شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :square:
  Square
  Square
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :question:
  Question
  Question
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • Troll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :why:
  Why
  Why
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • Football
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :201:
  20
  20
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ir:
  ir
  ir
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :06:
  06
  06
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :good:
  Good
  Good
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :really:
  Really
  Really
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :love:
  Love
  Love
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :181:
  181
  181
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :char:
  Char
  Char
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :music:
  Music
  Music
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :split:
  Split
  Split
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :band:
  Band
  Band
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :king:
  King
  King
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :show:
  Show
  Show
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :book:
  Book
  Book
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :f015:
  F015
  F015
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :288:
  288
  288
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :X:
  X
  X
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • Mafia
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • Cartoon
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • Generic
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :star2:
  Star
  Star
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :299:
  299
  299
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان