شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a107:
  A107
  A107
 • :a108:
  A108
  A108
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :down:
  Down
  Down
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :question:
  Question
  Question
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :square:
  Square
  Square
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • Troll
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :why:
  Why
  Why
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • Football
 • :German:
  German
  German
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :04:
  04
  04
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :201:
  20
  20
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :business:
  Business
  Business
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :band:
  Band
  Band
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :split:
  Split
  Split
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :console:
  Console
  Console
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :box:
  Box
  Box
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :f015:
  F015
  F015
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :288:
  288
  288
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :good:
  Good
  Good
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :181:
  181
  181
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :char:
  Char
  Char
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :music:
  Music
  Music
 • :police:
  Police
  Police
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :king:
  King
  King
 • :OK:
  OK
  OK
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :really:
  Really
  Really
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :show:
  Show
  Show
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :office:
  Office
  Office
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :X:
  X
  X
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • Generic
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :star:
  Star
  Star
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :what:
  What
  What
 • :eno:
  eno
  eno
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :308:
  308
  308
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :299:
  299
  299
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :star2:
  Star
  Star
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان