شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :square:
  Square
  Square
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :question:
  Question
  Question
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • Troll
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :why:
  Why
  Why
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • Football
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :201:
  20
  20
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :ir:
  ir
  ir
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :really:
  Really
  Really
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :f015:
  F015
  F015
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :split:
  Split
  Split
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :band:
  Band
  Band
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :288:
  288
  288
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :char:
  Char
  Char
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :music:
  Music
  Music
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :police:
  Police
  Police
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :good:
  Good
  Good
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :OK:
  OK
  OK
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :office:
  Office
  Office
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :business:
  Business
  Business
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :console:
  Console
  Console
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :box:
  Box
  Box
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :X:
  X
  X
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • Generic
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :299:
  299
  299
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :eno:
  eno
  eno
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :star2:
  Star
  Star
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان