شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :square:
  Square
  Square
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :question:
  Question
  Question
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • Troll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :why:
  Why
  Why
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • Football
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :201:
  20
  20
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :German:
  German
  German
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :288:
  288
  288
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :really:
  Really
  Really
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :police:
  Police
  Police
 • :181:
  181
  181
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :OK:
  OK
  OK
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :office:
  Office
  Office
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :band:
  Band
  Band
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :business:
  Business
  Business
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :console:
  Console
  Console
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :box:
  Box
  Box
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :split:
  Split
  Split
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :X:
  X
  X
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :eno:
  eno
  eno
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :299:
  299
  299
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان