شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :score:
  Score
  Score
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :school:
  School
  School
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :down:
  Down
  Down
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :question:
  Question
  Question
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :running:
  Running
  Running
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :square:
  Square
  Square
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • Troll
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :why:
  Why
  Why
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • Football
 • :201:
  20
  20
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :ir:
  ir
  ir
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :06:
  06
  06
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :04:
  04
  04
 • :England:
  England
  England
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :split:
  Split
  Split
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :box:
  Box
  Box
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :really:
  Really
  Really
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :band:
  Band
  Band
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :char:
  Char
  Char
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :music:
  Music
  Music
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :288:
  288
  288
 • :office:
  Office
  Office
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :business:
  Business
  Business
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :good:
  Good
  Good
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :console:
  Console
  Console
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :X:
  X
  X
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :eno:
  eno
  eno
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :star:
  Star
  Star
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :what:
  What
  What
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :308:
  308
  308
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :299:
  299
  299
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان