شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :square:
  Square
  Square
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :question:
  Question
  Question
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • Troll
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :why:
  Why
  Why
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • Football
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :201:
  20
  20
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :06:
  06
  06
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :288:
  288
  288
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :good:
  Good
  Good
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :char:
  Char
  Char
 • :really:
  Really
  Really
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :police:
  Police
  Police
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :split:
  Split
  Split
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :book:
  Book
  Book
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :business:
  Business
  Business
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :band:
  Band
  Band
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :console:
  Console
  Console
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :f015:
  F015
  F015
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :box:
  Box
  Box
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :X:
  X
  X
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • Generic
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :star:
  Star
  Star
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :308:
  308
  308
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :299:
  299
  299
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان