
  Police
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :king:
  King
  King
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :band:
  Band
  Band
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :office:
  Office
  Office
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :show:
  Show
  Show
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :book:
  Book
  Book
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :split:
  Split
  Split
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :X:
  X
  X
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • Generic
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :299:
  299
  299
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :star:
  Star
  Star
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :eno:
  eno
  eno
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان