شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :running:
  Running
  Running
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :score:
  Score
  Score
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :question:
  Question
  Question
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :square:
  Square
  Square
 • :school:
  School
  School
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • Troll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :why:
  Why
  Why
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • Football
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :06:
  06
  06
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :police:
  Police
  Police
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :OK:
  OK
  OK
 • :split:
  Split
  Split
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :181:
  181
  181
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :office:
  Office
  Office
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :show:
  Show
  Show
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :book:
  Book
  Book
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :band:
  Band
  Band
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :military:
  Military
  Military
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :business:
  Business
  Business
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :console:
  Console
  Console
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :288:
  288
  288
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :really:
  Really
  Really
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :char:
  Char
  Char
 • :good:
  Good
  Good
 • :music:
  Music
  Music
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :X:
  X
  X
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • Mafia
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • Cartoon
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • Generic
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :star:
  Star
  Star
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :308:
  308
  308
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :299:
  299
  299
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :eno:
  eno
  eno
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان