شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a107:
  A107
  A107
 • :a108:
  A108
  A108
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :question:
  Question
  Question
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :square:
  Square
  Square
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :why:
  Why
  Why
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • Football
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :06:
  06
  06
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :England:
  England
  England
 • :04:
  04
  04
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :201:
  20
  20
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ir:
  ir
  ir
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :band:
  Band
  Band
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :char:
  Char
  Char
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :288:
  288
  288
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :OK:
  OK
  OK
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :good:
  Good
  Good
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :book:
  Book
  Book
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :show:
  Show
  Show
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :love:
  Love
  Love
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :split:
  Split
  Split
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :king:
  King
  King
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :console:
  Console
  Console
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :really:
  Really
  Really
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :X:
  X
  X
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • Generic
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :308:
  308
  308
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :299:
  299
  299
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :star2:
  Star
  Star
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان