شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :square:
  Square
  Square
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :question:
  Question
  Question
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • Troll
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :why:
  Why
  Why
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • Football
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :201:
  20
  20
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :ir:
  ir
  ir
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :f015:
  F015
  F015
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :split:
  Split
  Split
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :288:
  288
  288
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :char:
  Char
  Char
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :good:
  Good
  Good
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :OK:
  OK
  OK
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :really:
  Really
  Really
 • :show:
  Show
  Show
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :book:
  Book
  Book
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :office:
  Office
  Office
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :business:
  Business
  Business
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :band:
  Band
  Band
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :console:
  Console
  Console
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :box:
  Box
  Box
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :X:
  X
  X
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • Generic
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :299:
  299
  299
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :star2:
  Star
  Star
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :star:
  Star
  Star
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :eno:
  eno
  eno
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان