شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :square:
  Square
  Square
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :question:
  Question
  Question
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • Troll
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :why:
  Why
  Why
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • Football
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :ir:
  ir
  ir
 • :German:
  German
  German
 • :06:
  06
  06
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :201:
  20
  20
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :split:
  Split
  Split
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :police:
  Police
  Police
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :show:
  Show
  Show
 • :f015:
  F015
  F015
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :288:
  288
  288
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :good:
  Good
  Good
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :console:
  Console
  Console
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :really:
  Really
  Really
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :X:
  X
  X
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • Generic
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :308:
  308
  308
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :299:
  299
  299
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان