شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :-(
  2
  2
 • :166:
  166
  166
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :question:
  Question
  Question
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :square:
  Square
  Square
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • Troll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :why:
  Why
  Why
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • Football
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :201:
  20
  20
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :show:
  Show
  Show
 • :f015:
  F015
  F015
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :office:
  Office
  Office
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :military:
  Military
  Military
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :really:
  Really
  Really
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :288:
  288
  288
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :good:
  Good
  Good
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :console:
  Console
  Console
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :band:
  Band
  Band
 • :love:
  Love
  Love
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :181:
  181
  181
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :split:
  Split
  Split
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :king:
  King
  King
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • Generic
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :308:
  308
  308
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :299:
  299
  299
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :star:
  Star
  Star
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :what:
  What
  What
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان