شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :question:
  Question
  Question
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :square:
  Square
  Square
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • Troll
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :why:
  Why
  Why
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • Football
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :201:
  20
  20
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ir:
  ir
  ir
 • :German:
  German
  German
 • :06:
  06
  06
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :288:
  288
  288
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :really:
  Really
  Really
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :police:
  Police
  Police
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :OK:
  OK
  OK
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :band:
  Band
  Band
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :show:
  Show
  Show
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :book:
  Book
  Book
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :office:
  Office
  Office
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :business:
  Business
  Business
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :box:
  Box
  Box
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :split:
  Split
  Split
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :X:
  X
  X
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :help:
  Help
  Help
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • Generic
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :299:
  299
  299
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :eno:
  eno
  eno
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان