شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :square:
  Square
  Square
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :down:
  Down
  Down
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :question:
  Question
  Question
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :no2:
  No2
  No2
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • Troll
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :why:
  Why
  Why
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • Football
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :201:
  20
  20
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :book:
  Book
  Book
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :business:
  Business
  Business
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :split:
  Split
  Split
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :console:
  Console
  Console
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :box:
  Box
  Box
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :f015:
  F015
  F015
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :288:
  288
  288
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :good:
  Good
  Good
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :really:
  Really
  Really
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :music:
  Music
  Music
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :police:
  Police
  Police
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :band:
  Band
  Band
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :date:
  Date
  Date
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :X:
  X
  X
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • Generic
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :what:
  What
  What
 • :eno:
  eno
  eno
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :299:
  299
  299
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان