شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :-(
  2
  2
 • :166:
  166
  166
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :score:
  Score
  Score
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :school:
  School
  School
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :question:
  Question
  Question
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :running:
  Running
  Running
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :square:
  Square
  Square
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • Troll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :why:
  Why
  Why
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • Football
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :06:
  06
  06
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :04:
  04
  04
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :201:
  20
  20
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :console:
  Console
  Console
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :box:
  Box
  Box
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :f015:
  F015
  F015
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :288:
  288
  288
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :really:
  Really
  Really
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :good:
  Good
  Good
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :love:
  Love
  Love
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :music:
  Music
  Music
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :police:
  Police
  Police
 • :181:
  181
  181
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :OK:
  OK
  OK
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :band:
  Band
  Band
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :office:
  Office
  Office
 • :show:
  Show
  Show
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :book:
  Book
  Book
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :king:
  King
  King
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :military:
  Military
  Military
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :business:
  Business
  Business
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :split:
  Split
  Split
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :director:
  Director
  Director
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :X:
  X
  X
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • Generic
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :eno:
  eno
  eno
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :299:
  299
  299
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :star2:
  Star
  Star
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان