شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :down:
  Down
  Down
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :question:
  Question
  Question
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :square:
  Square
  Square
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :why:
  Why
  Why
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :06:
  06
  06
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :04:
  04
  04
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ir:
  ir
  ir
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :band:
  Band
  Band
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :console:
  Console
  Console
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :288:
  288
  288
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :good:
  Good
  Good
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :split:
  Split
  Split
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :police:
  Police
  Police
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :OK:
  OK
  OK
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :really:
  Really
  Really
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :office:
  Office
  Office
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :show:
  Show
  Show
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :X:
  X
  X
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • Generic
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :299:
  299
  299
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان