شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :square:
  Square
  Square
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :question:
  Question
  Question
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • Troll
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :why:
  Why
  Why
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • Football
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :201:
  20
  20
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :German:
  German
  German
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :music:
  Music
  Music
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :police:
  Police
  Police
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :really:
  Really
  Really
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :split:
  Split
  Split
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :book:
  Book
  Book
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :business:
  Business
  Business
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :band:
  Band
  Band
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :288:
  288
  288
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :console:
  Console
  Console
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :good:
  Good
  Good
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :box:
  Box
  Box
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :X:
  X
  X
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • Mafia
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • Cartoon
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • Generic
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :star2:
  Star
  Star
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :299:
  299
  299
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :eno:
  eno
  eno
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان