شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :square:
  Square
  Square
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :question:
  Question
  Question
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • Troll
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :why:
  Why
  Why
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • Football
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :201:
  20
  20
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :06:
  06
  06
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :04:
  04
  04
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :181:
  181
  181
 • :console:
  Console
  Console
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :box:
  Box
  Box
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :king:
  King
  King
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :split:
  Split
  Split
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :really:
  Really
  Really
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :music:
  Music
  Music
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :char:
  Char
  Char
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :police:
  Police
  Police
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :f015:
  F015
  F015
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :band:
  Band
  Band
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :show:
  Show
  Show
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :book:
  Book
  Book
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :288:
  288
  288
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :business:
  Business
  Business
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :love:
  Love
  Love
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :X:
  X
  X
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • Mafia
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • Cartoon
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • Generic
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :star2:
  Star
  Star
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :308:
  308
  308
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :299:
  299
  299
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :eno:
  eno
  eno
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان