شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :question:
  Question
  Question
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :no2:
  No2
  No2
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :square:
  Square
  Square
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :no1:
  No1
  No1
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • Troll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :why:
  Why
  Why
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • Football
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :201:
  20
  20
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :ir:
  ir
  ir
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :06:
  06
  06
 • :France:
  France
  France
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :f015:
  F015
  F015
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :band:
  Band
  Band
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :288:
  288
  288
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :good:
  Good
  Good
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :char:
  Char
  Char
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :music:
  Music
  Music
 • :police:
  Police
  Police
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :military:
  Military
  Military
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :split:
  Split
  Split
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :really:
  Really
  Really
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :console:
  Console
  Console
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :director:
  Director
  Director
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :X:
  X
  X
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • Generic
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :308:
  308
  308
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :299:
  299
  299
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :star:
  Star
  Star
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eno:
  eno
  eno
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :star2:
  Star
  Star
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان