شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :square:
  Square
  Square
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :question:
  Question
  Question
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • Troll
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :why:
  Why
  Why
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • Football
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :201:
  20
  20
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :04:
  04
  04
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :really:
  Really
  Really
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :split:
  Split
  Split
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :music:
  Music
  Music
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :band:
  Band
  Band
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :OK:
  OK
  OK
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :show:
  Show
  Show
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :book:
  Book
  Book
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :office:
  Office
  Office
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :288:
  288
  288
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :console:
  Console
  Console
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :good:
  Good
  Good
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :death:
  Death
  Death
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :X:
  X
  X
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • Mafia
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • Cartoon
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • Generic
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :star2:
  Star
  Star
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :star:
  Star
  Star
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :308:
  308
  308
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :299:
  299
  299
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان